Braathen Landskapsentreprenør AS

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Anleggsgartner, Felleskriterier, privat og statlig, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 17 nov., 2019
Utløper: 31 des., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-1% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

5% fra 2020

Innkjøp

Årlig forbruk kjemiske plantevernmidler

360% fra 2020

Årlig forbruk mineralgjødsel

-62% fra 2020

Frem til 2020 kan grafen vise samlet gjødselforbruk (mineral + naturbasert), dersom din virksomhet innrapporterte forbruket samlet. Fra 2020 viser grafen forbruk av mineralgjødsel.

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-36% fra 2020

Kommentarer

Mineralgjødsel-forbruket er på vei ned pga. i stor grad overgang til naturgjødsel. Papirforbruket er også merkbart ned i tråd med vår bærekraftstrategi.

Energi

Energiforbruk

24% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

24% fra 2020

Kommentarer

Bygningen varmes opp ved bruk av bergvarme, vi har totalt 5 energibrønner. En ytterligere økning av andel EL-biler som lader på kontoret er hovedårsaken til at strømforbruket øker

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-66% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Andel restavfall fortsetter å reduseres iht. våre mål og bærekraftstrategi.

Vannforbruk

Vannforbruk

4% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-15% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Undersøker i større grad sertifiseringer og miljøfokus hos leverandører man er i kontakt med, samt vise frem oss selv og at vi har dette fokuset
Avfall og ombruk
Opprettholdt fokus på at det lønner seg å kildesortere, noe antall kilo restavfall gjenspeiler
Energi
Fokus på lukkede dører/soner mtp. oppvarming + slukke lys løpende der hvor dette gjøres manuelt
Transport
Byttet ut bensin/diesel-biler og økt andel EL-person- og EL-varebiler. Byttet ut to av tre lastebiler fra diesel til EL. Anskaffet flere EL-gravemaskiner, EL-hjullaster, EL-dumper, ELgressklippere og mye annet utstyr knyttet til EL-maskiner og infrastruktur.
Utslipp til luft og vann
Byttet ut bensin/diesel-biler og økt andel EL-person- og EL-varebiler. Byttet ut to av tre lastebiler fra diesel til EL. Anskaffet flere EL-gravemaskiner, EL-hjullaster, EL-dumper, ELgressklippere og mye annet utstyr knyttet til EL-maskiner og infrastruktur.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Miljøpolicy:
Braathen Landskapsentreprenør AS etterstreber en helse og miljømessig standard som er på linje med, eller bedre enn krav i lov og forskrifter.
Braathen Landskapsentreprenør AS skal systematisere sitt arbeid for bedre vern av det ytre miljø mot forurensning, bedre behandling av avfall, bedre vern mot helse og miljøskader, samt forhindre miljøpåvirkende utslipp av væsker og gasser.
Braathen Landskapsentreprenør AS vil optimere ressurser og minimere miljøbelastning i alle sine prosesser. Braathen Landskapsentreprenør AS miljøarbeid er basert på prinsippet om kontinuerlige forbedringer, med målsetninger og målrettet arbeid for å nå dem.
Braathen Landskapsentreprenør AS etterstreber å benytte fornybar energi og energiøkonomisering. Braathen Landskapsentreprenør AS etterstreber å ha et miljøprogram, og helse og miljøstandard, som er blant de ledende i bransjen for å tiltrekke kunder, kapital og medarbeidere.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal fortsette å velge leverandører som ikke bare leverer på kvalitet og pris, men også i form av bærekraft, miljø og gjenbruk. Dette iht. vår bærekraftstrategi
Energi: Tiltak
Hovedkontor ink verksted og EL-ladere: Tidsbrytere på elektrisk utstyr. Vannforbruk og energi/strømforbruk vil nok ligge på et høyt nivå pga. egen vaskehall og verksted, samt lading av EL-biler - noe vi mener er bærekraftig. Mulig at denne til og med vil øke i takt med andel EL-biler på kontoret.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Anskaffet to elektriske lastebiler og økt andelen EL-biler til over 40%. Anskaffet bil-administrasjons-leverandør som blant annet skal generere rapporter som fører til forbedringstiltak og ha "bilholdsrutiner" for virksomheten. Byttet fra intern til ekstern dekk-håndtering (lagring og skift) som vil minimere skade og slitasje på utstyr/dekk.
Avfall: Mål og restavfall
250000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
97 %
Avfall: Tiltak
Fortsette jobben vi gjør internt med å minne på å sortere alt av avfall, samt avvikle avfallshåndtering på egen tomt/Verksted fra Q1 2022 og vurdere effekten av dette
Utslipp til luft og vann: Mål
60% andel av bilpark elektrisk ila. 2022
>95% av avfall skal sorteres
CO2-utslippet skal reduseres med 25% ila. 2022 (fra nivå 2020).
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Løpende bytte fossil-drivstoffbiler med nullutslipp, anskaffe nullutslippsfrie maskiner i takt med utviklingen av dette. Gjenbruke overskuddsmasser på stedet og velge kortreiste varer der det er mulig. Fortsette å levere tilbud på jobber med de høyeste krav til miljø, iht. vår bærekraftstrategi.