Mikkelparken

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Mikkelparken I bygda Kinsarvik, under bratte fjellsider, like ved fjorden i Hardanger – der ligg Mikkelparken. Akkurat passeleg stor, men liten nok til å vere oversiktleg og koseleg. Mikkelparken Ferietun Like ved Mikkelparken finn du Mikkelparken Ferietun, eit koselig ferietun i idylliske omgivnadar med hytter, leiligheiter og camping. Her er det basseng, leikeplass og minigolf. Og sjølvsagt kort veg til Mikkelparken. Hardangertun Leirskule Hardangertun Leirskule i Kinsarvik er ein av landets mest populære leirskule- og skuletur -destinasjonar. Me kan tilby spennande aktivitetar både i skogen, på fjellet og på Hardangerfjorden.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Badeanlegg og bassengbad, Enkle overnattingssteder, Enkle serveringssteder, Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jun., 2021
Utløper: 15 jun., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

38% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

24% fra 2020

Antall gjestedøgn

41% fra 2020

Kommentarer

Antall gjester per år = unike gjester Mikkelparken Ferietun (15719) + unike gjester Mikkelparken (40429)
Antall gjestedøgn fra rapporten "Enhets belegningsstatistikk"
Antall kundebesøk tilsvarer antall solgte billetter totalt for Mikkelparken (antall besøkjande)

Me har hatt ei stor auke i antal gjester samanlikna med 2020, spesielt på overnatting på Mikkelparken Ferietun. Dette kjem av at coronapandemien påverka opningstida og drifta vår mykje meir våren 2020 enn det den gjorde i 2021. I 2021 gjennomførte me leirskule frå april/mai, medan april og mai 2020 var stort sett stengt. Me fekk også opna Mikkelparken i mai 2021, kontra juni 2020, noko som medførte mykje meir overnattingsbesøk og kundebesøk i 2021.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

Vesentlige leverandørar refererer i 2021 til topp 15 leverandørar, som saman står for 55% av totale innkjøp.

Energi

Energiforbruk

13% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

13% fra 2020

Energiforbruk pr. gjest

-9% fra 2020

Kommentarer

Me ser ein auke i det totale energiforbruket vårt og energiforbruk per kvm. Samstundes har me hatt ei stor auke i kundebesøk og gjestedøgn grunna den begrensa effekten coronapandemien hadde på sesongen vår i 2020. Me ser det difor naturlig at det har vore ei auke i straumforbruk.
Størstedelen av energiforbruket vårt går til oppvarming av areal (overnattingseiningar og fellesområder) og oppvarming av vatn (basseng, dusjar osv). Det har vore meir aktivitet både på overnattingsdel og i bassenga (lenger opningstid enn 2020) og difor er totalauken også naturleg forklart.

Straumen vår vert levert av det lokale energiselskapet Hardanger Energi der me har ein 100% fornybar avtale. Dette er ei ordning der ein sikrar eit kraftvolum hjå vasskraft (fornybar) produsentar. Denne kraftmengda kan då dokumenterast som rein / fornybar energi i tråd med gjeldane regelverk sett av myndigheitene. Kunde betalar eit lite tillegg i kraftprisen sin, og får varedeklerasjon som stadfestar at straumforbruk er levert av fornybar energikjelde. Produsent av fornybar energi får dermed litt betre betalt for produksjonen sin samanlikna med produsent som ikkje produserar fornybar energi. Dette stimulerar til miljøvennleg utvikling av energi produksjon.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

79% fra 2020

Kommentarer

I denne rapporten (2021) tok me i bruk kalkulator for omregning av køyrelengde til drivstofforbruk. Dette gjorde me ikkje i forrige rapport (2020) og difor vert samanlikningsgrunnlaget mellom åra feil. Me vil bruke same kalkulator i framtida slik at ein kan samanlikne vidare framover.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

120% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Mengde emballasjekartong er estimert, då me samarbeider med ei anna lokal bedrift og får bruke deira komprimator. Dette gjer at me ikkje har nøyaktig tal på emballasjepappen.

Me har større mengde avfall enn 2020. Dette har sin naturlege forklaring i at me har hatt ein lengre sesong (2020 hadde me ingen leirskule på våren, og sesongen i Mikkelparken og Mikkelparken Ferietun byrja ikkje før i juni, mot mai 2021). Samtidig har me auka sorteringsgraden vår, spesielt på matavfall, og vil fortsetje å jobbe for å auke denne enno meir, samt redusere andel av restavfall.

Matsvinn: Mengden matsvinn er kartlagt ved å måle totalmengden matavfall på serveringsstadene våre i ein begrensa periode, til samenlikning for neste år. Me har valt å måle matsvinnet i juli månad, då alle serveringsstadene våre er opne kvar dag. Mengden matavfall i denne perioden vil kunne samanliknast med neste år. Då dette er fyrste året me har målt matsvinn, vil det ikkje vere noko samanlikningsgrunnleg enno.

Kjemikalieforbruk

Klorforbruk pr. gjest

63% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

6% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

2021 har vore eit annleis år enn 2020, så me ser difor ei auke både i systemindikatorar (gjester, omsetning og årsverk), samt i dei fleste postane som påverker co2 utsleppet vårt. Me håpar at me snart vil vere tilbake på "normal" drift, og då vil det også vere meir nyttig å samanlike seg år for år.
Me ser at me har auka totalforbruket vårt av energi og me har totalt sett meir avfall enn 2020. Dette har sin naturlege forklaring ved at drifta i 2020 var svært begrensa. Drifta i 2021 var ikkje heilt tilbake på normalt nivå, men mykje meir enn året før. Me ser difor på det som naturleg at det vil vere ei auke i utslepp på klimarekneskapet vårt.

Samtidig ynskjer me heile tida å effektivisere oss, tenkje meir på å 1) Redusere 2) Gjenbruke og 3) Resirkulere. Me jobbar heile tida for å bli betre på dette og implementere det i kulturen vår. Dette er eit langsiktig arbeid, og me håpar at når me kjem tilbake til meir normal drift, vil me kunne sjå meir effekten av arbeidet me gjer frå år til år. Akkurat no er det svært uvanleg samanlikningsgrunnlag og ein må sjå utviklinga i kontekst av koronapandemien.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
- Me har etablert innkjøpsrutine, reisepolicy og andre rutinar som me heile tida jobbar for å følgje.
- Jobbar med å kartlegge verdikjede på Mikkelprodukta våre
- Me har inngått leigeavtale for nytt lager, som gir meir oversikt over kva me har og betre forhold for henting/levering av varer
Avfall og ombruk
- Me har innført registrering av matsvinn på dei ulike matstasjonane våre
- Me har tatt inn gjenbrukskoppar til kaffi og slush
- Me har laga til resiruleringsstasjonar i butikkane våre, slik at me kan ta imot emballasje i retur
- Me har laga til resirkuleringsstasjonar i alle overnattingseiningar og i fellesområde
Energi
- Me føl opp svært nøye på varmebruk utanfor sesong
Transport
- Me har oppretta ein reisepolicy som skal gjer oss bevisste på reiser gjennom jobben
Utslipp til luft og vann
- Innkjøpsrutiner for å unngå produkt med mikroplast, farlige kjemikalier og tropisk tømmer.
- Fettutskiller
Vannforbruk
- Me har implementert tidsinnstilte dusjar i overnattingseiningar og i fellesområde for å redusera vassbruken
Annet
- Me har planta blomstereng i Mikkelparken

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mikkelparken skal skape gode og bærekraftige barndomsminner for våre gjester. Gjester og medarbeidarar skal oppleve at Mikkelparken si drift viser omtanke for miljø, menneske og samfunnet rundt oss.
Vårt mål er å verte klimanøytral innan 2025. Me skal kartlegge Co2 klimaforbruket vårt og jobbe kontinuerlig mot ei meir klimavennlig og effektiv drift ved å:
- Begrense energi- og vassforbruk
- Auke andelen kildesortert avfall, og minske andelen restavfall.
- Lede an på bærekraft løysingar i vår bransje
- Gjensidig inspirere (og bli inspirert av) gjester og medarbeidarar til meir bærekraftig drift
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Sortere lager og halde lager organisert og ryddig slik at me finn det me har framfor å kjøpe nytt.
- Bli enno betre på prosjektering. Lage gode planar på prosjekt og kva materiale me har behov for.
- Implementere systemtenking kollektivt i medarbeidergruppa. Bli einige om korleis me vil ha det og halde oss sjølve ansvarlige for å oppfylle det me har bestemt.
- Fortsetje å bruke innkjøpsrutinen og substitusjonsrutinen som me har laga.
Energi: Mål
13 kWh per gjestedøgn
Energi: Tiltak
- Ca. 20% av overnattingseiningane våre får stikkontakt med temperatursensor på varmekabel på vassledning. Denne skrur seg av ved høge temperaturar og på ved låge temperaturar.
- Me gjer i 2021 tiltak på basseng for å redusere lekkasjar og dermed redusere vass- og straumforbruket knytta til bassenga.
- Me skal implementere vassmålar på Mikkelparken Ferietun for å halde kontinuerleg kontroll (på tlf.) med vassforbruk for å bli obs på evt. lekkasjar eller andre avvik.
- Me skal plante mindre plen i 2022, dermed mindre vatning av gras.
- Me skal montere LED lys i alle lyskjelder
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,55 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Me skal bli flinkare til å gå meir mellom Ferietun og Mikkelparken, i staden for å køyre den korte distansen. Evt. kan me bruke sykkel, eller elektrisk golfbil dersom noko må fraktast.
- Fortsetje å vere bevisst på bilbruken vår. Optimalisere transport og køyring i forhold til reisepolicyen vår.
Avfall: Mål og restavfall
39000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
25 %
Avfall: Tiltak
- Selga/gje vekk ting i staden for å kasta det
- Meir pedagogisk informasjon (bilete, forklaringar) til gjester og medarbeidarar om kva som skal sorterast kvar. Me opplev mykje feilsortering, og håpar at dette kan bidra til mindre feilsortering.
- Gjere det klart kva plast som kan sorterast, då dette oftast er den avfallsfraksjonen der det er mest feilsortering.
- Meir nøyaktig produksjon på buffetane våre, for å unngå matsvinn på slutten av dagen.
- Implementera kaffiavtale for gjestene våre (med gjenbrukskopp) for å unngå bruk av eingongskoppar
- Meir sparsommelige og nøyaktige på bruk av eingongsklutar til reingjering. Vurdere kostnad mot miljøpåverknad. Utforske moglegheit for å bruke leverandør av gjenbruksklutar. Implementere rutinar/system på reinhald av overflatar som reduserer bruk av eingongsklutar.
- Vurdere å erstatte tørkepapir på baderom med rullefille.
- Få til hyppigare tømming av avfallsbeholdarar då dei ofte er veldig fulle og fører til at ein ikkje får sortert.
- Informasjonsmateriale mot gjestene våre for å bevisstgjere dei om miljøpåverknaden på ulike område. Klistrelappar eller liknande som oppfordrar til å tenke på miljøet når ein bruker f.eks. tørkepapir, dusj osv.
- Erstatte alle porsjonspakkar av salt/pepper/ketchup osv. med større beholdarar.
- Betre oppsett av avfallsstasjon. Større/fleir beholdarar, strategisk plassering. Gjer det lettare for gjestene og medarbeidarane å sortere avfallet.
- Stadig opplæring av medarbeidarar og gjester om kjeldesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Me vil legge fokus på dei kjeldene som har størst påverknad på vårt utslepp. Dette er energi, avfall og transport.
Me vil også sjå det totale utsleppet vårt i samanhang med antal gjester, og resultat for 2020 var då 1,1 kg co2 per gjest.
Målet må vere å redusere dette til under 1-talet.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
- Bytte ut gammal fryseboks med ny som bruker mindre straum og har mindre miljøfarlig gass.
- Nytt bassengsystem reduserer hyppighet på rensing pga. nytt filter.
Annet
- Idétavla for idear og forslag rundt miljø og bærekraft i Mikkelparken og Mikkelparken Ferietun. Vurdere om det skal vere ein meir direkte rapporteringskanal for dette.
- Plante meir blomstereng.
- Implementera spørsmål om bærekraft/miljø i spørreskjema som går ut til gjestene våre, så dei kan vurdere arbeidet vårt på dette området og gi oss input til korleis me kan bli betre.