Nordvoll skole

Innrapportering for 2021

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Grunnskole / SFO, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 jun., 2022
Utløper: 01 jun., 2025

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

10% fra 2020

Antall elever og ansatte

-2% fra 2020

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

7% fra 2020

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

44% fra 2020

Matsvinn og øvrig matavfall

35% fra 2020

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

900% fra 2020

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

3% fra 2020

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi forholder oss til samkjøpsavtalene i Oslo kommune (UKE og EFT). Digitale systemer har ført til lavere papirforbruk. Vi forsøker å ha et bevisst forhold til hva som kjøpes inn av materiell.
Avfall og ombruk
Papp, papir, matavfall, plast, restavfall, glass og metall, farlig avfall og EE-avfall kildesorteres og leveres til gjenvinning.
Energi
Det er installert termostater i byggene, som kontrollerer varmen inne, og justerer varmen ned utenom arbeidstid. Det brukes noe mer energi enn tidligere år, fordi skolen har fått et nytt bygg med ny avdeling.
Transport
Skolen har ikke lengre en veiledningstjeneste, men vi har ansatte i ledelse og administrasjon i tillegg til lærere som må reise ut i diverse avtaler, forskjellige møter vedr. elever og observasjoner av nye elever.
Utslipp til luft og vann
Elektronisk stoffkartotek er implementert. Skolen bruker lite farlige kjemikalier, utenom vasking og rengjøring. Skolen er registrert på avfallsdeklarering.no

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Mål for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Elektronisk arkiv og bruk av passordbeskyttede minnepenner har sikret at vi gjør færre unødvendige utskrifter på papir. Skolen oppfordrer til bevisst gjenbruk av utstyr.
Energi: Tiltak
Fortsette gode energivaner
Samarbeid med Obygg
Transport: Tiltak
Vi har el-bil-ladere på parkeringsplassen og har etterinstallert flere el-bil-ladere, slik at skolen nå har 10 ladeplasser ved hovedbygningen. Skolen har sykkelparkering ved begge skolebygg.
Avfall: Mål og restavfall
10000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Vi jobber aktivt med kildesortering med opplæring av ansatte, elever og renholdspersonale. Ny kontorleder jobber aktivt med å få til mer bevissthet blant de ansatte på kildesortering og informerer lærere om skoletilbudet som finnes hos REN med besøk på f.eks. Haraldrud.
Annet
Skolen har en personalhåndbok fra A-Å som alle ansatte har tilgang til, og nyansatte får denne utlevert første arbeidsdag. Målet er at personalhåndboken og velferdsreglement skal ligge tilgjengelig på arbeidsrommet på hver base. Brann og elevskader mfl., er områder som vi har ekstra fokus på med tanke på opplæring, spesielt for nyansatte.