Helgevold Elektro AS avd. Vindafjord

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 des., 2020
Utløper: 21 des., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

18% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-4% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-11% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-11% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

301% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-1% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

14% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Opprettet en felles politikk for innkjøp, samt utfordret elnett gruppen som er en innkjøpsallianse vi er med i, ift. miljøaspekter.
Avfall og ombruk
Kartlagt avfallshåndtering - gjennomgått alle avtaler, for å få bedre oversikt.
Energi
SD styring på oppvarming av lokalene våre.
Transport
Bedriften har fraviket sin vanlige bil-leverandør, som ikke tilbyr elbil i varebilklassen enda. Vi har gått til innkjøp av to nye Opel Vivaro elbiler som skal testes ut av ansatte på service avdelingen.
Annet
Bedriften har i sitt strategiarbeid jobbet mye med bærekraft i slutten på 2021, og tatt inn flere av FN\'s bærekraftmål i ny strategi. Et arbeid som fortsetter på i 2022.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår HMS policy står det at vi skal redusere vårt klimaavtrykk. Virkemiddel for 2022 er vedtatt i AMU: Reduksjon i materiellsvinn på prosjekt og service - her har vi ansatt en logistikk operatør med lean-kompetanse som skal bistå i forbedret lagerhold. Øke fokus på riktig og mer sortering av avfall. Her har vi inngått nytt samarbeid med et nytt avfallshåndteringsselskap som har sett på alle lokasjonene våre for å strømlinjeforme sorteringen vår.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har ansatt en logistikk operatør som skal være med å styrke material-forvaltningen vi har her på huset. Bidra til å redusere materialsvinn, med bemanning på lager. Opprettet en overordnet innkjøpspolicy.
Energi: Tiltak
SD styring lys og varme.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
75000 liter
Transport: Tiltak
Øke andel elbiler i produksjon. Har to på test nå.
Avfall: Mål og restavfall
1000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Nytt selskap - erstattet gamle avtaler hos forskjellige leverandører med avtale hos en leverandør, sett på behov alle lokasjoner. Mål om å øke kildesorteringsgrad.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant