Grenland Taxi AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Organisere, administrere og formidle transportoppdrag og forestå den forretningsmessige drift, samt markdsføre næringens tjenester. Primært innrette sin virksomhet mot å dekke Grenland Taxisentrals behov for tjenester. Antall årsverk er vurdert ut i fra antall ansatte i A registrert for Grenland Taxi As

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 nov., 2021
Utløper: 26 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

10% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

-83% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-58% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-45% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-44% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

14% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-47% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Samlet CO2 utslipp i 2019 var 978 tonn CO2.
99 % av CO2-utslippet kommer fra drift av taxibilene. Vi gjør tiltak for å redusere dette via å minimere tomgangskjøring, kurs i økokjøring. samt flere elbiler når det er mulig.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Benyttet kun NorEngros som leverandør av rekvisita..
Avfall og ombruk
Nye byggeier benytter renovatør som ikke ønsker kildesortering utover papp/pair.
Energi
Mindre lokaler med lavere energiforbruk og fjernvarme.
Transport
Ingen relevante tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak
Annet
Ingen andre tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grenland Taxi AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, - uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på veien, eller på byggeplass.
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og
Grenland Taxi AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• Å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Grenland Taxi AS.
• Å skre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
• Å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• Å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• Å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• Å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen planlagte tiltak
Energi: Tiltak
Vi flyttet i 2020 til mindre lokaler og bruker mindre energi enn tidligere.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,74 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Planlegger kurs i økokjøring.
Avfall: Mål og restavfall
210 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Bli flinkere i forhold til sortering av papp/papir.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen mål satt.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå unødig tomgangskjøring
Annet
Ingen andre planlagte tiltak