Th. A. Abrahamsen AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

TH.A. Abrahamsen AS er en familiebedrift med historie tilbake til 1879. Thorbjørn Abrahamsen er leder i 5.generasjon. Bedriften produserer og selger tradisjonsmat basert på kjøttvarer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felleskriterier (2016), Næringsmiddelindustri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 sep., 2022
Utløper: 30 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-2% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-20% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-25% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Restavfallet er: Blandet Næringsavfall.

Vannforbruk

Vannforbruk

35% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-29% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskap 2020:
Avfall og ombruk 14.55%
Energi 18.11%
Transport 67,34

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Th. A. Abrahamsen AS skal bestrebe seg på å oppnå kontinuerlige miljøforbedringer i drift, tjenester og produkter.
• Virksomheten skal drives i samsvar med gjeldende myndighetskrav og egne krav.
• Vi skal bestrebe oss på å ivareta helse og sikkerhet til våre ansatte.
• Vi:
o leverer kortreiste og sunne produkter fra eget kjøkken
o har fokus på lavest mulig klima- og miljøbelastning ved våre innkjøp
o anskaffer og benytter transportmidlene på en effektiv og miljøvennlig måte
o informere våre kunder om sunne produkter og metoder.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bedriften omfattes av rammeavtalene til Norsk Kjøtthandel. Norsk Kjøtthandel velger leverandøren
Energi: Tiltak
Enerforbruket er til en hver tid avhengig av produksjonsvolumet og etterspørsel.
En del av oppvarming kommer fra overskuddsvarme fra produksjonsmaskinene - kokepanner, røykeskap o.l.
Transport: Tiltak
Det er ikke realistisk å sette mål for drivstofforbruk. Transporten er ordrestyrt og kjørerutene er uforutsigbare.
El-varebil vil bli vurdert når det kommer brukbare modeller.
Avfall: Tiltak
Det er ikke realistisk å sette mål for avfallsreduksjon / økt kildesortering.
Avfallsmengdene er til en hver tid avhengige av hvilke ordrer som er inne, type produksjon som foregår og etterspørselen.
Vi forsøker å begrense avfallsmengdene så godt det lat seg gjøre og passer på at avfallet blir kildesortert i størst mulig grad.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen aktuelle tiltak / mål. Produksjonen er ren - gråvann og røyk fra røykeovnene.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen aktuelle tiltak / mål. Produksjonen er ren - gråvann og røyk fra røykeovnene.