Mitt Miljø AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mitt Miljø AS er et konsulentfirma med flere konsulenter, både egne og innleide. Vi jobber i dag med HMS/KS arbeid, Jus, revisjoner og miljøledelse. Virksomheten startet opprinnelig opp som et enkeltmannsforetak januar 2016. Etter ekspansjon ble deretter JM Konsult AS stiftet 15 mai 2017. Virksomhetens hovedfokus ved etablering var å kunne tilby tjenester innen Miljøfyrtårn. Dette ble forankret i et inngått samarbeid med Stiftelsen Miljøfyrtårn i forhold til ytelser av tjenester som konsulent og sertifisør.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 03 nov., 2022
Utløper: 20 jan., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

8% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

2% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

5% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

9% fra 2020

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mitt Miljø AS skal drive en sunn virksomhet preget av ansvar for ansatte, samfunn og miljø. Vi vil, som et minimum, alltid overholde miljølovgivningen samt de lokale miljøkrav som gjelde for vår virksomhet. Vi skal kontinuerlig forbedre vårt miljøarbeid og være den ledende innenfor vår bransje.
Vi forventer samtidig at alle våre leverandører samarbeider med oss for å oppfylle våre miljømessige ambisjoner. Miljøkrav er en sentral del av de avtalene vi inngår. Vi ønsker aktivt å informere om vårt miljøarbeid og ha en god dialog med våre interessenter rundt miljøspørsmål.
Våre miljømål vil være innen avfall, råvarer og forbruk ved daglig drift.
Vårt lederskap og ledelsessystem for miljø skal sikre vår forpliktelse til å forebygge negativ miljøpåvirkning ved vår virksomhet.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innkjøp av IT utstyr skal gjøres gjennom miljøsertifisert virksomhet.
Energi: Tiltak
Ingen tiltak
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Overgang til elektrisk bil
Avfall: Mål og restavfall
10 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Ingen tiltak
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen tiltak
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen tiltak
Annet
Ingen tiltak