Heisrådgiveren AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi har lang erfaring med service, vedlikehold, forvaltning av heisporteføljer, kontraktsforhandlinger, prosjektering av både moderniseringer og nyanlegg, samt meget god kompetanse på markedspriser. Våre kunder er offentlige og private aktører, eiendomsselskap, driftsselskap, byggherrer, kommuner, sameier, borettslag og privatpersoner, samt Heisleverandørene i enkelte prosjekter (som f.eks. utarbeide prosedyrer for service, Lifecycle Management med mer). Vår kunnskap skal sikre de beste løsninger og avtaler, samt bidra til driftsstabile og trygge heisinnretninger på en mest mulig kostnadseffektiv måte for våre kunder. Vi fremmer en grønn profil.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 feb., 2022
Utløper: 24 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

300% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

200% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Kontormateriell og møbler til firmaets kontorer er det kartlagt at de fleste leverandører Heisrådgiveren bruker har en type miljøsertifisering.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-34% fra 2020

Kommentarer

Energibruket er estimert basert på Energirapport for hele bygget (bygget har iflg energiattesten et areal på 9607 kvm i BRA) Energiattesten viser at bygget er kategorisert med energikarakter F. Heisrådgiveren leier et lokale på ca 100 kvm i felles kontorlokaler hvor det befinner seg en rekke bedrifter.

Transport

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Firmaet benytter kun 3 el-biler til tjenestereiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-23% fra 2020

Kommentarer

Antallet ansatte har økt fra 2 til 5 på kontoret og derfor en naturlig økning av avfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

1855% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Transport
Vi fastholder på våre private El-biler som benyttes i tjenestereise

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
"Vår bedrift tar arbeidsmiljø og ytre miljø på alvor. Det handler om vårt samfunnsansvar, vårt omdømme og vår troverdighet. Vi skal være fokus på ytre miljø i alle våre oppdrag"
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ved lokale innkjøp ha fokus på miljøegenskaper og etterspørre dokumentasjon. Oppfordre kunder og leverandører til å miljøsertifisere seg.
Energi: Tiltak
Vi har små muligheter for å påvirke energiforbruket i bygget.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi benytter kun Elbiler i tjenester
Avfall: Mål og restavfall
8 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fortsatt holde fokus på kildesortering og sørge for at vi tar ansvar for rett håndtering av avfallet.