Mestergruppen, hovedkontoret

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Handel - for hovedkontor, Hovedkontor-for konsern og kommuner, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 sep., 2021
Utløper: 08 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

15% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-93% fra 2020

Kommentarer

Omsetningen er konserntall for 2021, inkluderer ikke Malorama. Antall ansatte totalt i MG har gått noe ned i 2021, fra 1200 til 1120. Antall ansatte på hovedkontoret var 64 i 2020 og 79 i 2021. Fra nå av rapporteres kun ansatte ved HK og hver underliggende enhet rapporterer sine ansatte.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

53% fra 2020

Kommentarer

MG har oversikt over samtlige varer (NOBB-nr) med miljømerking. Disse er 36954 stk pr desember 2021, men MG har ikke en oversikt over antall produktkategorier med miljømerking. MG har oversikt over hvilke sertifikater hver av våre leverandører besitter, men ikke antall leverandører med sertifikat. Vi har heller ikke kartlagt vesentlige leverandører.
MG kjøper 240 pakker kopipapir med 4 x 500 ark (20 kg) fra Wittusen og Jensen.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

21% fra 2020

Kommentarer

Ingen spesielle tiltak i 2021. MG hadde 25,3% eller 3593 m2) av bygget i Nils Hansens vei 8 før Malorama flyttet inn i desember 2021. Totalt BRA er 14200 m2 i følge energirapporten fra 2011.
MGs andel av fellesforbruket i 2021 var el 335,737 kWh og fjernvarme 486.424 kWh. Eget elforbruk var 157.665 kWh. I 2020 ble det ikke rapportert inn eget elforbruk på 160.000 kWh, derfor økningen.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Klimagassutslipp fra flyreiser

-3% fra 2020

Kommentarer

Flyreiser er medtatt Pretre og Ski Bygg, men ikke Malorama. For hybridbiler er det kun medtatt drivstofforbruk (bensin, ikke el)
Drivstoff er ikke medtatt Ski Bygg og Malorama. Saltdalshytta og Pretre er inkludert.
Saltdalshytta har en lastebil.
Personbilreiser på kjøregodtgjørelse er unntatt SkiBygg og Malorama. For 2021 er det ingen fordeling mellom el og fossil på private biler.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

4% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

MG har beregnet ideell andel (25,3% = 3593m2) av Nils Hansens vei 8). MG gjennomførte i november 2021 en avfallsveiing som del av en miljødag i bedriften. Dette var i en periode med obligatoriske jobbdager tirsdag og torsdag. Total avfallsmengde på en uke var 75 kg som tilsvarer 3900 kg i året hvilket er vesentlig lavere enn MGs ideell andel på 16085 kg. Som eksempel er ideell andel av papiravfallsmengden 4047 kg, mens veid og beregnet papiravfallsmengde er 773 kg for 2021. Total avfallsmengde for hele bygget ble også påvirket av corona-situasjonen.
Mestergruppen har en avtale med Greentech om gjenvinning og ombruk av IT-utstyr. I 2021 ble 37 enheter ombrukt med en besparelse på 8 tonn CO2. 91 enheter med en vekt på 193,5 kg ble gjenvunnet.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

161% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Klimaregnskapet inkluderer ikke Malorama og Ski Bygg i 2021. De vil bli tatt med i regnskapet for 2022.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
For alle nye rammeavtaler (fra og med høsten 2021, signert med gyldighet fra 2022 og fremover), krever vi at leverandøren skal være miljøsertifisert gjennom en av de offisielle miljøsertifiseringsordningene: Miljøfyrtårn/ ISO-14001 /EMAS /Annet.
Kravet stilles under 7.4 Miljøkrav - pkt. 7.4.1. Miljøsertifisering. Dersom Leverandøren ikke er miljøsertifisert gjennom en av de offisielle miljøsertifiseringsordningene, har de 2 år på å bli sertifisert.
Avfall og ombruk
MG gjennomførte en miljødag i november 2021 for å veie eget avfall. Alle individuelle søppelbøtter ble erstattes med fire miljøstasjoner og egen sorteringsinstruks ble utarbeidet og sendt på mail. Det ble også plukket søppel rundt bygget.
Energi
Ingen spesielle tiltak gjennomført i 2021.
Transport
Oppdatert leasing- og reiseinstruks med fokus på elbiler og miljøvennlige reiser innført i 2020.
Utslipp til luft og vann
Ingen spesielle tiltak gjennomført

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mestergruppens miljøpolicy er dokumentert i en egen presentasjon. Hovedmål for MG er en utslippsreduksjon på 50% fra 2019-nivå innen 2030.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi har valgt å ikke rapportere på antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem for 2021, men vi vil rapportere på dette for 2022. Se under "Gjennomførte tiltak" for reviderte rammeavtaler med hensyn til miljøledelsessystem hos leverandørene.
Vi vil også rapportere på miljømerkede/miljøsertifiserte innkjøp for 2022.
Energi: Tiltak
Utebelysningen skal byttes til LED i 2022. Utebelysningen utgjorde ca 40% av "Gårdsanlegg" på 335503 kWh i 2020, dvs ca 100000 kWh. Med LED forventes en reduksjon på ca 50%. Vi kan i noe grad påvirke energibruken innvendig ved å skru av lys og utstyr ved arbeidsslutt og en enda bedre temperaturregulering. Vi planlegger en egen "Fang Energityven"-dag i 2022.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,65 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Ingen spesielle tiltak annet enn å følge opp leasing- og reisepolicy\\\'er
Drivstofforbruk pr mil forventes å minke pga innfasing av elbiler.
Total mengde drivstoff i 2022 vil øke etter oppkjøpet av Malorama
MG kontakter Visma for å få fordeling mellom el og fossil på kjøregodtgjørelser.
Avfall: Mål og restavfall
20000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Ny miljødag ila høsten 2022 med rydding av søppel og fang energityven planlagt. Bedre sorteringsinstruks ved miljøstasjoner. Effekten av miljøstasjonene er vanskelig å måle siden avfallet uansett blandes med andre leietageres (MG har 25,3 % av arealene i 2021)
Avfallsmengden vil øke i 2022 siden vi har 1258 ekstra m2 pga Maloramas innflytting.
Sorteringsgraden forventes å øke noe pga bedre kildesortering i lokalene.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant