Luster Sparebank

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 08 apr., 2021
Utløper: 08 apr., 2024

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-7% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

10% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

10% fra 2020

Transport

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

33% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Heisen vår var gammal og deffekt. Gjekk ikkje an å få tak i nye deler for å reperera den. Det er montert ny heis i 2021 av Alimac. som er ISO14001 sertifisert. Dørar, heisrom m.m er brukt opp igjen. Kun motor og nødvendige deler er bytta ut. Alimac sortere og leverte gammal motor og deler til renovasjon. Gamle kontorstolar og dataskjermar er delt ut til ansatte.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

39% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Innkjøpsveiledar, kartlegging av leverandørar og miljøstatus på varer som me brukar, er oppdatert og lagt inn i resertifiseringa og EQS. (EQS er tilgjengeleg for alle ansatte) I EQS finn ein også oppdatert liste på miljømerker og kvar ein kan søka for å finna miljøsertifiserte firma. Kjøper mest mogleg frå miljøfokuserte bedrifter. Kjøper større volum av bruksartiklar via felles innkjøpsavtale hos ei bedrift som er Miljøfyrtårnsertifisert. Mat og Drikke : Kjøper inn juice frå ein lokal produsent (Lerum). Ved ulike tilstelningar brukar me mykje kortreist mat og lokale produsentar. Me er ein lokalbank som støttar og brukar lokale bedrifter. Mastercard Gold - kredittkort som banken formidlar, er ISOsertifisert og blir no laga av resirkulert PVC (såkalt rPVC)
Avfall og ombruk
Avfallsinnstruksen er oppdatert og lagt inn i resertifiseriga og EQS.(EQS er tilgjengeleg for alle ansatte) Det er laga til to avfallstasjonar i både i 1 og 2 etg. med plast, restavfall og papir. Restavfallskorgene er fjerna frå kontora. Det er boks for makuleringspapir og anna papir inne på kvart kontor. I tredje etg er det avfallstasjon med papir, plast, våtorganisk, restavfall, juice/melkekartongar og glas/blekkboks. Det er sett opp infoskriv over kvar bøtte, om kva som kan kastast der. Eg(Eva) er meldt inn som adminstratator på avfallsdelkadering på farleg avfall(hos oss lysrøyr og ledpærer) Det er gjennomført idemyldring blant ansatte.
Energi
SD-anlegget styrer varme og ventilasjon, slik at det er av/redusert varme i helg og fritid. I tillegg har me montert effektstyring på varmen. Me har bevegelse - sensor på lyset i dei fleste gangane, toalett og på nokre felleskontor. Lampar som er gamle/deffekte blir skifta ut med ledlampar.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
- Forsetja å sortera avfall,så godt som me kan.
- Stadig oppmoda tilsette til å gå og sykla til arbeid.
- Oppmoda tilsette til å køyra ilag på arbeid.
- Idebank på avfall frå dei tilsette.
- Sletta epostar.
- Fortsetja med teamsmøter der det er mogleg.
- Informera ansatte og andre om Luster sparebank sitt miljøfyrtårn.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Sjekka om bedrifter som me brukar er miljøsertifisert.
Oppmoda andre bedrifter til å bli miljøsertifisert.
Matrialforbruk: sjekka og bruka miljøsertifiserte varer.
Energi: Tiltak
Fortsetja som før. Bruka kun nødvendig straum, ved å bruka SD styringa. Skifta SD-styring for å få det meir funksjonelt, slik at ein kan endå lettare styra straumforbruket. Sjekka ut solcelleanlegg på tak.
Transport: Tiltak
Forsetja å bruka digitale møter, som Teams, istadenfor å reisa.
Avfall: Mål og kildesortering
93 %
Avfall: Tiltak
Få tilsette til å fortsatt vera miljøfokusert og sortera mest mogleg avfall heime og på arbeid.