Bø Installasjon AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bø Installasjon er en fremtidsrettet totalleverandør innen elektro, og satser på løsninger bygget for fremtiden. Vi driver også 6 andre avdelinger; Power Bø, Power Seljord, Christiania Belysning, Drømmekjøkkenet, Norema og Hvitevare Service.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Elektrisk installasjonsarbeid, Felleskriterier, privat og statlig, Handel, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 feb., 2022
Utløper: 24 feb., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Bø Installasjon AS hadde en samlet inntekt i 2020 på 98M, kontra en omsetning på 82M året før. Covid-19 har påvirket året 2020 både positivt og negativt da vi har avdelinger som har blitt rammet forskjellig av pandemien. Vi har beholdt alle ansatte, og ønsker å vokse videre i 2021.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Kommentarer

Bø Installasjon har egen innkjøpsveileder som beskriver hvordan bedriften årlig ønsker å forbedre sine miljøprestasjoner i forbindelse med innkjøp. Her står også våre standardkriterier og sjekkpunkter som våre ansatte følger ved innkjøp.

Bø Installasjon har seks forskjellige avdelinger, og mange leverandører. Vi har derfor kun tatt med de største leverandørene i miljørapporten.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Bø Installasjon har sterkt fokus på miljø- og klimavennlige energiløsninger. Derfor investerte Bø Installasjon 220 solcellepaneler på bygningens tak i 2017, for å ta i bruk fornybar strøm og redusere energikostnadene.

Bø Installasjon bruker varmepumper som oppvarmingskilde i våre lokaler. Disse sikrer god arbeidstemperatur for våre ansatte uavhengig av årstid. Varmepumpene er innstilt med nattsenking, som reduserer energibruken når ingen er tilstede i lokalene. Vi har også lyssensorer som sørger for at lyset slukker på rom som ikke er bemannet. Dette er eksempler på tiltak som Bø Installasjon har gjort for å spare energi, som igjen fører til reduserte kostander for bedriften.


Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Bø Installasjon AS vil nok ha et lavere drivstofforbruk og antall kjørte km i 2020, på grunn av permitteringer som følge av corona. Vi vil derfor muligens se en økning i drivstofforbruk i 2021 som følge av dette.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Bø Installasjon streber etter å kildesortere avfallet vårt etter beste evne for å sikre at kildesortert avfall kan gjenvinnes og ombrukes i størst mulig grad. Siden vi har avfall fra elektronikk og lignende, er det viktig å forhindre at farlig avfall havner på avveie og gjør skade på natur, mennesker og dyr.

Vi har også en egen hvitevarecontainer som våre kunder kan benytte seg av gratis. Denne containeren blir hentet av godkjent returselskap og gjenvinnes på deres anlegg. Våre Power-avdelinger planlegger å starte opp med pant på hvitevarer, for at kunder skal kaste gamle hvitevarer på korrekt måte mot en gevinst i form av gavekort. Denne hvitevarecontaineneren tas ikke med i miljørapporten, da dette ikke er avfall som Bø Installasjon produserer selv, men som er et tilbud til våre kunder.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Bø Installasjon ønsker å være en fremtidsrettet entreprenør som har løsninger bygget for fremtiden. Vi har sterkt fokus på energibesparende tiltak, og med egen energirådgiver ønsker vi å tilby kundene de mest miljøvennlige løsningene som finnes på markedet.

I 2017 gikk Bø Installasjon foran som et godt eksempel ved å installere 220 solcellepaneler på bygningens tak. Dette gjør at Bø Installasjon benytter seg av fornybar energi levert på naturens premisser. Denne energikilden gir ikke utslipp ved drift- og er derfor svært miljøvennlig. I tillegg varmes bygget opp av effektive varmepumper som har nattsenking for å spare energi.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Bø Installasjon streber etter å benytte seg av leverandører som fører miljømerkede produkter, og å foreta en behovsvurdering før et innkjøp blir gjort. Vi ønsker å samle mest mulig av bestillingene, slik at varene kan transporteres på en felles transport, i stede for mange små forsendelser på egen bil.

Bø Installasjon har fokus på gjenbruk av materiell og produkter. Det står også oppført i personalhåndboken at gjenbruk alltid skal vurderes før noe kastes.
Avfall og ombruk
Bø Installasjon har sterkt fokus på å redusere miljøavtrykk, og å gjenbruke mest mulig av materiell og produkter før det kastes. Vi har egen kildesorteringsinnstruks som beskriver hvilket avfall som skal kastes hvor.

Vi har også en egen hvitevarecontainer som våre kunder kan benytte seg av gratis. Denne containeren blir hentet av godkjent returselskap og gjenvinnes på deres anlegg.
Energi
Bø Installasjon har sterkt fokus på miljø- og klimavennlige energiløsninger. Vi bruker energi fra egne solceller på taket, samt at bygget varmes opp via varmepumper som sikrer behagelig temperatur for de ansatte uansett årstid.

I tillegg har vi nattsenking av temperatur og lyssensorer i våre lokaler som sørger for energibesparing.
Transport
Bø Installasjon har utarbeidet egne retningslinjer i vår reisepolicy. Vi streber alltid etter å redusere våre klimaavtrykk i forbindelse med transport av ansatte og vareleveringer. Vi planlegger å tilby våre kunder digital befaring, slik at vi våre prosjektledere har muligheter til å ta befaringen digitalt i stede for fysisk.

Bø Installasjon AS vil nok ha et lavere drivstofforbruk og antall kjørte km i 2020, på grunn av permitteringer som følge av corona. Vi vil derfor muligens se en økning i drivstofforbruk i 2021 som følge av dette.

Ved innkjøp av nye biler skal det vurderes om elektriske varebiler vil kunne tilfredsstille våre krav til fremkommelighet, rekkevidde og pris.
Utslipp til luft og vann
Bø Installasjon har ikke utslipp til luft og vann.
Annet
Vår lokale tilstedeværelse er en viktig arbeidsplass for mage i Telemark. Vi har til sammen over 60 dyktige medarbeidere hos oss, og vi trenger stadig flere.

Bø Installasjon er godkjent lærebedrift. Vi vet viktigheten av å ta i bruk teori i praksis. Vi ser på lærlinger som en viktig ressurs for oss, slik at vi kan være med å utvikle trygge og selvstendige elektrikere og selgere.

Våre butikker har også et godt samarbeid med NAV, og tar jevnlig i mot personer i arbeidstrening.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bø Installasjon har som mål om å redusere sykefraværet i 2021/2022, samt å bevisstgjøre ansatte og kunder til å ta miljøvennlige valg i hverdagen.

På grunn av corona har vi ikke hatt noen sosiale samlinger for våre ansatte. Vi planlegger flere sosiale eventer i 2022, for å sikre et godt fellesskap internt.

Vi har også stort fokus på gjennomgang av HMS-rutiner, og vil gjennomgå disse årlig.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Bø Installasjon streber årlig etter å forbedre våre miljøprestasjoner. Vi har utformet egen innkjøpsveileder som våre ansatte følger før hvert innkjøp. Den beskriver våre sjekklister og miljøkriterier som skal gjennomgås før alle innkjøp.

Våre lager har har fokus på kildesortering, slik at mest mulig avfall blir resirkulert på korrekt måte. Bø Installasjon ønsker økt fokus på gjenbruk av materiell og produkter. Før noe kastes skal gjenbruk vurderes, slik at verdier ikke forsvinner og kastes unødvendig.
Energi: Tiltak
Bø Installasjon har gjort flere energitiltak, ved at vi bruker energi fra egne solceller på taket, samt at bygget varmes opp via varmepumper som sikrer behagelig temperatur for de ansatte uansett årstid.

I tillegg har vi nattsenking av temperatur og lyssensorer i våre lokaler som sørger for energibesparing.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
1 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Bø Installasjon har utarbeidet egne retningslinjer i vår reisepolicy. Et av våre planlagte tiltak, er å tilby våre kunder digital befaring. Dette gjør at våre prosjektledere slipper å kjøre ut på jobbene, og blir mer effektive. Vi streber alltid etter å foreta mest mulige miljøvennlige valg i hverdagen, som reduserer vårt klimaavtrykk og kostnader.
Avfall: Mål og restavfall
28000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Bø Installasjon har som mål om å gjenbruke mest mulig av materiell og produkter før det kastes. Vi har egen kildesorteringsinnstruks som beskriver hvilket avfall som skal kastes hvor. Et av våre tiltak er bevisstgjøring av ansatte, slik at de har fokus på korrekt håndtering av avfall.

Et av våre tiltak for resirkulering av hvitevarer, er å tilby våre kunder hvitevarecontainer som de kan kaste EE-avfall i gratis. Power tilbyr også pant på hvitevarer, som vil si at kunden får rabatt ved neste kjøp i butikken om de leverer inn hvitevarer til containeren. Dette er et tiltak som vil gjøre at flere kaster E-avfall på korrekt måte.
Utslipp til luft og vann: Mål
Bø Installasjon har ikke utslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Bø Installasjon har ikke utslipp til luft og vann.
Annet
Bø Installasjon har sterkt fokus på miljø og klima, og ønsker årlig å øke våre miljøprestasjoner ved å redusere våre klimaavtrykk. Vi har fokus på å tilby våre kunder energi- og klimaeffektive løsninger som er med på å redusere kundens kostnader og klimaavtrykk.

Vårt fokus ligger på trygge og selvstendige ansatte som har løsningene bygget for fremtiden. Fornøyde ansatte fører til fornøyde kunder.