E18-Skadesenter AS

Innrapportering for 2021

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Taksering av kjøretøyskader, samt skadereparasjoner (ikke lakkering)

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Skade- og lakkverksted

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 28 feb., 2022
Utløper: 28 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-12% fra 2020

Kommentarer

En økning på ca 2 millioner.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-2% fra 2020

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

-100% fra 2020

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

5% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

15% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Avfallsvekter er kalkulert i forhold til omsetning. (Vi har felles avfallssystem med Hesby Lakkering (også Miljøfyrtårn))

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

57% fra 2020

Kommentar til klimaregnskapet

2020: Samlet utslipp av CO2 var 6,5 tonn som fordeles slik:
44 % (2,9t) fra elektrisitet/oppvarming
36 % (2,3t) fra transport/kjøring
19 % (1,3t) fra avfall

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Ingen nye relevante tiltak
Avfall og ombruk
Ingen nye relevante tiltak
Energi
Ingen nye relevante tiltak
Transport
Ingen nye relevante tiltak
Annet
Ingen andre nye relevante tiltak

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
E18 Skadesenter AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.
(utskiftning av karosserideler, oppretting og grunning, salmakerarbeid, reparasjon av interiør, glass/frontruter, reparasjoner/skadereparasjoner).

Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten E18 Skadesenter AS.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Revidere vår innkjøpsrutine (utført jan. 2022)
Innkjøpsansvarlig fortsetter som tidligere. ( Bjørn T. og Kent Olav )
Energi: Tiltak
- Energimåler på elektriske apparater (fra Idebanken/Energi)
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,75 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Unngå unødig tomgangskjøring
Avfall: Mål og restavfall
2800 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Oppdatere kildesorteringsinstruks (utført jan. 2022)
Oppfølging og økt kildesorteringsgrad
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå unødig tomgangskjøring
Annet
Ingen andre konkrete tiltak