Aurskog Sparebank

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Aurskog Sparebank er en lokal sparebank med markedsområde på Romerike. Hovedkontoret ligger på Aurskog, og banken har avdelingskontorer på Bjørkelangen, Årnes, Jessheim og Sørumsand. Aurskog Sparebank er medeier av Eika Alliansen AS.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 okt., 2020
Utløper: 20 okt., 2023

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Banken ønsker leverandører og samarbeidspartnere som har et bevisst forhold til bærekraft. I våre innkjøp skal vi så langt det lar seg gjøre velge leverandører og produkter med en bærekraftig profil. Av vesentlige innkjøp i 2021 ble over 50 % av innkjøpene gjort fra leverandører med miljøledelsessystem, det er vi fornøyde med. Banken skal der det er mulig i tillegg benytte lokale leverandører og samarbeidspartnere. Lokale leverandører kan vurderes selv om de ikke er miljøsertifisert. I 2021 ble det gjort innkjøp fra lokale leverandører for kroner 2.236.508.

Energi

Energiforbruk

7% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Strømforbruket har i 2021 gått litt opp. Dette skyldes i hovedsak at det var en ombyggingsperiode på kontoret i januar og februar som ga økt forbruk. I tillegg var det en lang kuldeperiode på vinteren som ga et større oppvarmingsbehov.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Koronapandemien har gjort behovet for transport i tjeneste mindre enn tidligere. Når det gjelder flyreiser har det blitt foretatt tre tur/retur reiser i tjeneste, noe som er noe mindre enn i et normalt år. Banken eier kun to biler som brukes i tjeneste, begge går på diesel. Når det gjelder de ansatte sin reise til og fra jobb er de rapporterte tallene for alle bankens ansatte, også de som jobber på andre kontorer enn Aurskog.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

24% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-47% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

At mange ansatte gjennom året har sittet på hjemmekontor har medført lavere kilo avfall enn tidligere år. Det ble innført nytt kildesorteringssystem på kontoret sent høsten 2020 som medfører litt større kildesorteringsgrad enn tidligere. Kontorpapir er papir som er makulert gjennom året. Noe av bankens større pappavfall leveres i en kontainer som er felles med de andre næringsdrivende på senteret hvor banken ligger. Derfor kan reelt tall på pappavfall muligens være noe høyere.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

359% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Banken har ingen prosessutslipp eller ukontrollerte utslipp av klimagasser fra sin virksomhet.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen større tiltak med tanke på innkjøp er gjort i 2020.
Avfall og ombruk
Som nevnt ble det innført et nytt kildesorteringssystem sent i 2020 som har gjort sorteringsgraden høyere. De ansatte har ikke lenger søplebøtte på kontorene sine, det hjelper på sorteringsgraden.
Energi
Det er ikke gjort store tiltak i 2021 når det gjelder energi.
Transport
Det er ikke gjort store tiltak i 2021 når det gjelder transport.
Utslipp til luft og vann
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen virksomhet.
Annet
Samfunnsansvar og bærekraft har vært en del av bankens kjernevirksomhet helt siden banken ble stiftet i 1846. I 2021 jobbet vi videre med de initiativene og den jobben vi påstartet i 2020. Vi rapporterte til FN på prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet for første gang. I mars/april leverte vi for første gang en egen klima- og miljørapport til Miljøfyrtårn. Og i oktober leverte vi får årlige bærekraftsrapport.

Banken tilbyr grønne boliglån til personkunder og grønt næringslån til bedrifter og landbrukskunder. Boliglånene gis til kunder med hus som har energiklasse A eller B. Kunder kan i tillegg få lån til å utføre energibesparende tiltak i boligen som gjør at den kommer innenfor en av de nevnte energiklassene. Banken tilbyr også grønne billån og fondene som banken tilbyr fondssparing i investeres etter bærekraftige prinsipper.

I alle kredittvurderinger av bedriftskundene vurderer vi spesifikt klima- og miljørisikoen ved kundenes drift og den investeringen det søkes om finansiering til. God kunnskap om bærekraft hos bankens medarbeidere er viktig for at vi skal gi kundene gode råd, og for at vi skal kunne gjøre riktige vurderinger av risiko, Det ble gjennomført flere kompetansehevende tiltak gjennom 2021.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Aurskog Sparebank følger den etablerte bærekraftstrategien som har overordnede målsetninger for bankens bærekraftsarbeid. Når det gjelder målsetninger for arbeidsmiljø, likestilling og diskriminering har banken satt opp konkrete mål som en del av årlig rapportering på området. Rapporten er en del av bankens års- og bærekraftsrapportering som ligger på bankens nettside.

Aurskog Sparebank har som mål å sikre en mest mulig bærekraftig virksomhet, både når det gjelder intern- og ytre påvirkning. Dette gjøres gjennom:
- å tenke bærekraft og miljø som en integrert del av vår virksomhet
- å etterleve miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter
- å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimumsbruk av forbruksprodukter
- å opprettholde et godt arbeidsmiljø med god kultur, trygge rammer og helsefremmende aktiviteter for de ansatte
- å ha en miljøledelse som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten
- å jobbe kontinuerlig med vedlikehold og forbedring av vårt miljøarbeid
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Som følge av åpenhetsloven som trer i kraft 1. juli 2022 vil vi måtte gjennomføre flere kartlegginger av bankens leverandører. Det kan føre til endringer i hvilke leverandører banken velger å benytte seg av. Ellers skal banken fortsette å bruke lokale leverandører og leverandører med miljøsertifisering der det er mulig.
Energi: Tiltak
Målet er å holde energinivået ved kontoret på et stabilt nivå. På grunn av stor økning i strømpris er det ønskelig med litt lavere nivå enn i 2021 og det er mulig vi må se på noen flere tiltak for å holde forbruket stabilt/lavere.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Når hverdagen normaliseres forventes noe høyere reisevirksomhet. Flyreiser forventes ikke å øke så mye, men noe må forventes når fysiske møter og samlinger starter opp igjen. Av bankens to egeneide kjøretøy skal det ene kjøretøyet i løpet av 2022 byttes ut til en elbil. Når det skjer vil komme an på leveringstidspunkt på nye elbiler. Medarbeiderne ved kontoret kjører ellers forholdsvis lite i tjeneste. Det meste er enten i forbindelse med møter internt mellom bankens kontorer eller til kundemøter. Det blir spennende å se om pandemien har hatt varig endring når det gjelder fysiske kundemøter, om flere også fremover vil bli tatt på teams eller ikke. Når det gjelder de ansattes reise til og fra jobb er det rimelig å anta at noen flere av de ansatte kommer til å gå over fra fossildrevet bil til elbiler i løpet av året.
Avfall: Mål og restavfall
250 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Det er ikke planlagt større tiltak når det gjelder avfall i 2022. Det er rimelig å anta at mengden avfall vil øke i 2022 målt mot 2022 siden de ansatte nå er tilbake på kontoret etter pandemien.
Utslipp til luft og vann: Mål
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen virksomhet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Banken har ingen utslipp til luft eller vann fra egen virksomhet.
Annet
Banken skal fortsette å jobbe systematisk med bærekraft. I 2022 skal banken gjennomføre en vesentlighetsanalyse av bankens påvirkning på omgivelsene. Analysen skal sammenfattes i en rekke konkrete mål med tilhørende KPI\'er for bankens arbeid med bærekraft de kommende årene. Denne analysen skal blant annet leveres som en del av bankens arbeid med FN prinsippene for ansvarlig bankvirksomhet. Bankens tilbud av produkter og tjenester til kundene, både personmarked og bedriftsmarked, er under kontinuerlig tilpasning og nye produkter vil leveres i løpet av 2022.