Elsikkerhet Norge AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Det lokale eltilsyn (DLE) hos nettselskapene er Elsikkerhet Norges viktigste kunder. Elsikkerhet Norge tilbyr leveranse av alle tjenester knyttet til nettselskapets DLE-funksjon innenfor Tilsynsloven og DLE-forskriftens rammer. Elsikkerhet Norges slagord er "Sammen for trygghet". Ordene rommer kjernevirksomhet; alt vi gjør hver eneste dag har som mål å gjøre det tryggere for deg, og det gjør vi aller best sammen med deg. Vi gjør 30 000 tilsyn i hjem, hytter og virksomheter hvert år. Vi ser etter om det elektriske anlegget er trygt for deg og familien din. Samtidig gir vi deg informasjon om elsikkerhet slik at du kan se potensielle faresituasjoner og selv kan avverge dem. Besøk elsikkerhetsportalen.no og følg oss på facebook.com/elsikkerhetsportalen. Vi har administrasjon og hovedkontor på Hamar, samt et avdelingskontor på Gardermoen. Våre ansatte jobber i stor grad med utgangspunkt fra eget bosted, med tilgang til lokale dropp-inn kontorer. Slike kontorer finnes eksempelvis på Tynset, Stjørdal, Raufoss, Lillehammer, Elverum, Kongsvinger, Ski og Fredrikstad.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 20 sep., 2022
Utløper: 20 sep., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

11% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Denne rapporten gjelder for Elsikkerhet Norge AS med sine 2 avdelinger (Hamar og Gardermoen), hvor avd. Gardermoen er registrert som egen virksomhet hos Miljøfyrtårn.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

166% fra 2020

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-1% fra 2020

Kommentarer

Elsikkerhet Norge har 2 avdelinger med kontor på Hamar og Gardermoen. Virksomheten er i stor grad basert på oppgaver ute i felt, men de ansatte har tilgang til oppmøtesteder på Kongsvinger, Elverum, Raufoss, Lillehammer, Stjørdal, Ski og Fredrikstad.
Elsikkerhet Norge er leietakere, og har sånn sett liten påvirkning på varmesystemer i leide lokaler. Oppvarming er er både elektrisk og med fjernvarme flere steder. Energiforbruket pr. m2 varierer med bakgrunn i alder på lokalene vi leier og i forhold til om bygget har større eller mindre fellesarealer. Leid areal er noe redusert, noe som har bidratt til en reduksjon i energiforbruket.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Antall kjørte kilometer viser at virksomheten er tilnærmet en mer normal drift, i forhold til redusert mobilitet i 2020 som var mer preget av koronasituasjonen.
Det ble likevel ikke benyttet fly i 2021 på grunn av koronapandemien, noe som også medførte mer bruk av bil for lengre oppdragsreiser.
Det ble benyttet 6 el-biler til tjenestekjøring (6 privateide) i 2021. Bruk av el-biler begrenses grunnet rekkevidde utfordringer i forhold til geografien i de områder våre ansatte skal dekke. Det er likevel lagt en plan for å øke andelen null-utslippsbiler til tjeneste kjøring frem mot 2025. Vi har fokus på å planlegge smart, slik at vi får mest mulig kundebesøk i samme område hver dag. Med slik planlegging kjører vi minst mulig, sparer tid og samtidig miljøpåvirkninger

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-22% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-8% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

På bakgrunn i nye vurderinger av avfallstyper og mengde, registrerer vi en viss økning for noen poster i årets oversikt.
Covid19 har også medført avfall grunnet smittevernsutstyr i 2021, slik som håndsprit, rengjøringsmidler, engangshansker og munnbind.
Papirmengde gjelder utsending av brev til våre kunder. Økning av papirmengden skyldes vår oppdragsgivers krav om at lovbestemte tilsyn skal varsles pr. brev i tillegg til evnt. elektronisk. Vi har i tidligere år, gått stadig mer over til elektronisk korrespondanse med kunder, men har fått en økning i 2021 grunnet dette. I etterkant av tilsyn kan utsending av rapporter og annen informasjon sendes elektronisk til kundene - noe vi gjør så sant det er mulig. Det er økende tendens hos kundene som ønsker dette.

Avfallshåndtering på våre kontorer fordeler seg over 10 ulike renovasjonsselskaper. Vi har egen kildesorteringsinstruks for hver oppmøteplass, selv om ikke alle oppmøteplassene vi leier hos, har kildesortering gjennom sin renovatør. Glass, metall, lyspærer/lysrør, tonerkassetter, batterier, plast, papir og matavfall er inkludert i våre instrukser.
Felles for alle renovasjonsselskaper: EE-avfall leveres godkjente behandlingsanlegg for gjenvinning, - plast leveres via Grønt punkt til Tyskland for gjenbruk og Papir sendes Norsk Gjenvinning.
Matavfall kvernes, kokes og omdannes til biogass og/eller fjernvarme hos de fleste selskapene.
Restavfall forbrennes og omdannes til fjernvarme, prosessdamp eller elektrisk energi.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

10% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Det meste av innkjøpet er felles teknisk utstyr som: verktøy, måleinstrumenter, arbeidstøy, verneutstyr, kontorrekvisita samt PC, nettbrett og mobiler. Så langt som mulig - prioriteres kjøp av miljømerkede produkter. Når det gjelder kommunikasjon med kunder, tilstreber vi å benytte elektronisk kommunikasjon mest mulig.
Avfall og ombruk
Kildesorteringsinstruks for hver oppmøteplass. Intranettsider med informasjon som alle har tilgang til.
Målet er å bevisstgjøre alle ansatte til å sortere og tenke gjennom vårt forbruk slik at vi får mindre restavfall.
Papirbruk er vanskelig å redusere ytterligere, før oppdragsgivere tillater mer elektronisk kommunikasjon ved utsendelse av varsler om tilsyn. Dette er lovpålagte tilsyn og på dette området krever nettselskapene at disse sendes ut i brevs form.
Energi
I 2021 leide vi lokaler på 11 oppmøteplasser, der 2 har fjernvarme, 1 har jordvarme og resterende har elektrisk oppvarming.
Som leietakere har vi ikke stor påvirkning på strømforbruk ut over regulering av temperaturer, og bevissthet rundt slukking av lys.
Transport
Inspektørene jobber selvstendig og stort sett alene. Dette medfører at de må benytte eget kjøretøy til transport, for å dekke de geografiske områdene hvor vi leverer tjenester for nettselskapene. Ved samlinger og avdelingsmøter prioriteres samkjøring så langt det lar seg gjøre, og tog kan brukes der det er mulig. Under koronapandemien har det ikke vært mulig å gjennomføre slike samlinger på samme måte som tidligere. Pandemien har ført til større bruk av digitale møter (Teams). Dette vil også benyttes i fremtiden, selv om vi etter hvert også vil møtes fysisk, for å redusere transportbehov med biler og spare tid.
I 2021 har vi gjennomført flere møter digitalt og vi har gjennomført faglig oppdatering / kurs for alle ansatte digitalt.
Utslipp til luft og vann
Renhold av kjøretøy foregår på vaskehaller der det benyttes godkjente vaskemidler.
Annet
6 personer har benyttet el-bil i 2021, med en samlet kjørelengde på 68630 Km. Den totale kjørelengden i vår virksomhet, vil variere ut fra hvilke geografiske områder vi jobber i for våre oppdragsgivere - som også varierer fra år til år.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Elsikkerhet Norge har nullvisjon som mål for ulykker og hendelser med personskader. Målsetningen for sykefravær er at dette skal ligge under 4% samlet. Målsetningen for registrering av uønskede hendelser (RUH), er minimum 3 pr. ansatt fordelt på HMS og kvalitet - for å lære av hendelsene og kunne gjøre tiltak.
I løpet av 2022 vil et nytt og enklere system for rapportering av hendelser implementeres .
I Elsikkerhet Norge skal ingen påføres helsemessige skader eller utsettes for unødige farer som følge av vår virksomhet. Vi mener at alle ulykker og skader kan unngås med forebyggende arbeid. Ingen jobb er så viktig at den må gjennomføres med fare for liv og helse.
Alle ansatte skal samtidig ha et godt fysisk og psykososialt​ arbeidsmiljø, hvor den enkelte trives og opplever arbeidsglede. Ingen skal utsettes for mobbing eller seksuell trakassering.

Vår miljøpolicy skal bidra til at Elsikkerhet Norge er en samfunnsbevisst aktør som jobber for gode miljø og klimaløsninger.
Elsikkerhet Norge skal bidra positivt til at myndighetenes klimamål om redusert CO2-utslipp, bruk av fornybar energi og energieffektivisering oppnås.
Elsikkerhet Norge skal ha fokus på å minimere selskapets miljøpåvirkning.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Koronapandemien har ført til økt behov og forbruk av smittevernprodukter, men håper at mengden av slike produkter skal avta etter hvert som situasjonen normaliseres.
Vi har fokus på valg av miljømerkede produkter gjennom miljøbevisste og seriøse leverandører.
Energi: Tiltak
Hovedkontor er flyttet til nyoppussede lokaler som forhåpentlig også vil gi positivt utslag på energiforbruk mht. oppvarmingsbehov og strømforbruk. Samtidig skal totalt leid areal reduseres noe.
Transport: Tiltak
Vår virksomhet er avhengig av at den enkelte inspektør kan benytte bil (fossilt brennstoff eller el-bil) ut til de enkelte tilsynsobjektene, for å kunne bringe med seg verktøy, måleutstyr og verneutstyr. Vi bestreber oss på en effektiv planlegging i hverdagen, for å begrense biltransport. Slik planlegging gir også utslag i form av økt daglig produksjon.
Piggfrie vinterdekk anbefales, og benyttes i stadig større omfang på våre firmabiler.
Valg av biltyper og drivstoff, med tanke på økonomi og miljø, er under stadig vurdering etter som biler skiftes ut. Vi registrerer at det skjer mye teknologisk utvikling på bilfronten, som vil påvirke våre fremtidige valg. Vårt mål er å øke andelen null-utslippsbiler fra dagens 10% til 50% i løpet av 2025.
Avfall: Mål og restavfall
1200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Alle skal følge instrukser for avfallshåndtering på resp. oppmøteplasser.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vår største kilde til utslipp ligger på vårt transportbehov til/mellom kundebesøk.
Som nevnt under transport-tiltak tilstrebes effektiv planlegging, og økt andel av energieffektive biler, samt el-bil der dette er mulig.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Overgang til elbil, vil foruten nullutslipp av giftige gasser, ha gunstige effekter også med tanke på fossil-bilers behov for jevnlig service med oljeskift, bremsevæsker, deleskift etc.
Annet
Vi har jobbet mye med å tallfeste de ulike avfallstypene vi har, og prøvd som best å legge dem inn i ulike kilder (typer). Måten vi har gjort det i år, slo noe dårligere ut på sorteringsprosenten i forhold til foregående år grunnet økning i restavfall.