Eksportfinans ASA

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Eksportfinans har vært en nær partner for norsk eksportindustri i over 50 år og forvalter en solid portefølje med både statsstøttede og markedsbaserte eksportkreditter. I tillegg forvalter det også en portefølje med norske og internasjonale verdipapirer. Selskapet er finansiert gjennom obligasjonsutstedelser i de internasjonale kapitalmarkedene og er eiet av banker i Norge og den norske stat.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 des., 2021
Utløper: 17 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-57% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2020

Kommentarer

Mesteparten av informasjonen i denne rapporten er hentet ifra regnskap- og HR-systemene våre.
Når det gjelder avfall og forbruk kommer bl.a. informasjon ifra printer samt at vi veier papiravfall ca engang i kvartalet og lager et estimat utfra dette.
Det samme gjelder organisk avfall.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-56% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Mindre forbruk pga pandemien og utpreget bruk av hjemmekontor, for 2022 ser vi at denne mengden vil øke.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Kontorbygg sentralt i Oslo, oppvarming skjer både med strøm og fjernvarme
Fjernvarme tallet er estimat i fra tall for 2020, dette da avregningen for 2021 kommer i mai/juni ifra gårdeier.
Som nevnt er målene ifra de tidligere rapportene eks fjernvarme, målet for 2022 blir dermed mer korrekt.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-2% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

-3% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfall fra virksomheten består i hovedsak av papiravfall og organisk matavfall.
Matavfall: tar utgangspunkt i måling for 2020 hvor det også var mye hjemmekontor, men reduserer noe da det har vært færre på kontoret.
Når det gjelder restavfall legger vi til grunn tall fra 2020 på samme grunnlag som matavfall.
Det lille vi har av plastavfall er neglisjerbart og legges i restavfall.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-30% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Veldig lite reisevirksomhet i 2021 samt at ansatte jobbet mye på hjemmekontor hele året.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpsrutinen ble oppdatert i oktober 2021.
Forundersøkelser/behovsprøving skal gjøres før det foretas anskaffelser.
Leverandørers etterlevelse av nye standarder rundt bærekraft skal undersøkes.
Avfall og ombruk
Eksportfinans holder til i et moderne kontorbygg i Oslo hvor det er tilrettelagt for avfallshåndtering.
Eget avfallsrom i underetasje med muligheter for sortering av batterier og papp/papir, plast osv.
Minst årlig gjennomføres opplæring av de ansatte inkludert oppfordring om å bruke www.sortere.no
Retur til kontoret i mars 2022 vil medføre at mengden av avfall (rest-organisk-/papiravfall) vil øke i tiden fremover. Avfallstall for 2019 kan bli mer relevante sammenligningstall fremover.

Energi
Fasaden på kontorbygget der Eksportfinans er leietaker har blitt oppgradert vinteren 2022. En viktig målsetning med prosjektet er energisparing.
Gårdeier, Nordea Liv, er en profesjonell eiendomsforvalter som kontinuerlig arbeider for at deres eiendommer skal være moderne og energibesparende. Nordea Liv er en miljøfyrtårnsbedrift.
Transport
Veldig lite reising i bedriften. Noe bruk av privatbiler i forbindelse med samlinger og eksterne møter.
Utslipp til luft og vann
Eksportfinans kan ikke se å ha utslipp av vesentlig grad til luft eller vann som påvirker selskapets fotavtrykk.
Annet
Eksportfinans har i 2021 fremforhandlet ny avtale med gårdeier og vi skal flytte ifra 5etg inngang Dr.Mauds gate
til 6etg inngang Arbins gate.
Ledergruppen fikk oversendt Miljøfyrtårn sin veiledning om \'Leie av lokaler og bygg\' i forkant av forhandlingene med gårdeier.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Overordnet miljøpolicy ble fremlagt for styret i februar 2022. Eksportfinans har som mål å ivareta klima og miljøhensyn gjennom konkrete mål og tiltak for direktepåvirkning gjennom egen virksomhet og indirekte gjennom forvaltning av virksomheten. HMS målene for 2022 for spesifikke områder er spesifisert nedenfor.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
80 prosent av alle innkjøp skal være fra miljøsertifiserte leverandører. Etablerte retningslinjer for innkjøp skal følges ved alle vesentlige innkjøp.
Energi: Tiltak
Det er ikke identifisert nye tiltak som kan redusere energiforbruket.
Som nevnt over er fasaden i kontorbygget modernisert, noe som vil være energibesparende.
Fjernvarme er nå inkludert i vårt totale forbruk. Det endelige tallet kommer ikke ifra gårdeier før i mai/juni slik at vi legger tallene for 2020 til grunn.
Med utgangspunkt i de nevnte ting over setter vi oss et mål om 100 kWh pr kvm.
Transport: Tiltak
Selskapet har ikke satt noen kvantitative mål for transport, men har følgende
kvalitative mål:
- Miljøvennlig transport skal benyttes hvis mulig
- Andre alternative til reising skal alltid vurderes (Teams og/eller telefonmøter)
-Oppmuntre ansatte til i størst mulig utstrekning at benytte kollektiv transport eller sykle/gå til og fra jobben
-At transport til årets fjelltur gjøres så miljøvennligt som mulig etter omstendighetene
Avfall: Mål og restavfall
150 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å informere internt.
Utslipp til luft og vann: Mål
Det antas at utslipp til luft og vann utgjør en ubetydelig del av selskapets miljøavtrykk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
n/a
Annet
N/A