Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Personalpartner AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Vi er en kompetansebedrift innenfor arbeid og helse som har som mål å legge til rette for aktiv arbeidsdeltakelse for personer som står utenfor det ordinære arbeidslivet i Mosseregionen. Vi har 13 arbeidsstasjoner hvor vi tilbyr både arbeidstrening og varig tilrettelagt arbeid.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Bakeri, Byggeier, Felles kriterier, Vaskeri

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 des., 2021
Utløper: 03 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Personalpartner har hatt en nedgang i inntekten til flere av arbeidsstasjonene, for eksempel vaskeri og bruktmarked i 2020, som følge av Covid-nedstengingen. Vi har ikke hatt behov for å permittere ansatte i 2020. Det har blitt jobbet veldig godt med å gjennomføre møter på Teams og andre læringsplattformer igjennom hele 2020.
Vi har ikke ført opp noe på "Totalproduksjon", da egen produksjon er av så liten skala. Vi er ikke produksjonsbedrift.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Vi ser at vi har et stort forbedringspotensiale innen kildesortering, og hatt dette som fokusområde i 2021. Vi har byttet avfallsleverandør, og har delt opp i flere fraksjoner, som er tilpasset våre behov.
Grunnet flere nedstengninger, har vi hatt få reiser i 2020. Dette er imidlertid ikke langt unna normalen, da vi foretar få lange reiser. Vi har 4 el-biler, og vil tilstreber å velge el-biler ved nyinnkjøp.
Ved å satse på Miljøfyrtårn, har vi fått et mer bevisst forhold til hvordan vi kan påvirke vårt klimaavtrykk.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Vannforbruk

Vannforbruk

Kommentarer til Vannforbruk

Vi hadde på vår største lokasjon en reduksjon på ca 30% som følge av Covid og nedstenging.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Vi har fokus på gjenbruk der det er mulig. Samverket har en tydelig miljøprofil og satser på kortreist mat og etiske varer.
Bruktbutikken vår er kun gjenbruk: tekstil, møbler, bøker, kunst, glass m.m.
Avfall
Vi har mye avfall fra emballasje, spesielt fra Hjelpemidler. Hjelpemidler gjenbruker deler av defekte hjelpemidler og utfører reparasjon i de tilfellene det lar seg gjøre.
Vårt snekker- og redesignverksted driver gjenbruk av gamle materialer. Redesign henter avlagte materialer fra vår bruktbutikk og får levert utgåtte stoffprøver fra møbelbutikker, som vanligvis ville ha blitt kastet. Redesign syr også om melposer fra bakeriet til kurver, vesker, m.m. Snekkerverkstedet lager insektshotell av gamle engangspaller.
Bruktmarkedet bruker gamle aviser til å pakke inn varer. De leverer stoffer til redesign og slitte møbler til snekkeravdelingen.
Jobbfrukt tar med seg tomme fruktesker når de leverer nye. Eskene blir gjenbrukt opptil 4 ganger.
Energi
Det er daglig rutine for å skru av lys etter endt arbeidsdag.
Når det er kjølig tilstreber vi å lukke portene i hallen på produksjonsbygget og på mottaket på Bruktmarkedet, for å unngå unødvendig varmetap.
Transport
Transport for Hjelpemidler i kommunene Moss, Våler og Råde. Jobbfrukt utkjøring av fruktkurver til kunder i Moss, Våler og Råde, samt Vestby.
Henting av dødsbo/store møbler for Carlbergveien Bruktmarked. Transport av tøy for Carlbergveien Vask & Rens.
Utslipp til luft og vann
Vi har per i dag ikke utslipp til luft og vann.
Annet
Bedriften er arbeidsplass for ordinært ansatte, ansatte i varig tilrettelagt arbeid (VTA), lærekandidater, deltakere i arbeidsforberedende trening (AFT), samt lærlinger.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Som samfunnsaktør er det viktig for Personalpartner at vi er bevisste vårt miljøavtrykk. Vi ønsker å ta vår del av samfunnsansvaret ved å la bærekraft gjennomsyre små og store valg vi tar.
Vårt miljøstandpunkt understrekes gjennom at vi har startet arbeidet mot å bli miljøfyrtårnsertifisert i løpet av 2021. Dette er en forpliktelse til å ikke bare minimere vårt eget miljøavtrykk, men også en forpliktelse til å utfordre våre samarbeidspartnere til å ta sin del av miljøansvaret.
Ved å ha et gjennomgående fokus på bærekraft i hverdagen, håper vi også på å skape en varig holdningsendring hos våre 48 ansatte og ca. 300 tiltaksdeltakere og deltakerkolleger, slik at de også tar mer miljøbevisste valg.
Bærekraft handler om varig innsats og fokus, og ved å forplikte oss som miljøfyrtårnbedrift, vil dette være et kontinuerlig arbeid, som kvalitetssikres via årlig rapportering til Miljøfyrtårn.
Som miljøfyrtårnbedrift er det ikke bare naturmiljø i fokus, men også arbeidsmiljø og det fysiske miljøet på arbeidsplassen. Vi tar også et utvidet ansvar for god helse og livskvalitet ved at vår frisklivsavdeling samarbeider tett med de ulike avdelingene rundt både kosthold og trening.
Mål for 2021: Bli godkjent Miljøfyrtårnbedrift.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
0 produkter
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter for videresalg
8 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
33 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ny innkjøpsveileder utarbeides i 2021. Fokus på felles innkjøp og lager for enkelte varer. Tilstrebe å velge sertifiserte leverandører og produkter.
Energi: Mål
148 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Tallene vil øke i 2021 pga mindre drift i 2020. Ingen tiltak gjøres i 2021 i påvente av energimerking.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
3,01 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Transportrutine. Koordinere transporten, der det lar seg gjøre. Økt samkjøring. Bevisstgjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
70000 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
20 %
Mål: Matsvinn av total produksjon
54 %
Avfall: Tiltak
Matsvinn: Vi definerer "total produksjon" som den totale matavfallsmengden. Tallene er basert på veiing i en fokusperiode på to uker. Fra september 2021 skiller vi på matsvinn og ikke-nyttbart matavfall i fokusperiodene.
Utslipp til luft og vann: Mål
Fortsatt 0-utslipp.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt 0-utslipp.
Annet
Det største arbeidet i 2021 vil handle om å implementere miljøfyrtårnkriteriene i hele bedriften.
Motivere til å fortsatt sykle til jobb ved å tilrettelegge for trygg plassering av sykler.