Bølgeblikk Arkitekter AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bølgeblikk arkitekter, tidligere Ottar Arkitekter ble etablert i 1982. Vi holder til ved Bislett i Oslo og teller 22 engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere hvorav tre partnere. Kontoret har bred erfaring med særlig kompetanse innen skole-, helse- og omsorgssektoren. Våre prosjekter varierer i størrelse og inkluderer nybygg, ombygg og rehabilitering. Flere av våre prosjekter gjennomføres på bakgrunn av arkitektkonkurranser kontoret har vunnet. Kontoret representeres av en sammensatt arbeidsstokk hva gjelder erfaring og kunnskap. 20 arkitekter og en interiørarkitekt bidrar aktivt i designprosessen.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Prosjekterende (Arkitekter og rådgivende ingeniører)

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 31 mai, 2022
Utløper: 31 mai, 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-7% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

9% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-26% fra 2020

Kommentarer

Det er ikke gjort innkjøp av papir i 2021, men vi har gjort et anslag utifra faktura og en antatt fordeling A3 pg A4. Redusert pga covid/hjemmekontor.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Mangler fremdeles eksakte tall da gårdeier ikke har egen måler på vår seksjon.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

595% fra 2020

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Svarprosent fra ansatt ang. reise til og fra jobb var ca 50%, burde være representativt siden tallene er vektet for antall ansatte.
Kjørelengde for firmaets kjøretøy er et anslag etter som bilene også brukes privat. Det er lagt til grunn lav aktivitet på møter i covid-tid.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

48% fra 2020

Kommentarer

Veid i 1 typisk arbeidsuke og ganget opp antall driftsuker som er 46 uker. (minus ferie og helligdager)

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

7% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

Nok et år Covid-19 gjør at dette årets klimaregnskap vil avvike fra normalår, samtidig som vi nok vil ta med oss noen av endringene fra 2020-21 inn i videre drift ift mindre reising, mer teamsmøter og hjemmekontor.

Gjennomførte tiltak

Oppsummering av miljøprestasjonene til nøkkelprosjektene utover forskriftskrav.
Mortensrud felt10, sykehjem, omsorgsboliger , bibliotek, fritidsklubb og frivilligsentral, BREEAM excelent.
Nye idrettens hus, skole, kontor, BREEAM Very good
Innkjøp
Inngått samarbeid med Lunsjkollektivet som leverer sunn næringsrik mat med mulighet for vegetar/vegansk meny, økologiske ingredienser. Ordningen gir mindre matsvinn.
Rekvisitabruk er lavere enn normalår pga hjemmekontor, som nok har ført også til noe mer digitale vaner for mange og vil forhåpentligvis ha en effekt videre.
Avfall og ombruk
Få tilstede på kontoret har ført til mindre avfall og mindre kopiering. Dette har nok økt noe hjemme hos den enkelte, men totalt sett redusert ift et normalår. Vil nok også bidra til videre mindre bruk av utskrift/kopiering siden alle har vendt seg mer til å jobbe mer digitalt.
Energi
Oppfordrer til å slukke lys og slå av maskiner, lukke vinduer etter arbeidstid.
Transport
Kontorets firmabil for de ansatte er nå en elbil.
En firmabil til er endret fra diesel til plug-in hybrid
Utslipp til luft og vann
overgang til elbil/hybrid bidrar til mindre utslipp til luft.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bølgeblikk arkitekter skal påvirke sine prosjekter til mer miljøvennlig materialbruk, energieffektive løsninger og gjenbruk. Bølgeblikk har pågående fokus på hvordan vi kan redusere vårt ressursforbruk og engasjerte medarbeidere bidrar til å stadig utfordre status quo.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Undersøke om leverandør har en miljøsertifisering før man gjør innkjøp
Energi: Tiltak
Fortsette gode rutiner med å skru av PC og lys samt lukke vinduer etter arbeidstid.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,6 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Være en pådriver for å benytte teams møter, der møter ellers ville innebære lange reiser / flyreiser
Avfall: Mål og restavfall
600 kg
Avfall: Mål og kildesortering
35 %
Avfall: Tiltak
Fortsette å forsøke å få gårdeier til å sette opp kildesortering for matavfall.
Utslipp til luft og vann: Mål
Bidra til redusert utslipp til luft ved redusert transport.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Jobbe for økt bruk av digitale møter, i alle prosjekt hvor det er mulig.
Oppfordre til miljøvennlig transport til og fra arbeidsplass.