Træleborgodden 6 AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Næringsbygget eies av Træleborgodden 6 AS, og forvaltes av Drive Eiendom AS. Drive Eiendom AS har miljøfokus og jobber kontinuerlig med forbedringer i hele eiendomsporteføljen. Leietagerne er hovedsaklig kontorvirksomheter. Det er kantine i bygget. Gårdeier / Næringsbygg ble sertifisert første gangen i felles prosess sammen med 7 av 8 leietagere med hovedkrav Kontorvirksomhet og enkeltkrav IKT-bruk.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Eiendom, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 sep., 2020
Utløper: 03 sep., 2023

Systemindikatorer

Årlig omsetning

1% fra 2019

Kommentarer

Ingen ansatte

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

-22% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-22% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

112672% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-25% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Har de samme leverandører, Strøm, Ventilasjon, Renovasjon og rengjøring.
Avfall og ombruk
Skriv til leietakere om sorteringskrav. Påminnelser.
Energi
Skriv til leietakere om å slå av lys og varmeovner

Handlingsplan

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Energi: Tiltak
Investere i overvåkingssystem av varme og ventilasjon.
Minne leietakere om bruk av varme/kjøling og lys.
Transport: Tiltak
Ingen ansatte
Avfall: Mål og restavfall
12500 kg
Avfall: Mål og kildesortering
50 %
Avfall: Tiltak
Minne leietakere om sortering