Personalpartner Arbeid og Inkludering AS og Personalpartner AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er en kompetansebedrift innenfor arbeid og helse som har som mål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen. Vi har 13 arbeidsstasjoner hvor vi tilbyr både arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Enkle serveringssteder, Felleskriterier, privat og statlig, Vaskeri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 des., 2021
Utløper: 03 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Personalpartner har hatt en nedgang i inntekten til flere av arbeidsstasjonene, for eksempel vaskeri og bruktmarked i 2020, som følge av Covid-nedstengingen. Vi har ikke hatt behov for å permittere ansatte i 2020. Det har blitt jobbet veldig godt med å gjennomføre møter på Teams og andre læringsplattformer igjennom hele 2020.
Vi har ikke ført opp noe på "Totalproduksjon", da egen produksjon er av så liten skala. Vi er ikke produksjonsbedrift.

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Vi tilstreber å bruke de samme leverandørene uavhengig hvilken arbeidsstasjon som foretar innkjøp. Vi har i 2020 valgt å kun ta med de største og mest benyttede leverandørene. Miljømerkede produkter for videresalg: dette er varer for salg hos Samverket. Bruktmarkedet og DeleteIT har kun gjenbruk, opprinnelig miljømerking av disse produktene er ikke hensyntatt.
I registreringen av antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem og miljømerkede produkter, ser vi at mange av de største aktørene har egne miljø/bærekraftserklæringer - altså et internt miljøledelsessystem. Mange produkter har en tydelig miljøprofil, uten at de er miljømerkede. Disse er ikke medregnet som miljøsertifiserte eller miljømerkede i vår registrering.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Varmepumper har vi montert som varmekilde i flere av våre lokaler, men disse går på strøm.
4 el-biler benytter ladere lokalisert hos oss.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Strømforbruk

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi har 12 biler av disse benytter 8 diesel og 4 er el-biler. Hovedtyngden av bilene er i transport for Hjelpemidler til brukere i Moss, Våler og Råde.
Noe mindre kjøring i 2020 pga Covid.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Annet avfall er jern og metall.
Vi har ikke tidligere levert matavfall som egen fraksjon.
Makuleringspapir fra vår produksjon er holdt utenfor denne rapporteringen.
Vi ser at vi har et stort forbedringspotensiale innen kildesortering, og har satt i gang tiltak for å øke kildesortering.

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentar

Vi hadde på vår største lokasjon en reduksjon på ca 30% som følge av Covid og nedstenging.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Kommentar til klimaregnskapet

Vi ser at vi har et stort forbedringspotensiale innen kildesortering, og hatt dette som fokusområde i 2021. Vi har byttet avfallsleverandør, og har delt opp i flere fraksjoner, som er tilpasset våre behov.
Grunnet flere nedstengninger, har vi hatt få reiser i 2020. Dette er imidlertid ikke langt unna normalen, da vi foretar få lange reiser. Vi har 4 el-biler, og vil tilstreber å velge el-biler ved nyinnkjøp.
Ved å satse på Miljøfyrtårn, har vi fått et mer bevisst forhold til hvordan vi kan påvirke vårt klimaavtrykk.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi har fokus på gjenbruk der det er mulig. Samverket har en tydelig miljøprofil og satser på kortreist mat og etiske varer.
Bruktbutikken vår er kun gjenbruk: tekstil, møbler, bøker, kunst, glass m.m.
Avfall og ombruk
Vi har mye avfall fra emballasje, spesielt fra Hjelpemidler. Hjelpemidler gjenbruker deler av defekte hjelpemidler og utfører reparasjon i de tilfellene det lar seg gjøre.
Vårt snekker- og redesignverksted driver gjenbruk av gamle materialer. Redesign henter avlagte materialer fra vår bruktbutikk og får levert utgåtte stoffprøver fra møbelbutikker, som vanligvis ville ha blitt kastet. Redesign syr også om melposer fra bakeriet til kurver, vesker, m.m. Snekkerverkstedet lager insektshotell av gamle engangspaller.
Bruktmarkedet bruker gamle aviser til å pakke inn varer. De leverer stoffer til redesign og slitte møbler til snekkeravdelingen.
Jobbfrukt tar med seg tomme fruktesker når de leverer nye. Eskene blir gjenbrukt opptil 4 ganger.
Energi
Det er daglig rutine for å skru av lys etter endt arbeidsdag.
Når det er kjølig tilstreber vi å lukke portene i hallen på produksjonsbygget og på mottaket på Bruktmarkedet, for å unngå unødvendig varmetap.
Transport
Transport for Hjelpemidler i kommunene Moss, Våler og Råde. Jobbfrukt utkjøring av fruktkurver til kunder i Moss, Våler og Råde, samt Vestby.
Henting av dødsbo/store møbler for Carlbergveien Bruktmarked. Transport av tøy for Carlbergveien Vask & Rens.
Utslipp til luft og vann
Vi har per i dag ikke utslipp til luft og vann.
Annet
Bedriften er arbeidsplass for ordinært ansatte, ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA), lærekandidater, deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT), samt lærlinger.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som samfunnsaktør er det viktig for Personalpartner at vi er bevisste vårt miljøavtrykk. Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret ved å la bærekraft gjennomsyre små og store valg vi tar.
Vårt miljøstandpunkt understrekes gjennom at vi har startet arbeidet mot å bli miljøfyrtårnsertifisert i løpet av 2021. Dette er en forpliktelse til å ikke bare minimere vårt eget miljøavtrykk, men også en forpliktelse til å utfordre våre samarbeidspartnere til å ta sin del av miljøansvaret.
Ved å ha et gjennomgående fokus på bærekraft i hverdagen, håper vi også på å skape en varig holdningsendring hos våre 48 ansatte og ca. 300 tiltaksdeltakere og deltakerkolleger, slik at de også tar mer miljøbevisste valg.
Bærekraft handler om varig innsats og fokus, og ved å forplikte oss som miljøfyrtårnbedrift, vil dette være et kontinuerlig arbeid, som kvalitetssikres via årlig rapportering til Miljøfyrtårn.
Som miljøfyrtårnbedrift er det ikke bare naturmiljø i fokus, men også arbeidsmiljø og det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Vi tar også et utvidet ansvar for god helse og livskvalitet ved at vår frisklivsavdeling samarbeider tett med de ulike avdelingene rundt både kosthold og trening.
Mål for 2021: Bli godkjent Miljøfyrtårnbedrift.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
33 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ny innkjøpsveileder utarbeides i 2021. Fokus på felles innkjøp og lager for enkelte varer. Tilstrebe å velge sertifiserte leverandører og produkter.
Energi: Tiltak
Tallene vil øke i 2021 pga mindre drift i 2020. Ingen tiltak gjøres i 2021 i påvente av energimerking.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,01 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Transportrutine. Koordinere transporten, der det lar seg gjøre. Økt samkjøring. Bevisstgjøring.
Avfall: Mål og restavfall
70000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Matsvinn: Vi definerer "total produksjon" som den totale matavfallsmengden. Tallene er basert på veiing i en fokusperiode på to uker. Fra september 2021 skiller vi på matsvinn og ikke-nyttbart matavfall i fokusperiodene.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsatt 0-utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt 0-utslipp.
Annet
Det største arbeidet i 2021 vil handle om å implementere miljøfyrtårnkriteriene i hele bedriften.
Motivere til å fortsatt sykle til jobb ved å tilrettelegge for trygg plassering av sykler.