Erik Arnesen Bryn AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Erik Arnesen Bryn AS ble etablert i 1946 og er forhandler for Volkswagen personbil, Volkswagen Nyttekjøretøy og Audi.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bilforhandler, Bilverksted, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 17 jul., 2022
Utløper: 17 jul., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-8% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Salget av nye biler har vært særdeles godt, men vi lider av lange leveringstider fra bilprodusentene. Ved årets slutt hadde vi ordrereserve på over 1000 biler, noe som ville gitt tidenes beste omsetning ved normale leveringstider. Aktiviteten på servicemarkedet har vært noe høyere, sammenlignet med 2020. Salget av personbiler består nå trolig av mer enn 90% rene elbiler.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Til tross for at digitaliseringen går fremover, ser vi at forbruket av kontorpapir er tilstede (og økende). Dette er i all hovedsak knyttet til systemer vi ikke har herredømme over, men som vi kan utfordre.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-12% fra 2020

Kommentarer

I løpet av T1 2022 vil en ny trafo og en 200kw/h hurtiglader være operativ. Da vil også et større antall ladebokser flyttes fra dagens strømmålere og over på en ny felles måler for ladebokser. Det gjør det langt enklere å skille ut andelen strøm som går med til lading av elektriske biler. Det elektriske forbruket er ikke temperaturkorrigert.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Strømforbruk

Frakt i kjøretøy som ikke eies av virksomheten

Ansattes reiser til og fra jobb

Kommentarer

Beregningen inneholder innenlandstransport av nye biler (fra importhavn via klargjøringsanlegg, til forhandler), innenlands transport av deler til verksted og transport av dekk til nye biler og erstatningsdekk solgt gjennom forhandleren.
Transporten er utført av selskap som enten er Miljøfyrtårn eller 14001 sertifisert, med lastebiler i Euroklasse 6.

Bilparken forbedres stadig i forhold til forbruk og utslipp. Salget består nå nesten utelukkende av EL og ladbare hybride biler og vår park av demonstrasjonsbiler gjenspeiler dette. Antallet og lengden på prøvekjøringer er sterkt fallende og vi har nå kalkulert bruken av firmabilene til å være 15% bedrift og 85% privat.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

1% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

125% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

I år har vi valgt å utvide klima og miljørapporten med flere målepunkter innenfor Scope 3. På grunn av kapasitetsutfordringer har vi de tre siste årene vært avhengig av en tredjepart på lagring av nye biler. Dette gir utvilsomt negative klimaeffekter. Allerede i inneværende år (2022) vil vi se nærmere på hvordan disse effektene kan reduseres.

Gjennomførte tiltak

Avfall og ombruk
Vi har i 2021 tatt nye grep på avfallshåndteringen og anskaffet ytterligere to komprimatorer for håndtering av hhv restavfall, papp og folieplast. Endringene er gjort for å redusere antallet opphentinger og for å øke sorteringsgraden.
Energi
I 2017 fikk vi installert bergvarmeanlegg (brønnpark), som nå forsyner både NHV 1 og 3 med store mengder ren energi. I forbindelse med ombyggingen av både Volkswagen og Audi anlegget har vi installert 3 lags isolerglass i alle vinduer og tilleggsisolert tak og vegger og erstattet en del lyskilder med LED.
Utslipp til luft og vann
Vi har god kontroll på avløspsvann og kontrollene av dette. Vi har over lang tid vært godt under grensenivået.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Kvalitets- & miljøpolitikk
Vår visjon er:
«Sammen skaper vi unike opplevelser for våre kunder» - siden 1946
Det oppnår vi ved å etterleve våre verdier:
Kvalitetsbevisst
Lagspiller
Engasjert
Godt humør

Vi i Erik Arnesen arbeider for å skape en bærekraftig bedrift ved å satse på et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal også beskytte bedriftens bygninger og materiell. Vi skal forhindre skader på ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne.
Vi arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet for å bedre arbeidsplassens driftssikkerhet og lønnsomhet. Bedriftens produkter og tjenester skal oppfylle kundenes og myndighetenes krav, slik de til enhver tid foreligger – både i dag og i fremtiden.
Vårt arbeidsgrunnlag bygger videre på de risikoer vi har kartlagt, kontinuerlig forbedring gjennom de muligheter som oppdages, samt våre etiske retningslinjer.
Vi har valgt å sertifisere oss innen både kvalitet og miljø. Det ligger i oss å arbeide systematisk for å ivareta kunder og miljø. For oss er det å ta ansvar i praksis!
Erik Arnesen har utfordret bilmarkedet siden 1946. Vår misjon er å levere unike kundeopplevelser, hver gang. Et godt kundeomdømme er vår grunnleggende idè!
Energi: Tiltak
Ytterligere forbedring av eiendomsmassen, spesielt på Volkswagenverkstedet står for tur i 2022/2023. Det planlegges med nye verkstedporter, utskifting av noen vinduer og mulig oppgradering av fasaden. Dette vil utvilsomt ha god effekt på både strømforbruk og arbeidsmiljøet.

Vi jobber nå med konkrete tiltak på fornybar energi i form av solcelleanlegg på flere av anleggene våre. Vi håper å kunne realisere dette i løpet av 2023.
Transport: Mål og total mengde drivstoff (frivillig)
5000 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,25 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Alle administrative biler det er mulig å bytte ut, er erstattet med elbiler. De eneste bilene i parken som fortsatt er fossile, er knyttet opp mot krav i forhandlerkontrakten og plikten til å stille med fossile demostrasjonsbiler. Antallet er for 2022 kraftig redusert og vi forventer at dette vil gi store utslag på drivstofforbruket. Forbruksmålet er kalkulert sammen med bruken av de elektriske bilene.
Avfall: Mål og restavfall
140000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
78 %
Avfall: Tiltak
Måltallet for restavfall er satt ut fra en produksjon på verkstedet tilsvarende 2021 (20.598 verkstedgjennomganger).
Månedlig coaching på kildesortering og restavfallsmengede, kontinuerlig søken etter gjenbruk av emballasje, bedre tilrettelegging for økt kilesortering. Det er knyttet en del usikkerhet til hvordan "utskipingen" av skadeverkstedet, vil påvirke både den totale avfallsmengden og sorteringsgraden.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har en klar og tydelig målsetning som baserer seg på 0 utslipp til hverken luft eller vann.