Bauda AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bauda AS ble etablert i 1959 og eier i dag 16 Toyota-forhandlere og tre Lexus-forhandlere sentralt på Østlandet samt Sørlandet. Forhandlerne er fordelt på syv selskaper; Toyota Asker og Bærum AS, Toyota Drammen AS, Toyota Hønefoss AS, Toyota Oslo AS, Toyota Romerike AS, Toyota Sør AS og Toyota Østfold & Follo AS. Bauda-forhandlerne står i dag for i overkant av 37% av det totale Toyota-salget og 46% av det totale Lexus-salget i Norge. Bauda AS eies av Baumann-familien med 60% og Toyota Motor Europe med 40%

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Hovedkontor-for konsern og kommuner, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 mai, 2021
Utløper: 31 mai, 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

148% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Alle med innkjøpsansvar forholder seg til konsernets innkjøpspolitikk, hvor det standardiseres på så få leverandører som mulig, og i så stor grad som mulig skal disse være miljøsertifiserte. Fokus på å holde papirforbruk nede - vi har i løpet av siste periode byttet skrivere, og redusert antallet.
Avfall og ombruk
Kontinuerlig oppfølging av renovasjonsleverandør.
Energi
Kontinuerlig kompetanseoppbygging og oppfølging av styring av energibærere.
Transport
Vi bruker elektroniske møter i stor utstrekning i stedet for å reise. Når vi reiser brukes El bil eller hybrider.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Tiltak Miljø og arbeidsmiljø er kjerneverdier på vår arbeidsplass. Gjennom kontinuerlig forbedringsarbeid skal alle i bedriften bidra til et godt arbeidsmiljø og en miljøvennlig drift. Vi skal skape gode holdninger og premiere gode handlinger. Vi skal jobbe aktivt for å forebygge sykefravær, skader og ulykker samt gi hverandre gode tilbakemeldinger og sørge for at alle trives på jobben.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi forholder oss til reglene i Konsernet ved å benytte leverandører som konsernet har kontrakter med.
Energi: Tiltak
Vi er en del av Toyota Oslo og at dette følges opp der.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Fortsette å sette fokus på forbruk og økonomisk kjøring. Med økt andel hybride drivlinjer og rene elektriske biler og nye generasjoner av teknologien, forventer vi en gradvis reduksjon.
Vi vil benytte Teamsmøter i større grad en før pandemien for å redusere møtereiser mellom lokasjoner og selskap for å redusere utslipp.
Avfall: Tiltak
Vi har felles avfall deponi med Toyota Oslo.