Alfimed AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Import og distribusjon av produkter til bruk innen helse og sykehusvesen, fortrinnsvis ortopediske produkter.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 13 des., 2021
Utløper: 13 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

41% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

7% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

44% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

44% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-36% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

19% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vår innkjøpspolicy vektlegger miljøvalg.
Vi ber våre leverandører bruke minst mulig emballasje.
Som medlem av Etisk Handel Norge stiller vi høye krav til våre leverandører
Avfall og ombruk
Vi kildesorterer alt vårt avfall og har avtale med Norsk Gjenvinning AS.
Vi gjenbruker leverandørenes emballasje så langt det er mulig.
Energi
Vi har ingen produksjon så alt vårt strømforbruk er til belysning og oppvarming av lokalene. Vi har 3 varmepumper med tidsstyring samt termostat og tidsstyring på alle panelovner.
Vi har skiftet ut lyspærer og -rør med LED der det var mulig.
Transport
Vår reisepolicy vektlegger miljøvalg der det er mulig.
Varer transporteres i hovedsak med Bring eller AEX sine budbilruter.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen produksjon så vårt utslipp begrenser seg til offentlig kloakk og utslipp til luft i forbindelse med reiser/varetransport.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi skal:
redusere energibruken ved å bytte ut gamle panelovner
fortsett ha fokus på arbeidsmiljø i mandagsmøter og medarbeidersamtaler
redusere bruk av papir og emballasje ytterligere
samkjøre eller ta toget når det er hensiktsmessig
legge til rette for Skype- eller Teams-møter når mulig
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kjøpe miljømerkede varer der det er mulig å få tak i og økonomisk forsvarlig
Våre leverandører av varer for videresalg er i all hovedsak utenlandske og så store i forhold til oss at det ikke er mulig for oss å kreve at de miljøsertifiseres, men vi vil fortsette med aktivt å påvirke dem.
Energi: Tiltak
Bytte ut gamle panelovner
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bruke enda mer el-bil og kollektiv transport der det er mulig.
Anskaffe el-bil neste gang bedriftens varebil skal byttes ut.
Avfall: Mål og restavfall
120 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Gjenbruke emballasje.
Be våre leverandører om å bruke minst mulig emballasje.
Utslipp til luft og vann: Mål
Våre utslipp begrenser seg stort sett til transport og offentlig kloakk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Benytte tog, el-bil og Skype/Teams der det er mulig