Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Interesseorganisasjon for næringslivet

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 29 mai, 2021
Utløper: 29 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

21% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

112% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

84% fra 2020

Kommentarer

Eksklusivt areal, internt strømforbruk : 26 668 kwh
Andel av felles strøm/ventilasjon/kjøl: 53 300 kwh
Andel felles strøm har økt med 20 000 kwh fra 2020 til 2021, vi har ingen kontroll på dette - og har bedt om en begrunnelse fra huseier da vi er usikre på om dette kan stemme.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

255% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

59% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

52% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfall er beregnet etter fordelingsnøkkel totalt på huset, Næringsforeningen har 13% av totalt avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

140% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpsveileder i personalhåndbok er fulgt.
Avfall og ombruk
Sortering av matavfall, plast, papir/papp samt plastemballasje.
Energi
Forbruk energi i eksklusivt areal er gått ned med 10 000 kwh, dette er forbruk vi kan påvirke. Mens det er økt med 20 000 kwh i vår del av felles området, forhold vi ikke kan påvirke.
Transport
Kjører helelektrisk bil, og el-sykkel til møter.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Næringsforeningen skal være en god arbeidsplass med fokus på HMS og samspill. Vår strategi er å styrke næringslivets posisjon på Sørlandet ved å bidra til klima- og miljøansvar, samt styrke den grønne konkurransekraften i næringslivet. Samt å være en synlig premissgiver og pådriver for at bedrifter ser mangfold og inkludering som en konkurransekraft. Beholde og tiltrekke relevant kompetanse til regionen.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge innkjøpsveileder for bedriftens rutine for innkjøp. Denne finnes i personalhåndboken tilgjengelig for alle, under avsnittet "rutiner"
Jobber aktivt med å kutte matsvinn på våre arrangementer, og inkluderer alltid vegetar alternativer på våre arrangementer.
Energi: Tiltak
Vi skal skru av unødvendig varmeovner, samt slukke lys i kontorlokalet når vi går hjem om ettermiddagen.
Transport: Tiltak
Vi skal delta via teams der det er mulig, i stedet for møter som krever flyreise.
Avfall: Mål og restavfall
350 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å sortere ut plast, glass, metall, papir/papp og matavfall .
Annet
Vi har også et eksternt fokus på miljø og bærekraft via vår strategi. I tillegg har vi en stor bærekraftsundersøkelse av regionens næringsliv i samarbeid med Spareskillingsbanken og PWC for andre året på rad. Vi har opprettet EVU tilbud innen bærekraft og ESG-rapportering i samarbeid med UIA og Klimapartnere, og rekruttert inn 10 av våre store medlemsbedrifter til dette studiet. Vi kjører også et bærekraftsprogram, et lavterskeltilbud, som vår ressursgruppe Grønn omstilling har jobbet frem. Tilbudet retter seg særlig mot små og mellomstore virksomheter som trenger hjelp til å komme i gang med bærekraftsarbeidet.