Bardum AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bardum AS er en solid aktør i det Norske hjelpemiddelmarkedet. Vi har siden 1999 levert produkter og tjenester til våre kunder med et stort ønske om å utgjøre en positiv forskjell i deres hverdag og liv. Vi kaller det den lille, store forskjellen. Som en seriøs aktør er vi også bevist vårt samfunnsansvar, miljøarbeid er derfor sterkt forankret i Bardum's forretningsplan. Det samme gjelder for arbeidet med denne sertifiseringen, og vi vet at vi også her kan utgjøre en forskjell.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 14 aug., 2022
Utløper: 14 aug., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

20% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

6% fra 2020

Kommentarer

Virksomheten har hatt en betydelig økning i omsetning fra 2020 til 2021 med vel 20 mill. Samtidig har antall årsverk økt med 1,7 i snitt på hele året. På tross av omsetningsøkningen og økt antall ansatte, viser vårt totale utslipp av Co2 fortsatt nedgang.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

15% fra 2020

Kommentarer

En økning i salg gir også økning i forbruk av papir. Grunnet krav fra kunde må norske bruksanvisninger legges ved de fleste produkter vi fører. Vi jobber aktivt med å påvirke kunde til å endre dette kravet til å gjelde elektroniske bruksanvisninger. Vi opplever fortsatt stor besparelse i papirbruk etter overgang til nytt WMS system.

Energi

Energiforbruk

330% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

110% fra 2020

Kommentarer

Opplyst areal gjelder for dagens lokasjon. Denne er i snitt 3 ganger større en den gamle lokasjonen.
Det er i år beregnet ut et forbruk ut ifra verdier vi har fått oppgitt fra forrige og eksisterende gårdeier.
Beregningen er gjort tom mai for gammellokasjon (15694,16 kWh) og fom Juni for ny (146 385,86 kWh). Beregning er gjort med bakgrunn i totalt forbruk for byggene fordelt på kvadratmeter som Bardum disponerer. Resultatet viser også en tydelig feilrapportering fra forrige gårdeier når det kommer til forbruk av energi.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-49% fra 2020

Kommentarer

Data er hentet ut ved hjelp av leasingbilpartner og statistikk derfra for alle størrelser knyttet til bil og drivstofforbruk. I tillegg har vi hentet ut reisevirksomhet via VISMA reiseregningssystem.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Virksomheten flyttet til nye lokaler i 2021. I den forbindelse ble det kastet en vareautomat , gamle kontormøbler og diverse ukurans. Det er satt opp tre nye miljøstasjoner på ny lokasjon med egen avfallshåndtering. I leiekontrakten er Bardum også tilknyttet felles ordning men ønsker å ha kontroll over forbruk i de ulike fraksjonene. En solid økning i omsetning er også med å bidra til økt forbruk på de ulike fraksjonene for 2021. Pappesker og paller gjenbrukes for videre innlands distribusjon etter import.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-4% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Bardum flyttet lokaler i juni 2021. Flyttingen medfører lite ift. reisetid for ansatte, men vi ser det kan ha større betydning på kontroll over strømforbruk og -kostnader. Pandemien har også endret reisevaner for alle ansatte. Vi har gjort store endringer i tankegangen rundt hva som kan løses elektronisk. Noe økt reisevirksomhet vil likevel måtte regnes med etter hvert som landet åpner mer og mer opp. Vi har også hatt en salgsprosess i Bardum av hele foretaket og det har medført en del ekstra reisevirksomhet. Også for 2021 har vår virksomhet reduksjon i utslipp av Co2. I året som gikk hadde vi et utslipp på like under 93 tonn Co2. Vi er fornøyde med at vi i har klart å redusere utslipp av Co2 i alle de tre årene etter Miljøfyrtårnsertifiseringen.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Strategi og instruks for innkjøp er retningsgivende for vårt valg av leverandører og vårt innkjøp. Rutinen beskriver at vår virksomhet skal foretrekke miljøsertifiserte leverandører. På tross av dette er det vanskelig å øke andelen av leverandører med tredjeparts miljøsertifisering. I handlingsplanen for 2022 opplyses det ytterligere om denne utfordringen.
Avfall og ombruk
I 2021 flyttet vi til nye lokaler. I den anledning ble det gjennomført et større ryddearbeid på lager og kontor som bidro til å øke mengden restavfall, og å redusere kildesorteringsgraden. Rutinene for avfall skal gjennomgås og følges nøye opp i 2022, se tiltak for avfall i handlingsplanen.
Energi
Etter bytte av lokale i juni 2021 har vi en annen forutsetning for å få kontroll over energibruk. Etter dialog med ny gårdeier jobbes det fra deres side med en løsning som skal gi innsikt og oversikt over eget forbruk av energi. Forbruk kan i den estimerte løsningen følges daglig og ukentlig. Vi har i tillegg en klar instruks for besparelse av energi i egne lokaler slik at vi kan påvirke forbruket.
Transport
Resultatet for transport vil for året 2021 føye seg i rekken av avvikende år grunnet pandemien. Vi har vært mer mobile enn i 2020, men vi er fremdeles underlagt en god del restriksjoner som medfører mindre transport enn i et normalår. Vi ruster også opp antall ansatte i løpet av året 2021 og dette skulle også gitt utslag på økning i transport, men vi ser nok ikke effekten av dette før i 2022.
Utslipp til luft og vann
Det er transport som er hovedårsaken til våre utslipp til luft og vann. Reise med fly gir utslipp av Co2. Bruk av bil gir utslipp av Co2 og veistøv.
Annet
Den elektroniske hverdagen har kommet for å bli og vi i Bardum er godt rustet for å kunne imøtekomme denne utviklingen. Vi ser imidlertid at vi har et stort behov for å være sammen, for å kunne ivareta et kompetent, trygt og ivaretakende arbeidsmiljø. Dette har vært fokus i 2021. Å finne en god balanse mellom elektroniske aktiviteter og fysiske treff/samlinger/eventer.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bardum AS har som mål å sikre miljøvennlige leveranser av våre produkter og tjenester.
I tillegg skal vi være en attraktiv arbeidsplass der de ansatte trives og føler seg ivaretatt på en god måte.
Dette skal vi fortsette å etterstrebe ved å :
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten i Bardum.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid i Bardum.

Mål for 2022 er som følger :
1) Sykefravær 2%
2) Redusere bedriftens totale enegiforbruk med 5%
3) Reduksjon av skrivepapir med 10% og papiravfall med 8%
4) Antall flyreiser og kjørte km blir nærmere et normalår tilsvarende 2019 nivå
5) Få et "temperaturbilde" over arbeidsmiljø i "nåsituasjon" og sikre nødvendige handlinger ved bruk av Winning temp ukentlig.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Instruks for innkjøp er retningsgivende for vårt valg av leverandører og vårt innkjøp. På de produktene vår virksomhet markedsførere, må vi erkjenne at tilbudet av leverandører med tredjeparts miljøsertifisering er vanskelig å finne. Tilsvarende er det ikke tilgang på produkter som er miljømerkede. Dette er leveranser fra et internasjonalt marked som er krevende å påvirke i retning av å ta et større bærekraftsansvar. Leveranser fra tjenesteleverandører skjer i hovedsak fra nasjonale virksomheter, og vi ser større mulighet for å påvirke denne delen leverandørmarkedet. Det skal i løpet av 1. halvår 2022 sendes ut ny henvendelse til våre nasjonale leverandører om å bidra i arbeidet for økt bærekraft, for eksempel ved å miljøsertifisere seg.
Energi: Tiltak
Vi skal fortsette oppfølging med gårdeier får å få korrekt tilgang til eget forbruk. Dialogen rundt dette er positiv og vi håper å kunne ha dette på plass innen utgangen av 2022. I tillegg blir det viktig å kontinuerlig hente frem og oppfordre til å følge de definerte punkter for energibesparelse.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
30000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
I løpet av 2021 har vi byttet 1/3 av bilparken vår til bedre og mer effektive dieselbiler slik at vi kan redusere drivstofforbruk pr mil. Samtidig ser vi at 2021 også har vært et avvikende år grunnet pandemien og flere aktiviteter har blitt avlyst, men samtidig har flere valgt å kjøre til aktiviteter der vi tidligere har valgt å fly.
Bardum fortsetter å bytte bilpark ila 2022, men utfordringen nå er leveringstid på samtlige bilmodeller grunnet pandemien. Bardum fortsetter med 1-2 digitale samlinger i 2022. I tillegg skal vi etterstrebe å erstatte dagens fossile bilpark med el-biler der det er hensiktsmessig. Samtidig ser vi at vi skal vokse, også i antall som skal kjøre bil. Dette medfører noe økt drivstoffmengde.
Avfall: Mål og restavfall
4000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
65 %
Avfall: Tiltak
For å sikre korrekt kildesortering og oppfølging av hver enkelt fraksjon skal vi utnevne en ansvarlig representant på lageret som sammen med miljøfyrtårnansvarlig vil sette søkelys på dette. I tillegg skal vi ha en gjennomgang med vår avfallsoperatør for å sikre korrekt rapportering av de ulike avfallsfraksjonene, og å bedre rutinene for tilbakemelding ved feil sortering fra vår virksomhet.
Utslipp til luft og vann: Mål
Utslipp til vann er begrenset er begrenset til det utslipp som kommer av selve kontordriften. Bardum har ingen annen aktivitet som gir utslipp til vann enn kontorvirksomheten. Det er ingen mulighet til å beregne vannforbruk og utslipp av vann for det arealet virksomheten leier. Utslipp til luft kommer fra virksomhetens transportbehov, bruk av strøm til oppvarming og etterbehandling av virksomhetens avfall. På grunn av økt aktivitet i virksomheten, er vi forberedt på en økning i utslipp av Co2. Vi håper å kunne holde oss på et utslipp av Co2 på mellom 95 og 100 tonn i 2022.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Full gjenåpning etter pandemien og sterkere satsing med nye eiere gir økt aktivitet. Samtidig skal vi søke å minimere våre utslipp så mye som mulig. Det skjer i første rekke gjennom:
• Søkelys på å redusere bruken av flyreiser
• Utskifting av biler skal skje til El-biler eller biler med nyeste motorteknologi og lavere utslipp
• Mål om å få på plass egen energimåler for å ha en reell oppfølging med energiforbruket
• Økt søkelys på oppfølging av avfallshåndteringen
• Hyppigere bruk av digitale møter
Annet
2021 har vært preget av pandemi og fremdeles er en god del av verdiene i denne rapporten avvikende i så måte. Vi må forvente en økning, både fordi pandemien nå går mot slutten (?) og fordi vi i Bardum ansetter flere medarbeidere ila 2022. Vi vil fortsette å øke bevisstheten rundt det vi anser som kjerneverdier for å lykkes med vårt miljøarbeid. I dette legger vi at vi i større grad skal involvere, ansvarliggjøring og motivere alle ansatte til å i større grad ta del i virksomhetens arbeid med miljøfyrtårn. Vi mener at vi med dette vil se en positiv og nødvendig utvikling i resultater på nøkkelverdier i miljørapporteringen.