Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Grenland Taxi AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Organisere, administrere og formidle transportoppdrag og forestå den forretningsmessige drift, samt markdsføre næringens tjenester. Primært innrette sin virksomhet mot å dekke Grenland Taxisentrals behov for tjenester. Adresse: Jernbanegata 12, 3916 PORSGRUNN Antall årsverk er vurdert ut i fra antall ansatte i A registrert for Grenland Taxi As

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Drosjesentraler med tilknyttede løyvehavere, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 26 nov, 2021
Utløper: 26 nov, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

10% fra 2019

Energi

Energiforbruk

-83% fra 2019

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-58% fra 2019

Klimaregnskap

CO2 totalt

-47% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Samlet CO2 utslipp i 2019 var 978 tonn CO2.
99 % av CO2-utslippet kommer fra drift av taxibilene. Vi gjør tiltak for å redusere dette via å minimere tomgangskjøring, kurs i økokjøring. samt flere elbiler når det er mulig.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

-45% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

14% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Benyttet kun NorEngros som leverandør av rekvisita..
Avfall
Nye byggeier benytter renovatør som ikke ønsker kildesortering utover papp/pair.
Energi
Mindre lokaler med lavere energiforbruk og fjernvarme.
Transport
Ingen relevante tiltak.
Utslipp til luft og vann
Ingen tiltak
Annet
Ingen andre tiltak.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Grenland Taxi AS skal være en ettertraktet arbeidsplass som bidrar til et trivelig og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte, - uansett om arbeidsplassen er på kontoret, på veien, eller på byggeplass.
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte og
Grenland Taxi AS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig leveranse av alle sine tjenester.

Dette gjøres gjennom:

• Å tenke miljø som er en naturlig og integrert del av virksomheten Grenland Taxi AS.
• Å skre et godt og trygt arbeidsmiljø for våre ansatte.
• Å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• Å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• Å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimum bruk av forbruks materialer
• Å ha en Miljøfyrtårnhåndbok som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten.
For årlige mål og resultater viser vi til våre Klima- og miljørapporter i Miljøfyrtårn.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
10 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ingen planlagte tiltak
Energi: Mål
63 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Vi flyttet i 2020 til mindre lokaler og bruker mindre energi enn tidligere.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,74 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Planlegger kurs i økokjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
210 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Bli flinkere i forhold til sortering av papp/papir.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen mål satt.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Unngå unødig tomgangskjøring
Annet
Ingen andre planlagte tiltak