Bibliotekenes Hus

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Denne oppføringen er IKKE en egentlig virksomhet, men er opprettet for at det skal bli en mest mulig riktig konsernstruktur i systemet. Ansvarsfordelingen ligger på denne oppføringen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggeier, Felleskriterier (2016), Hovedkontor-for konsern og kommuner

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 16 mai, 2022
Utløper: 16 mai, 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Kommentarer

Bibliotekenes Hus har ingen ansatte.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vi har plukket ut de som utgjorde 94% av den totale kjøpskostnaden og som tilsvarte kjøp over 50 000 kr. Av disse hadde 73% en miljøsertifisering basert på innkjøp i kr.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

8% fra 2020

Kommentarer

Energibruket i 2021 ble på 122 kWh per kvm. Energibruket har økt betydelige på fjernvarme. Dette skyldes at enkelte av månedene 2021 var mye kaldere enn i 2020.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kommentarer

Vi har Elbil og hadde en BMW dieselbil som er til utlån for alle selskapene. Disse brukes ikke av Bibliotekenes Hus. BMWen er solgt nå. Bibliotekenes Hus har per februar 2022 har kun en elbil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-1% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

19% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi har EE-avfall, men det ble ikke levert i noe av dette i 2021.
6000 kg er fettavfall.

Vannforbruk

Vannforbruk

-8% fra 2020

Kommentar

I 2020 og 2021 var vannforbruket svært lavt pga. pandemien. Vi forventer at vi 2022 kommer til å øke vannforbruket pga. mindre bruk av hjemmekontor og mer utleid areal.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

20% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Vårt klimaavtrykk er knyttet til energi og avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har en felles innkjøpsveileder.
Avfall og ombruk
Vi har et felles kildesorteringssystem på huset. Vi kildesorterer matavfall, glass- og metall, papp, papir, plast, EE-avfall m.m. Vi har fettavskiller. Kantina har omtrent ikke engangsartikler og jobber aktivt med å redusere matsvinnet.
Transport
Vi har både sykkelparkering i kjeller og sykkelparkering ute. Vi har to el-sykler til utleie for selskapene samt en elbil til disposisjon for selskapene. Vi er sertifisert som en sykkelvennlig bedrift med eget sertifikat. Vi har sykkelverksted.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
HMS målet for Bibliotekens Hus med alle sine selskaper:
Vi har følgende målsetting for vårt HMS arbeid: -Vi skal ikke ha skader/ulykker -Vi skal ikke ha sykefravær relatert til arbeidet -Vi skal ikke ha materielle skader -Vi skal ha et godt arbeidsmiljø - Vi skal ha fokus på miljø For å nå våre målsetninger skal vi til en hver tid revidere vårt arbeidsmiljø og våre HMS rutiner for å sikre at forholdene ligger best mulig til rette for dette.

Arbeidsmiljøet omfatter alle de forhold på arbeidsplassen som virker inn på den enkeltes arbeidssituasjon. For å få utviklet et best mulig arbeidsmiljø er det viktig med et helhetlig perspektiv på arbeidsmiljøarbeidet. Likestilling, likeverd og respekt er positive arbeidsmiljøfaktorer som forhindrer utvikling av en mobbe- og trakasseringskultur. Godt arbeidsmiljø, både fysisk og psykososialt fremmer trygghet, kompetanse og motivasjon i arbeidet. Bedriften tar sikte på å integrere arbeidsmiljøhensyn i våre aktiviteter og som en del av det daglige arbeid. Bedriftens holdning til HMS er at dette bedrer kvaliteten på arbeidsplassen, den enkelte medarbeiders hverdag og dermed indirekte på de tjenester Biblioteksentralen tilbyr kunder.

Et HMS reglement som er godt tilpasset bedriften - og som mer enn tilfredsstiller lovens krav. HMS reglementet skal videre være et virkemiddel for Bibliotekenes Hus å nå sine miljømål. Disse innebærer bl.a. at vi skal:
•avgrense miljøbelastningen ved produkt- og materialvalg.
•redusere den miljøbelastningen som følger av avfallsproduksjon og -håndtering.
•redusere energibehovet og energiforbruket i bygget.
Energi: Tiltak
Vi har bestilt solcelleanlegg og som skal leveres høsten 2022.
Vi skal bestille energivurdering av ventilasjonsanlegget.
Transport: Tiltak
Ved kjøp av nye biler blir det alltid kjøpt el-biler der hvor det er mulig. Hvis ikke det er mulig kjøpes det biler med den nyeste, mest miljøvennlige teknologien. Bibliotekenes Hus har per februar 2022 en elbil. Den ene er en elbil (Renault) leies ut til selskapene i tjenestereiser. Vi hadde en reservebil av typen BMW i en kort periode, men den er nå solgt.
Avfall: Mål og restavfall
9500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Ingen planlagte nye tiltak i 2022.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi skal nå etablere en månedlig avlesningsrutine som vaktmester skal følge opp.