Helen Hartel Rådgivning AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Konsulentvirksomhet - Miljøfyrtårn, miljøledelse, kvalitetsstsystemer, kurs i bærekraft og miljøledelse

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 sep., 2022
Utløper: 15 sep., 2025

Egne indikatorer

Antall påbegynte Miljøfyrtårnprosesser

Antall opprettete førstegangs Miljøkartlegginger

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-50% fra 2020

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Kommentarer

- Nesten all papir pga. en perm som jeg lagte for en kunde
- Spisestedet brukt for seminar er sertifisert som "Hanen" som er en meget passende sertifisering for stedet. Dette er tatt inn som sertifisert virksomhet.

Energi

Energiforbruk

-23% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-23% fra 2020

Kommentarer

Felles måler for hele etasjen som rommer 10 kontorer og minst like mye areal som er felles. Også ventilasjonssystem er felles. Total energibruk er meget avhengig av aktivitet i hele etasjen.
Nedgang på omtrent 25% fra 2020 er antakeligvis stort sett fordi huseier skiftet ut en pumpe på ventilasjonssystemet.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Jeg kan ikke kjøre bil, så er avhengig av kollektivtransport om vinteren.
Delvis har jeg sittet på med familiemedlem eller kunde som skulle på jobb selv og kjører rett forbi mitt kontor. Dette er regnet som kollektivtransport, da vedkommende ikke har kjørt ekstra.
Pga. koronapandemi har jeg ikke foretatt noen tjenestereiser.
Alle kundebesøk var i gang/sykkelavstand fra kontoret.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-33% fra 2020

Kommentarer

Jeg har ikke egen avfallbeholder for restavfall. Nesten all restavfall er pga. felles kaffefilter med grut eller frukt (NB: matavfall håndteres ikke av renovasjonsbedriften).
Jeg har en isboks på pulten for chipsposer o.l. Den er blitt tømt et par ganger ila. året, men veier nesten ingenting når den blir tømt. Fordi jeg tar med matpakke kaster jeg nesten ikke plast på kjøkkenet.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

55% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Det er små mengder og mye er estimert. Det er ikke vits å bruke mer tid på dette.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen innkjøp av varer av betydning. Innkjøp av varer begrenses generelt til de helt nødvendige, både pga. miljø og pga. økonomi.
Avfall og ombruk
Plukket avfall langs veien på vei til jobb ved flere anledninger. Omtrent 5 fulle plastposer totalt? Mengde plast som er samlet inn er større enn mengde plast kastet på jobb.
Energi
* Slått av ovner både i eget kontor og fellesrom ved ferier og i sommersesongen.
* Har gjort huseier oppmerksom på at bygningen burde hatt energimerking. Jeg har også anmodet både styret og daglig leder til huseier å ta mer hensyn til miljø og energibruk ved prosjektering av nytt byggefelt som er i prosjekteringsfase nå.
Transport
Dette begrenser seg selv når man ikke kan kjøre bil. Pga. korona har det ikke vært kurs eller seminarer utenfor bygda.
Utslipp til luft og vann
Ikke relevant.
Annet
Korrespondanse med kommune om deres manglende klima- og energiplanlegging, først som krav om miljøinnsyn, etterpå som innspill til kommunenplanens samfunnsdel.

Jeg holdt et seminar i sirkulærøkonomi for 14 deltakere. Meningen var å holde seminaret i nabokommuner også, men korona har foreløpig stoppet disse planer.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
(Kommentar: Miljøpolicy ble skrevet om høsten 2021 etter den nyeste IPCC-rapporten.)

Første del av den 6. IPCC-rapporten som kom ut i august 2021 viser tydelig at klimakrisen er reell og allerede leder til ekstremvær på alle kontinenter. I tillegg er det mangel på viktige råvarer og fortsetter tapet av biologisk mangfold. Disse utviklinger forsterker eksisterende sosiale skjevheter.
Helen Hartel Rådgivning AS trenger en viss, forholdsvis lav, inntekt for å kunne fortsette driften. Utover dette er påvirkning for et bedre klima og miljø den viktigste driveren for arbeidet som gjøres.
For rådgivningstjenestene betyr dette å:
• konsentrere markedsføring mot miljøtjenester (arbeid som Miljøfyrtårnkonsulent, miljørelaterte foredrag osv.)
• akseptere at oppdraget til å utføre selve arbeidet kan gå til andre og anmode til dette hvor det det mer hensiktsmessig for gjennomføring av et miljøprosjekt
• inkludere miljø i eventuelle andre oppdrag
• sende høringsinnspill eller uttale meg på andre måter i offentligheten når jeg synes at jeg har noe å bidra med
For egen drift betyr dette å:
• inkludere miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
• tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• identifisere og redusere mulige kilder til forurensning
• etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruksmaterialer
• bruke buss og tog ved reise hvor dette ikke gir store ulemper
• vurdere alternativer til reising som videokonferanser om det er nødvendig å bruke fly eller privatbil. Til flyreiser kjøpes det klimakvoter.
• bruke miljøsertifiserte leverandører hvor mulig og ulempene ikke er store (f. eks. ved hotellovernattinger)

Jeg skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre miljøarbeidet i Helen Hartel Rådgivning AS.Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* Ikke kjøpe mer enn nødvendig.
* Foretrekke miljøsertifiserte leverandører hvor dette ikke leder til vesentlig ulempe
* Fortsette å ha med matpakke og motstå til vanlig fristelsen å kjøpe sjokolade el. med emballasje
Energi: Tiltak
Ta aksjon når det oppdages sløsing i kontorfelleskap, som:
* lys som er på om natten
* åpne vindu mens varmen er på (unntatt for korte perioder)
* varme som er på hele juleferie og lignende
* varme er på på kjøkkenet og i møterommet når det ikke er sesong for oppvarming
* det er varmere enn behagelig
* skru av egen ovn om kvelden

Få huseier til å tenke miljø
Tiltak: samtaler med daglig leder, gjerne korte ved kaffetrakter.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Tiltak
I utgangspunkt bruker jeg ikke bil, drosje, privatsjåfør, fly el.
Dette betyr at jeg ikke kommer meg til mange steder innenfor og utenfor egen kommune. Det kan være nødvendig for prosjektgjennomføring å be noen å kjøre meg. Da skal drivstofforbruk legges til min årlige rapport.
Avfall: Mål og restavfall
6 kg
Avfall: Mål og kildesortering
30 %
Avfall: Tiltak
Å kompensere for plastemballasje og lignende som kastes på kontor.
Tiltak:
* plukke opp like mye plast, potetgullposer o.l. fra offentlige steder på vei til og fra jobb eller i arbeidstid som jeg kaster på kontor, noe som betyr omtrent å plukke opp en plastpose med avfall for hver gang min isboks med rusk og rask og emballasjeplast er full (det er en lapp på boksen for å registrere).
* kjøpe mindre mat med emballasje (da det ofte dreier seg om sjokolade e.l. er dette også et helsetiltak)

Ikke bruke mer papir enn i 2021
Tiltak: tenke seg om om utskrift virkelig har noen fordeler – vanskelig da jeg ikke har tall på dette. Så er en del utskrifter for andre i familien eller kunde.


Utslipp til luft og vann: Mål
Ikke relevant
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ikke relevant
Annet
Få Heim kommune til å begynne med miljøledelse på en systematisk måte (i.e. planlegge å bli Miljøfyrtårn, EPC kontrakt for kommunale bygg e.l.)
Tiltak:
* tilby tilrettelagte kurs i bærekraft og miljøledelse
* organisere kurs og/eller seminarer i bærekraft og miljøledelse etter korona-restriksjoner
* være synlig og minne folkevalgte og administrasjon om viktigheten
* alliere meg med andre som ønsker det samme