Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Kople AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Utvikle og tilby tjenester knyttet til grønn transport.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 sep., 2021
Utløper: 15 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Kople var etablert som egen avdeling under Nettservice Ringerike i 2020. Antall årsverk oppgitt er knyttet til avdeling "Kople". Kople AS er nå registrert som egen org.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Reduksjon av papirbruk ved å ha tatt i bruk elektroniske løsninger f.eks. elektronisk signering.
Avfall
Gjennom leieavtale for kontorer, er det en avtale med eksternt firma for avfallshåndtering i bygget. Vi har hatt dialog med firmaet, og fått til en bedre merking av kildesortering i fellesareal.
- Søppelbøtter ved pultene er fjernet, og alt avfall sorteres i godt merkede beholdere i fellesareal.
Energi
Kople leier kontorlokaler i topp moderne bygg som er klassifisert som Smarthus/plusshus. Energiteknisk er det fullt utnyttet med hensyn til energieffektiv oppvarming, lyskilder med sensor og dimming, tette vindu og optimalisert klimaanlegg.
Transport
Virksomheten har nådd målet om kun elbiler (utslippsfrise) i tjeneste.
For de ansatte er det er svært godt tilrettelagt for lading av el-biler og el-sykler for de ansatte i egen parkeringskjeller.
Det har vært svært begrenset reiseaktivitet i 2020 pga. Corona-pandemien, og har gitt god erfaring gjennom å benytte elektroniske løsninger for møteaktivitet i større grad.
Utslipp til luft og vann
Gjennomført mål om 100% utslippsfrie biler i tjeneste.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Det er startet et systematisk arbeid med målrettet arbeid for å innfri mål i miljøpolicy og mål. Tiltak i handlingsplan har kontinuerlig fokus, og det gjennomføres HMSK opplæring og forbedringstiltak.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
13 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Ringerikskraft skal påvirke leverandører til å sertifisere seg.
Profilartikler. Policy er laget, og det er satt krav til miljøvennlig produkt og følge nye retningslinjer.
Nye innkjøpsrutiner skal tas i bruk, Iverksettelse, opplæring og gjennomgåelse av sjekkliste for innkjøp, med spesielt fokus på HMSK.
Energi: Tiltak
Det er ikke planlagt nye tiltak på energi pga. bygget virksomheten leier er optimalisert gjennom
smart teknologi og smarthus-energieffekt.
Transport: Tiltak
Alle personbiler som er firmabiler i Kople, skal være el-bil.
Reisepolicy skal utarbeides, iverksettes og etterleves. Reiser skal være vurdert til nødvendige, og det skal alltid vurderes hvorvidt møter kan gjennomføres via videomøter.
Avfall: Mål, Restavfall
0 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
75 %
Avfall: Tiltak
Iverksettelse og opplæring av nye kildesortering- og avfallshåndteringsrutiner (jfr. RK ledelsessystemet HMSK)
Kildesorteringsinstruks utarbeides og gjøres tilgjengelig.
Avfallsreduksjon tas inn i opplæringen, om hvordan den enkelte ansatte kan bidra til reduksjon av avfall.
Vurdere å iverksette avfallshåndtering ved ladestasjoner, herunder utplassering av avfallsbeholdere.
EE-avfall fra IT/digitalisering
- Større gjenbruk av tele/ og elektronisk utstyr (pc, skjermer, kabler, telefoner osv)
- Ny bestillingsrutine til IT for å sikre gjenbruk og korrekt materialer, og se på muligheter for resirkulering.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Fortsatt ha stort fokus på utslippsfrie biler, og brukeradferd mht. tomgangskjøring, nødvendige reiser osv.