Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Concreto AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Concreto ble stiftet høsten 2013 med formål å yte prosjektrelaterte konsulenttjenester, analyse og rådgivning. Selskapet har per i dag tolv ansatte, i tillegg til et nettverk med eksterne samarbeidspartnere blant annet innen fagene arkitektur, tomteanalyser, safety&security og byggeledelse. Concreto består primært av sivilingeniører, siviløkonomer og samfunnsøkonomer.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 27 okt, 2021
Utløper: 27 okt, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Concretos omsetning i 2020 var 15 MNOK. I inngangen av 2020 var det 9 ansatte og i utgangen var det 11 ansatte, noe som gir et gjennomsnitt på 10 ansatte fordelt på 2020.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Kommentarer til Innkjøp

Concreto har ikke mange leverandører og kjøper heller ikke inn mange varer i løpet av året. Ved denne statistikken er kun forbruksprodukter og leverandører av fysiske produkter medtatt. Concretos innkjøp er hovedsakelig kontorrekvisita, kontorinventar og elektronisk utstyr. Vi velger produkter med lavest mulig miljøpåvirkning, så lenge dette er mulig innenfor forsvarlige økonomiske og kvalitetsmessige rammer. Dette kan for eksempel være produkter med svanemerking eller annen tredjeparts miljøsertifisering. Ved større innkjøp skal vi forsøke å påvirke leverandøren til å tilby miljømerkede produkter og på andre måter ta et utvidet miljøansvar.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Energiforbruket i arbeidslokalet er hovedsakelig til belysning og oppvarming. I 2020 hadde Concreto lokaler som ble varmet opp ved elektrisitet. Det totale forbruket på 25 880 kWh vil være påvirket av at mange var på hjemmekontor store deler av året og vil derfor kanskje ikke representere et normalt årlig forbruk.

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi er gode på å holde innkjøpene lave og bruke produktene så lenge det er hensiktsmessig. Vi sløser ikke med verken elektronisk utstyr, mat eller utskriftspapir og vil prøve å opprettholde dette videre, så godt det lar seg gjøre. I 2020 var vi flinke på å ta møter digitale i stedet for å reise/kjøre og sparte miljøet for store utslipp der. Selv om dette i hovedsak var knyttet til Covid-19 er dette noe man har sett funket bra og noe vi tar med oss videre til ettertanke neste gang det blir spørsmål om mulige jobbreiser. Vi har forbedringspotensialet hva gjelder kildesortering. Likevel er det bare gjort et overslag over mengdene avfall, og vil ikke nødvendigvis være et representativt tall for 2020.

Transport og anleggsmaskiner

Drivstofforbruk, totalt

Drivstofforbruk per mil

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Grunnet Covid 19 ble det ikke gjennomført noen flyreiser i 2020, men et par reiser med bensinbil. For øvrig ligger Concretos lokaler sentralt i Oslo, hvilket gjør det enkelt for ansatte å reise til jobb med kollektivtransport, sykkel eller til fots, noe samtlige ansatte som hovedregel gjør. Det vurderes alltid om møter med eksterne kan gjennomføres digitalt, slik at unødvendige jobbreiser unngås. Ved lengre jobbreiser oppfordres de ansatte til å velge en transportform med lavest mulig klimagassutslipp. Det innebærer for eksempel å velge tog fremfor fly der det ikke er til urimelig stor ulempe.

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

Kommentarer til Avfall og ombruk

Det totale avfallet vil være påvirket av at mange var på hjemmekontor store deler av året og vil derfor kanskje ikke representere et normalt årlig forbruk. Tallene er regnet ut fra Oslo Kommunes tall på hva vanlige nordmenn kaster og representerer kun et grovt overslag. For å forbedre sorteringsgraden skal vi etterstrebe å kildesortere så mye vi kan av eget avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
I stedet for å kjøpe inn nytt utstyr for folk til hjemmekontoret ble det i stedet tilrettelagt for å bruke eksisterende utstyr (skjermer, stoler og pulter) for å unngå nye, unødvendige innkjøp og materialbruk.
Avfall
Anskaffet flere søppelbøtter for å kunne sortere papp/papir, matavfall, plast og rest hver for seg.
Energi
Generelt brukt mindre energi siden de ansatte stort sett har vært på hjemmekontor største delen av 2020.

Transport
Kuttet ned flyreiser til null, samt så og si ingen andre reiser i arbeidstiden. Dette skyldes i hovedsak Covid-19, men tiltaket har likevel vist oss at det kanskje er vel så effektivt å ha møter digitalt som å fly for et fysisk møte. Færre/ingen flyreiser er noe vi ønsker å etterstrebe, også etter pandemien.
Utslipp til luft og vann
Vi har ingen spesielle utslipp til luft og vann. Vi produserer ingenting og de fleste ansatte reiser kollektivt/utslippsfritt til jobb. Vi begrenser våre innkjøp, kjøper brukt og prøver å velge miljøvennlig frakt av varer der det lar seg gjøre.
Annet

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Concreto skal hele tiden jobbe med å minimere miljøbelastningene tilknyttet egen virksomhet, herunder ressursbruk, reiser og annen miljøpåvirkning. Konkrete mål for diverse kategorier følger under:

Innkjøp: Concreto skal velge produkter med lavest mulig miljøpåvirkning så lenge dette er innen økonomiske og kvalitetsmessige rammer.
Transport: Concretos ansatte skal etterstrebe å reise kollektivt og unngå unødvendige jobbreiser så langt det lar seg gjøre.
Energi: Eget energiforbruk skal følges opp hver måned.
Avfall: Vi skal sortere avfall på en forsvarlig måte og tilse at vi til enhver tid har ryddige lokaler.
Annen ressursbruk: Begrense utskrifter, kjøp av elektronisk utstyr og etterstrebe å velge miljøvennlige produkter.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
9 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
4 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Concretos innkjøp er hovedsakelig kontorrekvisita, kontorinventar og elektronisk utstyr. Vi skal velge produkter med lavest mulig miljøpåvirkning, så lenge dette er mulig innenfor forsvarlige økonomiske og kvalitetsmessige rammer. Dette kan for eksempel være produkter med svanemerking eller annen tredjeparts miljøsertifisering. Ved større innkjøp skal vi forsøke å påvirke leverandøren til å tilby miljømerkede produkter og på andre måter ta et utvidet miljøansvar. Alle som gjør innkjøp for Concreto skal være kjent med dette målet og etterleve det så langt det er rimelig. Vårt mål er at alle produkter vi kjøper skal være miljømerket og at alle leverandører vi benytter oss av skal være miljøsertifiserte.

Brukte møbler: Kjøp brukte møbler fremfor nye og gi bort eller selg gamle møbler og annet utstyr, i stedet for å kaste det.

Klimavennlig mat: Tilby de ansatte økologisk frukt og grønt ukentlig for å bedre kosthold, forebygge sykdom og bidra til et mer plantebasert kosthold.
Energi: Mål
70 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Concreto har nylig flyttet kontorlokaler til nyere, moderne bygg som er mer energieffektive, samt at de nye lokalene er mer tilpasset våre ansattes behov. Bygget vi har flyttet til har bedre energimerkingsgrad enn det forrige. Vårt mål er å bli flinkere på å overvåke vårt energiforbruk månedlig, og dretter tilpasse tiltak for å senke forbruket dersom det er for høyt.
Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)
0 liter
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Reise kollektivt eller kjøre elbil hvis vi skal bruke bil i tjeneste.
Avfall: Mål, Kildesortering
90 %
Avfall: Tiltak
Kaste mindre og kildesortere alt.
Utslipp til luft og vann: Mål
Vi har ingen utslipp til luft og vann og har derfor ikke gjennomført noen tiltak, men vil etterstrebe å opprettholde et nullutslipp til luft og vann.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Reise kollektivt hvis oppdrag til kunder, etterstrebe å ta tog i stedet for å fly for møter og opprette digitale møter i stedet for fysiske hvis det ikke er mulig å reise miljøvennlig.
Annet
Ettersom året snart er over, vil vi videreføre de samme målene for 2022 og etterstrebe å fullføre flere tiltak for å bedre vår miljøprofil.