Nytelse.no AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Nytelse.no er en av Norges største nettbutikker innen erotiske og seksuelle hjelpemidler. Vi har tett kontakt med alle de største produsentene i bransjen, og kan tilby et enormt vareutvalg direkte fra vårt lager på 800 kvm i Holmestrand. Det er hele vår virksomhet, lokalisert til Bentsrudveien 1B, Holmestrand, som skal sertifiseres som Miljøfyrtårn.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 10 apr., 2022
Utløper: 10 apr., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

48% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

16% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

8% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

4% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

25% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Samlet CO2 utslipp i 2020 var 10,4 tonn CO". 65 % av dette kom fra transport (bilkjøring), Resten, 35 %, er likt fordelt mellom avfall og energi (oppvarming.)

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen relevante tiltak.
Avfall og ombruk
Installert pappkomprimator.
Energi
Ingen relevante tiltak.
Transport
Installert pappkomprimator som har bidratt til mindre transport for renovatør.
Utslipp til luft og vann
Ingen relevante tiltak.
Annet
Ingen andre relevante tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Innføre ny innkjøpsrutine.
Energi: Tiltak
Ingen nye relevante tiltak.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,3 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen nye tiltak planlagt
Avfall: Mål og restavfall
4500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Ikke motta plastpaller fra Kina.
Fortsette fokus på kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen mål.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak.
Annet
Ingen andre planlagte tiltak.