UIP Drift AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

UIP Drift AS planlegger, bygger, utvikler og drifter urban infrastruktur med brukeren i fokus. Selskapet står blant annet bak Oslo Bysykkel, Bergen Bysykkel, Trondheim Bysykkel og Oslo lehus. UIP Drift AS er lokalisert i Oslo, Bergen og Trondheim. I Oslo holder Oslo Lehus, Oslo bysykkel, Construction Management, kundeservice og administrasjon hus. UIP Drift AS har i tillegg bysykkel avdeling i Bergen og Trondheim, All personell er ansatt i UIP Drift AS.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Mekanisk verksted, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører), Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 jun., 2022
Utløper: 28 jun., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Tall for 2021 er basert på gjennomsnitt årsverk.
Tallen kommer fra HRM systemet SYMPA.

Innkjøp

Totale mengder årlig forbrukt papir

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

UIP bruker Google Drive, som gjør at vi kan dele og redigere dokumenter på nett. Dette reduserer det totale papir forbruket.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

I Kværnerveien har vi to lokaler. Administrasjon for ledere, kundeservice og merkantil ansatte, i tillegg har vi verksted, lager og driftskontor i den andre delen.
Det er kjøkken og spiserom/plass i begge avdelingene.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Tallene er estimert, basert på snitt per uke eller mnd. ganget med 12.
Vi har per i dag ikke mer eksakte data å bruke.
Dette vil bli målt i større utstrekning i den neste perioden.
Kun LED pærer.

*UIP deler avfalls stasjon med tre andre bedrifter, som også benytter de samme kontainere.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Oppsummert:
UIP strever etter å redusere energi- og materialforbruk, klimagassutslipp og søppel. Dette gjør vi gjennom å finne lokalt tilpassede og fleksible løsninger som møter våre miljøstandarder og sertifiseringskrav.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Fokus på bruke innkjøpspolicy før innkjøp av varer.
Energi: Tiltak
Skal sjekke isolering/tetthet i murvegger ut mot Kværnerveien. Noen sprekker er observert.
Det er forekommer nok energilekkasje her, så det kan spares inn ytterligere energiforbruk på vinteren.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
23333 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
På sikt (innen neste 3 årene) ønskes det at alle gjenværende fossile ombærerbiler byttes i elektrisk/hydrogen (det finnes per i dag ingen reelle alternativer til fossilt).
Redusere forbruk/innkjøp av drivstoff med 5 %, ved bedre planlegging av kjøreruter o.l.
Dersom det skulle oppstår akutt behov nå, vil biler kjøpes etter EURO6 standard.
Avfall: Mål og restavfall
1800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
78 %
Avfall: Tiltak
Redusere restavfall med 10 %.
Fokus på mindre/riktig innkjøp som gir mindre kast

Utslipp til luft og vann: Mål
Mindre reisevirksomhet mellom avdelingene, flere digitale møter erstatter fysiske møter.
Slå sammen flere oppdrag når det må reises fysisk.

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Vurdere å reise med tog/buss fremfor fly der det er hensiktsmessig.
Ansatte har meldt seg på "sykle til jobben" kampanje.
Admin UIP får tilgang til 2 elsykler på jobben, med mål om få økt bruken av sykkel som fremkomstmiddel til møter i Oslo.