Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Øynebråten Anleggsteknikk AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Øynebråten Anleggsteknikk AS ble etablert i 2013 av Knut og Espen Øynebråten, som innehar til sammen mer enn 45 års erfaring innen fagfeltet. Vi er allerede solid etablert og opplever sunn og sterk vekst. I 2015 kjøpte Øynebråten Anleggsteknikk et forretningslokale på Glitre Industriområde på Gol. Her har vi bygd opp hovedkontor, møtelokaler samt verksted. Resterende lokale er utleid. Vårt primærmarked er Østlandsområdet, og vi utfører oppdrag innen: •Kommunaltekniske anlegg •Veiarbeid •Grunnarbeid •Grunnarbeid for bygg •VA-anlegg •Jernbaneteknisk anlegg

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Maskinentreprenør

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 des., 2021
Utløper: 15 des., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vårt mål er god planlegging, samt gjøre jobben riktig første gang med motiverte og dyktige medarbeidere.
Vårt fokus er sikkerhetstilstand og ryddighet.
Nok og riktig verneutstyr tilgjengelig
Godt vedlikeholdt utstyr og maskiner
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Følge innkjøpsrutine, redusere unødvendige innkjøp.
Energi: Tiltak
Redusere ventilasjonssystemets styrke kveld/natt
Transport: Tiltak
Unngå å la maskinene og bilene gå på tomgang
Avfall: Tiltak
Kildesortere mer, og mindre restavfall
Utslipp til luft og vann: Mål
Annet
Denne rapport ble sluttført i desember -21, derfor vil noe mange av målene videreføres i 2021 rapporten.