Anleggsgartnermester Askeland AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

I fire generasjoner har Anleggsgartnermester Askeland preget private hager og utomhusanlegg i Bergen og omegn. Vi har erfaring, kompetanse og utstyr til å ta alle typer oppdrag innenfor anleggsgartnerfaget. Vi håndterer utomhusanlegg for næringsbygg, offentlig sektor og privathager. Vi er heldige som får lov å operere i en bransje der fokus på bærekraft og miljø alltid har hatt høy prioritert. Kvalitet er et viktig fundament i vår virksomhet, også når det gjelder jobben vi gjør innen miljø og bærekraft.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Anleggsgartner, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2021
Utløper: 09 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-10% fra 2020

Innkjøp

Årlig forbruk naturgjødsel

Årlig forbruk mineralgjødsel

Frem til 2020 kan grafen vise samlet gjødselforbruk (mineral + naturbasert), dersom din virksomhet innrapporterte forbruket samlet. Fra 2020 viser grafen forbruk av mineralgjødsel.

Årlig forbruk naturgjødsel

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-14% fra 2020

Kommentarer

Fortsatt gode rutiner på innkjøp, rutiner og ansvarlige.

Energi

Energiforbruk

111% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

5% fra 2020

Kommentarer

Energiforbruk for 2021 er totalt for Idrettsvegen 128. Leietakere er ikke skilt ut i rapporten i år og totalt oppvarmet areal er doblet. Sammenligningsgrunnlaget mot 2020 blir dermed skjevt men vil gjevne seg ut for 2022.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kommentarer

Geografisk beliggenhet og ulike oppdrag gjør at det blir vanskelig å sammenligne år for år. Vi tar uansett grep i form av bevisstgjøring, samkjøring og el-bil for å redusere våre utslipp for 2022.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-1% fra 2020

Kommentarer

Vi har hatt en betydelig nedgang i kg avfall. Dette kan variere fra år til år og handler om type oppdrag vi til en hver tid besitter. Vi er likevel veldig fornøyd med en slik markant nedgang.

Vannforbruk

Vannforbruk

-99% fra 2020

Kommentar

NB. Feilavlesning på vann i rapport for 2020.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-17% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Vi er heldige som får lov å operere i en bransje der fokus på bærekraft og miljø alltid har hatt høy prioritert. Kvalitet er et viktig fundament i vår virksomhet, også når det gjelder jobben vi gjør innen miljø og bærekraft.
Vi ønsker å føre klimaregnskap for å minimere vårt avtrykk ytterligere og ønsket samtidig å få en bedre bevisstgjøring internt rundt våre utslipp

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Bytte av utstyrsleverandør med fokus på kvalitet og holdbarhet
- Gammelt arbeidstøy blir gjenbrukt
- Fortsatt fokus på systematisering av innkjøp (arbeidstøy, kontorrekvisita, forbruksmateriell, mat) for å spare tid, unødvendig innkjøp, transport og emballasjeforbruk
Avfall og ombruk
- Bedriften har tradisjon for god avfallshåndtering
- I løpet av 2021 har bedriften hatt større bevisstgjøring rundt mottak og lagring av avfallsrapport fra leverandør, 1 gang pr mnd.
- Bedriften laget i 2021 sin egen kildesorteringsinstruks
- Kun ansatte i bedriften får benytte seg av avfallsbeholderne
Energi
- Bedriften er bevisst sitt forbruk av energi ved hjelp av "min side" hos kraftleverandør
- Lagerhall/kontor ble Energimerket desember 2021
Transport
- Bedriften har installert elbil-ladere på bygget
- Elbil har erstattet diesel-kjøretøy
- Tilrettelegging av videomøter slik at transport til byggemøter er redusert
Utslipp til luft og vann
- Jord, luft, vann skal ikke forurenses. Hvis man søler olje, kjemikalier o.l. skal dette fjernes umiddelbart og hendelsen rapporteres.
- Fylling og tapping av drivstoff skal bare skje på anviste steder

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som bedrift ønsker vi å ha et helhetlig fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Alle ansatte skal medvirke til et forsvarlig arbeidsmiljø og delta på opplæring innen HMS. For å sikre disse punktene har bedriften opprettet en HMS håndbok som et viktig verktøy for vår miljøpolicy. HMS håndboken til Anleggsgartnermester Askeland AS skal gi nødvendig informasjon om de forhold som har betydning for de ansattes sikkerhet og hvilke tiltak man bør gjøre for å unngå å skade seg selv, arbeidskollegaer eller skader på bygg og/eller omgivelser. Utfyllende bestemmelser innen dette fagområdet framgår av vår internkontrollforskrift.

HMS målsetting for Anleggsgartnermester Askeland AS

Hovedmål: Vårt systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal i alle faser planlegges og gjennomføres slik at lovmessige bestemmelser blir innfridd. Vårt mål er at alle ansatte har en positiv opplevelse av egen arbeidssituasjon og føler seg trygge ovenfor skader og yrkesrelaterte sykdommer. For å nå målene kreves systematisk opplæring, kunnskap, forståelse og omsorg fra alle ansatte på alle plan. Arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet skal bidra til å sikre driftssikkerheten og lønnsomheten i virksomheten for å oppfylle kundens krav til kvalitet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal ha kvalitet i alle ledd.

Delmål HELSE: Det systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal planlegges og følges opp for å unngåsituasjoner som kan medføre unødig sykefravær. Målet for dette arbeidet er at sykefraværet lavest mulig, dvs. mindre enn 3 %. Bedriften skal til enhver tid arbeide aktivt med å tilrettelegge slik at våre ansatte er trygge på at Anleggsgartnermester Askeland AS er en god arbeidsplass uansett alder og funksjonsevne. Arbeidsoppgaver skal tilpasses våre ansatte, ledelsen skal være bevisst på tilretteleggelse og hensyn til alle våre ansatte allerede ved anskaffelse av jobber.

Delmål MILØ: Arbeidsforholdene skal tilrettelegges og følges opp slik at det forhindrer skader på det indre –og ytre miljøet. Avfall etter produksjon og daglig drift skal gjenvinnes og sorteres slik at det i størst mulig grad kan brukes igjen eller leveres til godkjent mottak. Vi skal ikke drifte på en slik måte at det fører til helseskader verken på våre ansatte eller miljøet. Vår målsetting for2022 er en drivstoffreduksjon på 10%.

Delmål SIKKERHET: Alle ansatte har rett til en sikker arbeidsplass. Derfor skal arbeidet med sikkerhet prioriteres høyt. Vår målsetting er 0 skader med sykefravær. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Gammelt arbeidstøy blir gjenbrukt
- Fortsatt fokus på systematisering av innkjøp (arbeidstøy, kontorrekvisita, forbruksmateriell, mat) for å spare tid, unødvendig innkjøp, transport og emballasjeforbruk
- Kontrollført størrelser og utsignering av nytt tøy
- Bruk av EL-bil til alle mindre innkjøp
Energi: Tiltak
- Nedstenging av ubrukte areal
- Rapport og avlesning hver mnd
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
30000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Bruk av EL-biler der vi kan
- Mer samkjøring
- Mindre tomgang
Avfall: Mål og restavfall
5000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
- Statusrapport hver mnd
- Henvisning til kildeinstruks på alle kvartalsvise lagermøter
- Egen miljøagent
Utslipp til luft og vann: Mål
0
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
- Jord, luft, vann skal ikke forurenses. Hvis man søler olje, kjemikalier o.l. skal dette fjernes umiddelbart og hendelsen rapporteres.
- Fylling og tapping av drivstoff skal bare skje på anviste steder
Annet
Anleggsgartnermester Askeland AS ble sertifisert Miljøfyrtårn 9 desember 2021. Vi skal være nysgjerrige og opparbeide oss kontinuerlig kunnskap om klimaavtrykk innenfor vår bransje.