SpareBank 1 Østlandet, avd. Hamar, hovedkontoret

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bank og Finans, Byggeier, Felleskriterier (2016), Hovedkontor-for konsern og kommuner, Restaurant

Sertifikat

Type: Midlertidig
Utstedt: 30 jun., 2022
Utløper: 31 aug., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

18% fra 2020

Kommentarer

Hovedkontoret på Hamar er sammensatt av 5 forskjellige bygninger. Disse er av varierende alder, det eldste er oppført ca. 1917 og yngste er oppført ca. 2006. Det er derfor stor variasjon i bygningsmessig standard, selv om alle lokaler er relativt tidsmessige, moderne oppgradert og oppusset innvendig.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

-28% fra 2020

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-22% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Mengden restavfall kan variere mye fra år til år. Dette skyldes i hovedsak at det fra tid til annen blir foretatt grundigere opprydding i deler av våre lokaler. Det vil derfor bli noen år med vesentlig høyre tall for restavfall enn for andre år. Mengde restavfall som resultat av den daglige driften er derimot ganske stabil.

Vannforbruk

Vannforbruk

-18% fra 2020

Kommentar

3 målere:
Parkgata 2: 343 kubikk
Torggata 12: 247 kubikk
Torggata 14: 931 kubikk

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

46% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi er en del av SpareBank 1 Alliansen og har derigjennom felles innkjøpsavtale. Et innkjøpsutvalg velger ut de varene som alle alliansebankene benytter seg av.
Avfall og ombruk
Det er ikke gjennomført spesielle tiltak i forhold til avfall.
Vi har benyttet etablerte miljøstasjoner i tilknytning til hver enkelt avdeling i alle våre lokaler. I disse sorteres det på restavfall, organisk avfall (mat), plast og papir. I tillegg har vi egne beholdere for EE-avfall (i hovedsak batterier), samt pappemballasje.
Det er ikke foretatt konkrete tiltak i forhold til avfall, med unntak av en generell oppfordring til alle medarbeidere om samvittighetsfull kildesortering.
Vi har tidligere inngått en avtale med lokal renovatør, Østlandet Gjenvinning, og vi har stadig kommunikasjon med dem om hvordan vi skal jobbe med avfallshåndteringen på best mulig måte.
Energi
Vi fortløpende foretatt utskifting av eldre energiforbrukere (lamper etc). Passer på at lys slås av innen rimelig tid etter arbeidstidens slutt.
Transport
Vi oppfordrer alle medarbeidere til, i så stor grad som mulig, å benytte offentlig kommunikasjon der dette er hensiktsmessig. 2021 har imidlertid vært noe spesiell i så måte da alle, pga. koronasituasjonen, har blitt oppfordret til å unngå nettopp dette.
Utslipp til luft og vann
Ingen utslipp.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
SpareBank 1 Østlandet arbeider systematisk med helse, miljø og sikkerhet (HMS). Målet for HMS-arbeidet i banken er å beskytte ansattes liv og helse, utvikle og vedlikeholde et godt arbeidsmiljø og ta vare på anlegg og eiendeler, samt miljøet. Det er en målsetting at ingen skal skade seg eller pådra seg helseskader som følge av sitt arbeid i konsernet.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen planlagte tiltak i forhold til dette, da vi har en velfungerende sentral innkjøpsavtale med SpareBank 1 Alliansen.
Energi: Tiltak
Vi jobber nå i sluttfasen med å få etablert et nytt og moderne SD-anlegg for sentral styring av lys, varme, kjøling, ventilasjon osv. Dette for å redusere energiforbruket og for å bedre inneklimaet. Vi er har i 2021 etablert nye kjølemaskiner i deler av hovedkvarteret som vil ha en vesentlig høyere virkningsgrad i forhold til tilført energi. Utskifting av ytterligere et kjøleanlegg (i Parkgata 2) er også under planlegging.
Vi forventer høyere forbruk i 2022 enn i 2021 grunnet høyere aktivitet i lokalene etter korona-perioden.
Transport: Tiltak
Vi har en helelektrisk bil ved hovedkontoret som er tilgjengelig for alle medarbeidere som har behov for tjenestereiser over kortere distanser.
Vi vil bytte en ladehybrid med en helelektrisk bil også i Oslo i løpet av 2022.
Der det er mulig og hensiktsmessig benyttes offentlig transport og for øvrig oppfordres det til samkjøring der eget transportmiddel må benyttes.
Avfall: Mål og restavfall
10000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
70 %
Avfall: Tiltak
Vi har en velfungerende avfallsordning og har ingen konkrete planer for endringer av dette. Vi er imidlertid i stadig dialog med vår renovatør, Østlandet Gjenvinning AS, for vurderinger av hentefrekvenser, sorteringsfraksjoner osv.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen utslipp.