Bennett Reklamebyrå AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Virksomheten driver innen reklame, markedsrådgivning og webutvikling.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 mar., 2022
Utløper: 28 mar., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

12% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-5% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

7% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-6% fra 2020

Kommentarer

Vi er leietaker i huset vi har kontorer, og har ikke oversikt over vår avfallsmengde da dette samkjøres med flere leietakere. Det er imidlertid redusert betraktelig det siste året da de fleste av våre medarbeidere har hatt hjemmekontor siden mars 2020 og kantine ikke er åpen. Vi kildesorterer uansett det lille avfallet vi har.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

6% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

All reiseaktivitet, både jobb/møtereiser og til og fra arbeid er redusert til nesten null. Møteaktivitet er digitale og de fleste medarbeidere har i stor grad hatt hjemmekontor

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Noe innkjøp av utstyr til hjemmekontor for å opprettholde en god arbeidssituasjon der man er.
Fortsetter kartlegging av leverandører og miljøvennlige produkter. Innkjøpsrutine følges.
Avfall og ombruk
Avfall er redusert til et minimum da hjemmekontor har vært gjeldende for nesten hele året.
Vi har innsamling av pant i et flaskefond.
Vi har gjennomført idebank avfall og benytter kildesorteringsinnstruks.
Energi
Vi er leietaker. Vi har gjennomført idebank energi.
Transport
Redusert til et absolutt minimum grunnet hjemmekontor og ingen reiseaktivitet.
Vi har ikke egne biler. Vi følger forøvrig transportpolicy.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi vil framstå som miljøvennlig og ressursbevisst. Våre miljøprestasjoner skal stadig forbedres. De ansatte involveres for å opprettholde en bevisst HMS-kultur i det daglige.
De krav eiere, oppdragsgivere og samfunnet forøvrig har skal tilfredsstilles gjennom målene om å være miljøvennlig og ressursbevisst.
Vi skal for hvert år minimere fotavtrykket som bedrift. Kontorene skal være ryddige og trivelige.
Vi tar bedre vare på hverandre gjennom å inspirere hverandre til en grønnere hverdag.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi er blitt mer og mer digitale. Bl.a. er regnskapssystem endret til å være heldigitalt. Arkiv av regnskapsmateriell er ikke i papirform, kun digitalt.
Forøvrig fortsetter arbeidet med å øke bruk av miljømerkede produkter.
Energi: Tiltak
Passe på å slukke lys i tomme rom. Slå av unødvendig varme, skjermer og projektorer.
Transport: Tiltak
Generelt er de fleste møter som tidligere hadde behov for reising erstattet med digitale møter.
Reiser forøvrig er redusert til null grunnet korona-perioden.
Avfall: Mål og restavfall
300 kg
Avfall: Mål og kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Redusert bruk av engangsartikler. Bruker kaffekrus.
Alt avfall kildesorteres i henhold til kommunens muligheter for mottakt.