Aurskog Sparebank - Årnes

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt., 2020
Utløper: 20 okt., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

14% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Innkjøp av varer og tjenester blir i all hovedsak gjort sentralt fra hovedkontoret på Aurskog og videreformidlet til avdelingskontoret. Oversikt over bankens innkjøp har blitt rapportert i klima- og miljørapporten for Aurskog.

Energi

Energiforbruk

-15% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Strømforbruket har gått ned fra 2020. Banken flyttet til nye kontorer i juni 2021. De nye kontorene er i et nybygd næringsbygg og arealet er mindre i størrelse enn tidligere lokale. Banken har fremdeles leiekontrakt på gammelt lokale og betaler strøm for det lokalet i tillegg. Lys, varmekilder og ventilasjon er skrudd ned på et minimum og det brukes dermed ikke mer strøm enn nødvendig.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Kontoret eier ingen kjøretøy og det er ikke foretatt flyreiser i tjeneste ved kontoret. Når det gjelder de ansattes reise til og fra jobb er tallene rapportert helhetlig for banken og de er rapportert i rapporten for Aurskog.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

53% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

200% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallstallene for 2021 er noe høyere enn for 2020. Noe av grunnen til det kan skyldes at kontoret har skiftet lokaler i løpet av året og det er både ryddet og handlet noe nytt. Kontorpapir er dokumenter som er makulert ved kontoret. De ansatte har i store deler av året faktisk vært på kontoret og det har vært lite hjemmekontor, det gjør også sitt for å holde avfallsnivåene oppe.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-19% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Banken har ikke prosessutslipp eller ukontrollerte utslipp av klimagasser.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det er ikke gjort store tiltak i de lokale innkjøpene 2021.
Avfall og ombruk
Det er ikke gjort store tiltak i 2021 når det gjelder avfall.
Energi
Kontoret har skiftet lokaler i løpet av året. De nye lokalene er nybygd og har en helt annen energibruk enn de gamle.
Transport
Det er ikke gjort store tiltak i 2021 når det gjelder transport.
Utslipp til luft og vann
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen virksomhet.
Annet
Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av bankens kjernevirksomhet helt siden banken ble stiftet i 1846. I 2021 jobbet vi videre med de initiativene og den jobben vi påstartet i 2020. Vi rapporterte til FN på prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet for første gang. I mars/april leverte vi for første gang en egen klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn. Og i oktober leverte vi får årlige bærekraftsrapport.

Banken tilbyr grønne boliglån til personkunder og grønt næringslån til bedrifter og landbrukskunder. Boliglånene gis til kunder med hus som har energiklasse A eller B. Kunder kan i tillegg få lån til å utføre energibesparende tiltak i boligen som gjør at den kommer innenfor en av de nevnte energiklassene. Banken tilbyr også grønne billån og fondene som banken tilbyr fondssparing i investeres etter bærekraftige prinsipper.

I alle kredittvurderinger av bedriftskundene vurderer vi spesifikt klima- og miljørisikoen ved kundenes drift og den investeringen det søkes om finansiering til. God kunnskap om bærekraft hos bankens medarbeidere er viktig for at vi skal gi kundene gode råd, og for at vi skal kunne gjøre riktige vurderinger av risiko, Det ble gjennomført flere kompetansehevende tiltak gjennom 2021.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Aurskog Sparebank følger den etablerte bærekraftstrategien som har overordnede målsetninger for bankens bærekraftsarbeid. Når det gjelder målsetninger for arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering har banken satt opp konkrete mål som en del av årlig rapportering på området. Rapporten er en del av bankens års- og bærekraftsrapportering som ligger på bankens nettside.

Aurskog Sparebank har som mål å sikre en mest mulig bærekraftig virksomhet, både når det gjelder intern- og ytre påvirkning. Dette gjøres gjennom:
- å tenke bærekraft og miljø som en integrert del av vår virksomhet
- å etterleve miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimumsbruk av forbruksprodukter
- å opprettholde et godt arbeidsmiljø med god kultur, trygge rammer og helsefremmende aktiviteter for de ansatte
- å ha en miljøledelse som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
- å jobbe kontinuerlig med vedlikehold og forbedring av vårt miljøarbeid
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Det er ikke planlagt store tiltak i 2022 når det gjelder innkjøp.
Energi: Tiltak
Målet er å holde energinivået ved kontoret på et stabilt nivå. Men nå som kontoret er i nye lokaler vil forhåpentligvis energiforbruket bli betydelig lavere enn tidligere.
Transport: Tiltak
Medarbeiderne ved kontoret kjører ellers forholdsvis lite i tjeneste. Det meste er enten i forbindelse med møter internt mellom bankens kontorer eller til kundemøter. Det blir spennende å se om pandemien har hatt varig endring når det gjelder fysiske kundemøter, om flere også fremover vil bli tatt på teams eller ikke. Når det gjelder de ansattes reise til og fra jobb er det rimelig å anta at noen flere av de ansatte kommer til å gå over fra fossildrevet bil til elbiler i løpet av året.
Avfall: Mål og restavfall
100 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Det er ikke planlagt større tiltak rundt avfall i 2022.
Utslipp til luft og vann: Mål
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen virksomhet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen virksomhet.
Annet
Banken skal fortsette å jobbe systematisk med bærekraft. I 2022 skal banken gjennomføre en vesentlighetsanalyse av bankens påvirkning på omgivelsene. Analysen skal sammenfattes i en rekke konkrete mål med tilhørende KPI\'er for bankens arbeid med bærekraft de kommende årene. Denne analysen skal blant annet leveres som en del av bankens arbeid med FN prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet. Bankens tilbud av produkter og tjenester til kundene, både personmarked og bedriftsmarked, er under kontinuerlig tilpasning og nye produkter vil leveres i løpet av 2022.