Kople AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Utvikle og tilby tjenester knyttet til grønn transport.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 sep., 2021
Utløper: 15 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

85% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-22% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

20% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

-17% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-25% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

11% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-54% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-49% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Leverandørbrev og informasjon om sertifisering som Miljøfyrtårn ble utsendt til leverandørene etter sertifiseringsmøte.
- Profilartikler. Policy er laget, og det er satt krav til miljøvennlig produkt og følge nye retningslinjer.
- Nye innkjøpsprosedyrer og sjekklister er etablert, med spesielt fokus på HMSK.
Avfall og ombruk
Kildesortering og avfallshåndtering - gitt opplæring og info til alle ansatte.(jfr. RK ledelsessystemet HMSK)
Kildesorteringsinstruks er utarbeidet og iverksatt. Avfallsreduksjon tas inn i opplæringen, om hvordan den enkelte ansatte kan bidra til reduksjon av avfall.

Energi
Ingen nye tiltak pga. optimalisert energieffektive løsninger med passivhus-tilnærminger i HM33, som f.eks. isolasjonsglass i vindu, sensor for av/på lys, ventilasjonsanlegg, solcelleproduksjon, fjernvarme, temperatursenkning natt/helg

Det er etablert månedlig kartlegging energi mht. strøm, solcelle og fjernvarmeforbruk.
Transport
Reisepolicy er utarbeidet og iverksatt, der nødvendigheten av reiser nøye skal vurderes.
Samkjøring i fokus, og gjennomføres på alle nivå i virksomheten.
Kun el-bil som firmabiler.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ringerikskraft tror på utvikling, kompetanse og visjoner, og leder etter God alene- best sammen. Virksomheten arbeider etter LIFT og verdiene åpne, pålitelig, lydhør og fleksibel. Gjennom dette skal policy o mål nås gjennom konkrete tiltak pr. kategori.

Overordna arbeidsmiljø/HMS- policy er overholdelse av lover/forskrifter nullvisjon iht. ulykker, skader og tap, samt å skape et selskap med engasjerte og motiverte mennesker som arbeider i et trygt arbeidsmiljø, der alle skal komme glade og friske hjem.

Overordna i miljøpolicy skal det det gjennom kunnskapsformidling om miljø og virksomhetenes påvirkning på dette, sikre at eget miljøfotavtrykk blir så lite som mulig. Ressurser og kompetanse skal sikre kontinuerlig forbedring av egen miljøprestasjon, og skal sette konkrete mål.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Kople skal ha et bevisst forhold til valg av leverandører mht. leverandørers forhold til miljø.

Årlig kartlegging av leverandørers sertifiseringer innen Miljøfyrtårn, ISO eller tilsvarende

Påvirkning av leverandører til å sertifisere seg skal skje gjennom langvarig kontrakter, i møter eller lignende

Innkjøpsprosedyre/sjekklister skal tas i bruk, Iverksettelse, med spesielt fokus på HMSK.

Gjenbruk – øke bevissthet om gjenbruk før evt. innkjøp (spesifisere…hvordan?)
Energi: Tiltak
Ingen nye tiltak pga. optimalisert energieffektive løsninger med passivhus-tilnærminger i HM33, som f.eks. isolasjonsglass i vindu, sensor for av/på lys, ventilasjonsanlegg, solcelleproduksjon, fjernvarme, temperatursenkning natt/helg
Transport: Tiltak
Firmabiler -Firmabilpolicy etableres og iverksettes. Alle personbiler som er firmabiler i Ringerikskraft, skal være el-bil.

Hjemmekontor – Tilrettelagt for hjemmekontor, og bruk skal også sees i sammenheng med klimagassutslipp, i tillegg til et fleksibelt miljø og effektivitet.

Teams/videokonferanser – møter og konferanser skal vurderes lagt til webinar eller webmøter der det er mulig, for å begrense transport og klimautslipp.
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak

Tiltak:

Iverksettelse og opplæring av nye kildesortering- og avfallshåndteringsrutiner (jfr. RK ledelsessystemet HMSK)Avfallsreduksjon tas inn i opplæringen, om hvordan den enkelte ansatte kan bidra til reduksjon av avfall.EE-avfall fra IT/digitalisering

Internt gjenbruk av tele/ og elektronisk utstyr (pc, skjermer, kabler, telefoner osv)

Gjenbruksavtale iht. kildesortering ved avfall. Alt brukt utstyr leveres IT-avd, som sikrer gjenbruk og korrekt materialer, og se på muligheter for resirkulering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt ha stort fokus på utslippsfrie biler, og skal alltid vurdere reiser om nødvendige osv.Unngå bruk av flyreiser der det er mulig, og de ansatte skal følge reisepolicy.