Retura Val-Hall AS avd. Valdres

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

RETURA Val-Hall AS ble stiftet i 2004 med formålet å tilby miljøvennlige avfallsløsninger til næringslivet i alle kommunene i Valdres og Hallingdal, samt Krødsherad og Sigdal. Selskapet ble opprettet som et aksjeselskap under Valdres Kommunale Renovasjon IKS og Hallingdal Renovasjon IKS med de to renovasjonsselskapene som likestilte eiere med 50 % eierskap hver. Vi har kontorer i Valdres Næringshage på Fagernes, samt på Torpomoen i Hallingdal. Per i dag har vi 8 ansatte fordelt på 7,2 årsverk. Vår jobb er å skaffe våre eiere avfall inn til anleggene. Vi kjøper derfor tjenester av VKR og Hallingdal Renovasjon, samt andre aktører. Dette vil si at vi eier ingen biler eller utstyr selv og er kun et administrasjonskontor for næringskunder. Vi tilbyr: * innsamling av alle typer avfall, samt sikker håndtering av papir som skal makuleres * Utleie av hjulbeholdere, containere, komprimatorer og emballasjepresser * transporttjenester * rådgivning, rapportering, statistikk, dokumentasjon, samt deklarering av farlig avfall * konsulentbistand og rådgivning for bedrifter som ønsker å bli godkjent miljøfyrtårnbedrift Vi er en stolt miljøfyrtårnbedrift, som tar vårt miljøansvar gjennom klare mål og definerte aktiviteter. I tillegg er vi både ISO 14001 og 9001-sertifisert.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Administrerende transportselskap, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 19 jan., 2020
Utløper: 19 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

13% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

366% fra 2020

Kommentarer

5 kartonger med papir = 100 kg (4 kg pr pakke, 5 pakker pr kartong)
2400 konvolutter = 12kg (5gr pr konvolutt)

Energi

Energiforbruk

14% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

14% fra 2020

Kommentarer

Valdres Næringshage: 170141 / 1634 m3 x 75 m2 = 7.809 kWh
Torpomoen: 494461/ 2500 m2 x 54 m2 = 10.680 kWh

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Valdres: 11.853km
Hallingdal: 4.504km
Fri bil: 7.500km

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-7% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

70% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Brunt papir = papp

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

16% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ved innkjøp så vurderes alle leverandører ift pris og om de er miljøsertifisert. Vi prioriterer også å handle lokalt. Produktene vi handler inn vurderes ift miljømerking. Vi ser at forbruket av papir har økt sammenlignet med fjoråret og forklaringen er mindre hjemmekontor i 2021. For å tilpasse arbeidsplassene enda bedre, så har vi handlet ergonomisk riktig datautstyr og stoler fra Vidamic. Ingen andre store innkjøp i 2021.
Avfall og ombruk
I stille perioder så sjekker vi om det er kunder som kan gå over til EHF-faktura. Antallet er økende, noe som reduserer behovet for utskrifter. Vi velger i hovedsak 2-sidige utskrifter + begrenser utskrifter til det mest nødvendige. Vi har mindre avfall i 2021 sammenlignet med 2020, men sorteringsprosenten er noe dårligere. Mengde restavfall er noe høyere pga matavfall i Hallingdal som ikke sorteres ut enda, men som går som restavfall. Mengde matavfall som rapporteres inn er fra kontorene i Valdres og her består avfallet i all hovedsak av kaffegrut. Det er med andre ord tydelig å se at vi har vært mer på kontoret i 2021 enn året før :-)
Energi
Energiforbruket på kontorene er på et minimum, og rutiner med å slå av alt datautstyr ved dagens slutt videreføres.
Kort utlufting ved behov. Energiforbruket i 2021 har økt pga mindre hjemmekontor. Dette var forventet og vi er tilbake til normalen. Vi styrer ikke andre bedrifters forbruk i verken Valdres Næringshage eller på Torpomoen, så energiforbruket vårt er vanskelig å måle riktig.
Transport
Firmabilene brukes ved kundebesøk og besøk mellom avdelingene + kjøring av smittefarlig avfall i Valdres og til Hallingdal. Det samkjøres og kjøres ikke utenom tjeneste. Daglig leder benytter sin private bil til kjøring i tjeneste og pendler til Hallingdal 1 dag pr uke. Kundekonsulent i Valdres er også over til Hallingdal ca 1 gang pr uke. Vi har kjørt mindre mellom avdelingene pga smittevernhensyn. Det har også vært minimalt med sosiale tilstelninger og kundemøter.
Utslipp til luft og vann
Vi er en totalleverandør av miljøvennlige avfallsløsninger og utstyr som skal hindre at kunder begår miljøkriminalitet og at avfall kommer på avveie.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kvalitets- og miljøpolitikk
- Inngående kjennskap til våre kunders virksomhet og behov.
- Være profesjonell og proaktiv aktør på informasjon, mottak, behandling, videreforsendelse og valgt sluttbehandling av alle typer avfall.
- Unik bransjekunnskap og spesialkompetanse.
- Kontinuerlig arbeide for målet om at vår virksomhet skal være skånsom mot miljøet, forebygge forurensing og finne de beste gjenvinningsalternativ. Profesjonelt samarbeid med næringslivet og andre for gjensidig utvikling og kontinuerlig forbedring.
- Forsikre oss om at våre samarbeidspartnere har nødvendig kompetanse for at hensynet til miljøet er en naturlig del av deres virksomhet.
- Dokumenterbare styringssystemer for kvalitet og miljø som tilfredsstiller både markedets og myndighetens krav.
- Troverdighet, pålitelighet og de beste avfallsløsningene.
- Hvert år utarbeides det delmål (både kortsiktig og langsiktig) for HMS, miljø og kvalitet.
Målene følges opp i forbedringsprogrammer.
-Vi skal etterleve gjeldende lover og forskrifter.
- Vi forplikter oss til kontinuerlige forbedringer i henhold til våre forbedringsprogrammer og til alltid å etterleve myndighetenes og egne gjeldende krav.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Vi foretrekker å handle lokalt og hos miljøsertifiserte bedrifter.
- Vår innkjøpsveileder skal følges og alle nyanskaffelser skal være behovsprøvd.
- Målsetting om å hovedsakelig velge miljøsertifiserte leverandører framfor ikke-sertifiserte bedrifter.
Energi: Tiltak
- Fortsette med energisparende tiltak som å slå av PC\'er ved arbeidsdagens slutt.
- Ved utskifting av datautstyr, så skal vi handle lokalt og primært energivennlige produkter.
- Vi flytter til større kontorlokaler på Torpomoen høsten 2022 og dette vil påvirke energimålet vårt.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,8 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Vi skal følge vår egen reisepolicy.
- Prioritere samkjøring, samt flere ærend på samme tur.
- Ta buss eller tog når det er mulig.
- Påvirke eiere og samarbeidspartnere til å gå over til Euro 6 biler.
- Målsetting om at antall kjørte kilometer i jobbsammenheng ikke skal overstige 40.000km pr år.
- Vi har kjøpt 1 stk ladepunkt til EL-bil utenfor kontorbygget på Torpomoen.
Avfall: Mål og restavfall
20 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
- Kildesortering på begge avdelinger – føre statistikk over mengde
- Målsetting om en kildesorteringsprosent på over 85 % hvert år.
- Holde mengde restavfall på et minimum.
Utslipp til luft og vann: Mål
Totalleverandør av avfallsløsninger
- Tilby gode, lett tilgjengelige og miljøvennlige avfallsløsninger som hindrer at kunder begår miljøkriminalitet og avfall kommer på avveie.
Annet
Sørge for at våre målsettinger til enhver tid er forenlige med FN\'s bærekraftsmål.