Knapphus Energi AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Knapphus Energi er leverandør av drivstoff til maskiner og utsyr. Knapphus Energi disponerer en bilpark på rundt 20 tankbiler.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Tankanlegg/Engroshandel med drivstoff og brensel, Veitransport

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 11 feb., 2022
Utløper: 11 feb., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

-6% fra 2020

Innkjøp

Solgt biodrivstoff av totalt omsatt drivstoff

79% fra 2020

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

278% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

278% fra 2020

Kommentarer

Økning her da vi nå har kommet inn i nye kontorer.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

10% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-14% fra 2020

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Unngå ulykker av enhver art
Unngå skader på personer ansatt i selskapet og øvrige personer
Unngå Miljøskader
Hindre Brann og eksplosjoner
Hindre arbeidsmiljørelatert sykefravær
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi vil vektlegge leverandørens miljøsertefisering ved innkjøp av varer og tjenester av fremtidig valg av leverandører.
Energi: Tiltak
Energisbesparende tiltak i kontorlokalet. Fotoceller og følere som slår av lyset når det ikke er bevegelse i rommet. Varme og ventilasjonsanlegg som justerer temeraturen når kontoret ikke er i bruk
Avfall: Mål og restavfall
45 kg
Avfall: Mål og kildesortering
45 %
Avfall: Tiltak
Kildsortere plast og annet avfall
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere reiser / kjøring til møter
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bruke teams til møter der det er mulig. Redusere innetemperatur - felles lunsj med resten av konsernet