Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Anleggsgartnermester Askeland AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

I fire generasjoner har Anleggsgartnermester Askeland preget private hager og utomhusanlegg i Bergen og omegn. Vi har erfaring, kompetanse og utstyr til å ta alle typer oppdrag innenfor anleggsgartnerfaget. Vi håndterer utomhusanlegg for næringsbygg, offentlig sektor og privathager. Vi er heldige som får lov å operere i en bransje der fokus på bærekraft og miljø alltid har hatt høy prioritert. Kvalitet er et viktig fundament i vår virksomhet, også når det gjelder jobben vi gjør innen miljø og bærekraft.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Anleggsgartner, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 des., 2021
Utløper: 09 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

På tross av et år preget av covid-19 leverer bedriften likevel et godt resultat for 2020. Bemanningen går litt ned og ved år-slutt teller den 16 ansatte i tillegg til to lærlinger og tre sesongarbeidere (sommer).

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi er heldige som får lov å operere i en bransje der fokus på bærekraft og miljø alltid har hatt høy prioritert. Kvalitet er et viktig fundament i vår virksomhet, også når det gjelder jobben vi gjør innen miljø og bærekraft.
Vi startet å føre klimaregnskap for å minimere vårt avtrykk ytterligere og ønsket samtidig å få en bedre bevisstgjøring internt rundt våre utslipp.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vannforbruk er for hele bygget og vår andel er ikke skilt ut.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
- Sortering og tilgjengeliggjort brukt arbeidstøy for gjenbruk.
- Fokus på reduksjon av engangsartikler
- Systematisering av innkjøp (arbeidstøy, kontorrekvisita, forbruksmateriell, mat) for å spare tid, unødvendig innkjøp, transport og emballasjeforbruk
- Bedriften har gjennomført et digitaliseringsløft. Alt innenfor regnskap og personal er nå blitt digitalt
Avfall
- Bedriften har tradisjon for god avfallshåndtering
- I løpet av 2020 har bedriften hatt større bevisstgjøring rundt mottak og lagring av avfallsrapport fra leverandør, 1 gang pr mnd.
Energi
- Bedriften er bevisst sitt forbruk av energi ved hjelp av "min side" hos kraftleverandør
- Lukke dører og slå av lys i lagerhall og på kontor.
- Oppsamling av skittentøy før man benytter seg av vaskemaskin/tørketrommel
Transport
- Tilrettelegging av videomøter (investert i digitalt utstyr) slik at transport til byggemøter er redusert
- El bil ved innkjøp av kontorrekvisita, mat, arbeidstøy
- For å redusere bruk av drivstoff som påvirker miljø negativt, kjører vi fellestransport til prosjekter.
Utslipp til luft og vann
- Jord, luft, vann skal ikke forurenses. Hvis man søler olje, kjemikalier o.l. skal dette fjernes umiddelbart og hendelsen rapporteres.
- Fylling og tapping av drivstoff skal bare skje på anviste steder
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som bedrift ønsker vi å ha et helhetlig fokus på helse, miljø og sikkerhetsarbeid (HMS). Alle ansatte skal medvirke til et forsvarlig arbeidsmiljø og delta på opplæring innen HMS. For å sikre disse punktene har bedriften opprettet en HMS håndbok som et viktig verktøy for vår miljøpolicy. HMS håndboken til Anleggsgartnermester Askeland AS skal gi nødvendig informasjon om de forhold som har betydning for de ansattes sikkerhet og hvilke tiltak man bør gjøre for å unngå å skade seg selv, arbeidskollegaer eller skader på bygg og/eller omgivelser. Utfyllende bestemmelser innen dette fagområdet framgår av vår internkontrollforskrift.

HMS målsetting for Anleggsgartnermester Askeland AS

Hovedmål: Vårt systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal i alle faser planlegges og gjennomføres slik at lovmessige bestemmelser blir innfridd. Vårt mål er at alle ansatte har en positiv opplevelse av egen arbeidssituasjon og føler seg trygge ovenfor skader og yrkesrelaterte sykdommer. For å nå målene kreves systematisk opplæring, kunnskap, forståelse og omsorg fra alle ansatte på alle plan. Arbeidet med helse-, miljø- og sikkerhet skal bidra til å sikre driftssikkerheten og lønnsomheten i virksomheten for å oppfylle kundens krav til kvalitet. Våre ansatte er vår viktigste ressurs og vi skal ha kvalitet i alle ledd.

Delmål HELSE: Det systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid skal planlegges og følges opp for å unngåsituasjoner som kan medføre unødig sykefravær. Målet for dette arbeidet er at sykefraværet lavest mulig, dvs. mindre enn 3 %. Bedriften skal til enhver tid arbeide aktivt med å tilrettelegge slik at våre ansatte er trygge på at Anleggsgartnermester Askeland AS er en god arbeidsplass uansett alder og funksjonsevne. Arbeidsoppgaver skal tilpasses våre ansatte, ledelsen skal være bevisst på tilretteleggelse og hensyn til alle våre ansatte allerede ved anskaffelse av jobber.

Delmål MILØ: Arbeidsforholdene skal tilrettelegges og følges opp slik at det forhindrer skader på det indre –og ytre miljøet. Avfall etter produksjon og daglig drift skal gjenvinnes og sorteres slik at det i størst mulig grad kan brukes igjen eller leveres til godkjent mottak. Vi skal ikke drifte på en slik måte at det fører til helseskader verken på våre ansatte eller miljøet. Vår målsetting for2022 er en drivstoffreduksjon på 10%.

Delmål SIKKERHET: Alle ansatte har rett til en sikker arbeidsplass. Derfor skal arbeidet med sikkerhet prioriteres høyt. Vår målsetting er 0 skader med sykefravær. Våre medarbeidere er vår viktigste ressurs. Ved å sikre de ansattes helse og trivsel gjennom nulltoleranse for skader og ved å rette fokus på arbeidsmiljøforbedringer, vil bedriftens produktivitet, kvalitet, konkurransefortrinn og lønnsomhet øke.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
- Vurdere ny leverandør av arbeidstøy og verneutstyr som har fokus på kvalitet og holdbarhet.
- Prioritere innkjøp i store kvanta og minimere antall kjøp og derav transport og emballasje.
- Redusere unødvendige innkjøp
- Benytte lokale leverandører i større grad enn tidligere
Energi: Mål
200 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Dørstoppere i ytterdører for å beholde varmen innvendig i lagerhall
- Gjennomføre møte med byggherre for å se på muligheter for reduksjon av dagens strømforbruk.
- Etterspørre energiattest
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
43961,6 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1,7 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Virksomheten har fokus på å redusere tomgang på lastebiler.
- Virksomheten skal samordne og planlegge transport, slik at en unngår for mye kjøring "for å hente noe"
- Virksomheten skal vurdere el-kjøretøy i større grad.
Avfall: Mål, Restavfall
3000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
100 %
Avfall: Tiltak
- Kun motta faktura pr epost eller som EHF.
- Digitalisere driften ytterligere.
- Tilrettelegge for gjenbruk av masser
- Levere gammelt elektronisk utstyr til gjenvinning
Utslipp til luft og vann: Mål
- Redusere vårt drivstofforbruk med 10%
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
- Gjøre oss mer bevisst rundt vårt eget klimaavtrykk. Føre statistikk og sette oss mål
- Virksomheten skal ha kontinuerlig fokus på klimavennlige alternativer
- Innhente og opparbeide oss kontinuerlig kunnskap om vårt avtrykk og hvordan man kan redusere dette
- Vanningsbord til planter
Annet
Anleggsgartnermester Askeland AS har satt seg mål om å bli sertifisert Miljøfyrtårn i løpet av 2021. Vi skal være nysgjerrige og opparbeide oss kontinuerlig kunnskap om klimaavtrykk innenfor vår bransje.