NOVA Spektrum AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

NOVA Spektrum AS er en internasjonal arena for messer og kongresser, med mål om å skape verdier for norsk og internasjonalt næringsliv. Vi er eid av stiftelsen Norges Varemesse med Formål: - Å være til for næringsliv, kulturliv og organisasjonsliv. Vårt oppdrag er å tilrettelegge møteplasser for økt handel, kunnskapsdeling og inspirasjon. Forretningside - Vi skal eie og utvikle arenaer og tilby attraktive møteplasser for næringslivet som bidrar til økt handel, nettverksbygging og inspirerende underholdning. Våre møteplasser skal bidra til å sikre næringslivets konkurranseevne.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Grønne arrangement

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 30 apr., 2022
Utløper: 30 apr., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

48% fra 2020

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2020

Kommentarer

* Omsetning NOK 189 mill, hvorav 46,9 mill i coronastøtte
* Årsverk (88 fast ansatte og 9,32 personer ekstrahjelp/innleid på timebasis)

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

* Vi oppfordrer alle våre leverandører til å benytte EHF fakturaer, vi har "follow me" print og 2-sidig utprint som standard.
* Ansatte får opplæring som skal sikre lavt forbruk av kopi- og skrivepapir. Salgsinformasjon, reklame, kampanjer etc. gjøres via SoMe og andre digitale kanaler.
* Vi har en en oversikt over miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester, men velger å ikke oppgi tall i årets rapport. For å få en bedre og mer komplett oversikt og kunne følge utvikling samt rapportere fremtidig , har vi igangsatt en mer omfattende kartlegging.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

16% fra 2020

Kommentarer

Redusert drift 1. halvår pga pandemien gav lavere forbruk. Mer normal aktivitet 2. halvår både i administrasjonen og i messehallene.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-53% fra 2020

Kommentarer

* Flyreiser Norden (6), Europa (1). Lav reisevirksomhet pga pandemien, og at digital møtevirksomhet via Teams, Zoom el.l. gjennomføres i stadig større omfang.
* Ansatte benytter alle typer av transportmiddel til/fra jobb. En stadig større andel bor i nærområdet, slik at de enten går eller sykler. Nærheten til tog gjør at mange av de som bor lengre unna velger dette alternativet. NOVA Spektrum har 14 ladestasjoner for el-bil, og stadig flere av de ansatte skaffer el-bil og kan lade ila arbeidsdagen.
* NOVA Spektrum har ingen firmabiler, men en el-bil som kan lånes ved ærend eller møter i nærområdet

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-5% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi får våre tall fra NG - som er vår samarbeidspartner på avfallshåndteringen.

Vannforbruk

Vannforbruk

20% fra 2020

Kommentar

Vi har generelt ett stort vannforbruk i forbindelse med messer og arrangement, det er mange utstillere og besøkende hos oss i løpet av ett år.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

17% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
* Stadig fokus på å øke antall miljømerkede produkter og miljøsertifiserte leverandører og redusere forbruk der det er mulig.
* Rutinen for innkjøp/inngåelse av avtaler er gjennomgått og oppdatert og informert om via relevante kanaler og fora.
* Igangsatt videre arbeid med kartlegging av innkjøp ift 3 parts miljømerking
* Planlagte innkjøp og anskaffelser ifm den nye F&B satsningen har fra oppstart hatt fokus på miljø & bærekraft og vil bli videreført i 2022
Avfall og ombruk
* Kildesorteringsinstruks er oppdatert
* Vi fortsetter jobben med å øke vår sorteringsgrad og gjøre våre kunder og ansatte mer bevisst på sine valg.
* Kjøpt inn 15 nye containere med nye fraksjonsmerker (restavfall, papp/pair, plast). Disse kommer i tillegg til eksisterende.
Energi
* Vi har startet arbeidet med et energioptimaliseirngssystem. Dette implementeres i 2022.
Transport
* Gjennomføring av alle typer møter med bruk av digitale løsninger (eks Teams) har redusert reisevirksomhet og transport kraftig.
* Økt bruk av hjemmekontor bl.a som følge av pandemien bidrar også positivt mtp reduksjon av reiser / transport.
* Vår reiseveileder gir føringer for og tips om miljøriktige transportvalg, denne er oppdatert ila året.
* Gjennom nytt fokus på innkjøp/avtaleinngåelser velger vi stadig flere lokale samarbeidspartnere/leverandører der det er mulig.
* En lastebil solgt.
* Oppdatert informasjon på nettsiden vedr. kollektiv/sykkel etc.
Utslipp til luft og vann
* Vår drift har liten eller ingen utslipp til luft og vann.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Ambisjon:
NOVA Spektrum skal være det bærekraftige førstevalget for ansatte, arrangører, utstillere, besøkende, leverandører og lokal samfunnet
NOVA Spektrum skal bidra til redusert CO2 fotavtrykk
NOVA Spektrum skal bidra til økt verdiskapning og antall arbeidsplasser i verdikjeden
NOVA Spektrum skal i sin mat og drikke satsing fokusere på bærekraft i hele verdikjeden.

Policy og mål for HMS i NOVA Spektrum
Vårt mål er å oppnå et godt, trygt og skadefritt arbeidsmiljø for alle medarbeidere. Vi skal kontinuerlig forbedre vår sikkerhet og vårt arbeidsmiljø, slik at vi til enhver tid møter krav i norsk lov og forskrifter, krav fra kunder og leverandører, samt avtaler vi gjør med andre parter.
Vi skal beskytte det ytre miljø mot forurensning ved valg av miljøvennlige materialer og prosesser.
For å oppnå vår målsetting skal vi søke å heve alle medarbeideres bevissthet og kunnskapsnivå på områdene helse, miljø og sikkerhet. Vi skal også ha et åpent samarbeid med de ansatte og myndigheter.
Vi skal bruke internkontroll som et av flere virkemidler for å sikre lønnsomhet, kontinuitet, og høy kvalitet og service i leveranser til våre kunder.
*****************************************************************
Mål:
Etablerte tiltak for helse, miljø og sikkerhet opprettholdes og videreutvikles (se tidligere rapporter).
Vi vil i 2022 ha fortsatt fokus på best mulig ivaretagelse av både ansatte, utstillere og besøkende i forlengelsen av corona-pandemien ettersom nedstengningen av vår virksomhet fremdeles preger. Den pågående krigs-situasjonen i Europa gjør at vi også vil ha særskilt fokus på beredskap og sikkerhet.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
* Etter at Innkjøpsveileder er oppdatert og relansert med fokus på kapittel om miljøriktige innkjøp vil avtaleinngåelser og innkjøp følges enda tettere.
* En ytterligere forbedret rutine for info om miljøsertifisering ifm leverandørregistreringen gjør at vi får enda bedre oversikt over både leverandører og varer/tjenester.
* Dialog med de største og viktigste leverandører som ikke har sertifisering.
* Leverandørdialog også om emballasje og merking.
* En egen F&B avdeling med ansvar for flere serveringssteder i messesenteret er under etablering og miljø & bærekraft står sentralt i den totale løsningen og tilbudet.
* Fokus på 3dje parts miljømerkede produkter i forhold til innkjøp vs. totalvolum og målbare resultater ut fra pågående kartlegging.
Energi: Tiltak
NOVA Spektrum skal bidra til redusert CO2 fotavtrykk.
* For å få til dette installeres det våren 2022 et energioptimaliseringssystem som muliggjør energi styring og måling.
* Vi etablerer et nytt måltall på CO2-avtrykk pr besøkende - som skal måles pr arrangement og totalt.
Det vil basert på data bli gjennomført tiltak for å redusere energiforbruket til strøm, samt varme og kjøling.
* Energiattest skal oppdateres.
* I 2022 skal også en solcelleløsning på taket av NOVA Spektrum vurderes
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
* Fortsette arbeidet med fokus på at reisevirksomhet og transport holdes lavt ved at flest mulig møter avholdes digitalt.
* Mulighet for hjemmekontor og oppfordre til og legge til rette for at ansatte tar seg til/fra jobb mest mulig miljøvennlig.
* Tilrettelegging av miljøvennlig transport til/fra messesenteret for våre utstillere og besøkende
* Vi skal velge lokale leverandører og samarbeidspartnere der det er mulig (ref relansert innkjøpsveileder og -rutine).
* Kartlegging av ansettes reise til/fra jobb (3. kvartal)
Avfall: Mål og restavfall
1500000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
NOVA Spektrum skal bidra til redusert CO2 fotavtrykk.
* Vi skal øke sorteringsgraden på avfallet og ha fokus på ombruk på materialer benyttet på arrangement.
* Arrangementer i messesenteret: utdeling av kildesorteringsinstruks fysisk, oppdatering av nettside og generell info
* Sponsorer - bannere - leverandører - levering av materiale som kan gjenvinnes / sorteres (hvert arrangement sin sjekkliste)
* Spesielt fokus på avfallshåndtering ifm den nye F&B satsningen med flere serveringssteder i messesenteret
* Kantine (administrasjonen): økt sorteringsgrad / flere fraksjoner, instruks og system
* Arrangere byttedag av klær, sko, sportsutstyr for ansatte
* Utfordre renovasjonsselskapet på dokumentasjon på deres miljø- og klimaarbeid.
* \\\\\\\'Rusken\\\\\\\'-aksjon på uteområdet
Utslipp til luft og vann: Mål
* Begrense utslipp til luft og vann bl.a. ved å oppfordre våre besøkende til å benytte seg av kollektivtransport til/fra vårt messesenter.
* Vår egen drift har liten eller ingen utslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
* Dialog med leverandør i forhold til kjemisk punktsprøyting, og vurdere alternativer i forhold i ugress i sprekker osv. Vurdere økt beplanting. Vurdere alternative metoder for ugressbekjemping (eks damp).
* Lydmåling skal gjennomføres i forbindelse med Oslo Motorshow og konserter.
Annet
* Vurdering av ny avviksrapportering
* Ny avtale med anleggsgartner (inkludere fremmed-arter og aktuelle miljøkrav samt alternativ bekjempelse av ugress)
* Inkludere eget felt for tips til hvordan vi kan bli enda mer bærekraftige i Utstiller- og besøksundersøkelsene etter arrangement og i forbindelse med F&B satsningen
* Feire våre miljøresultater!