Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Sjusjøen Husky Tours

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Gir både individuelle gjester og grupper mulighet til å prøve hundekjøring på turer med ulik lengde. Instruksjon gis i forkant og servering og kos rundt bål etterpå. Opplegg for grupper med flere aktiviteter og varm lunsj/middag. Vi har også tilbud med overnatting med/uten hundekjøring inn til vår Arctic Dome og glamping. Glamping tilbys også sommerstid, samt hundekjøring med vogner når det ikke er for varmt.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Aktivitetsbasert reiseliv , Enkle overnattingssteder, Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 aug., 2021
Utløper: 24 aug., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall gjestedøgn

Kommentarer til Systemindikatorer

En rekke avbestillinger, spesielt grupper i begynnelsen av mars pga pandemi. Helt stengt etter søndag 15.mars 2020. Vi åpnet igjen litt i påsken, ellers forholdsvis normal drift fra og med sommeren.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Klimaregnskapet for 2020 er 16,57 Tonn Co2: Transporter (drivstofforbruk) utgjør 99,3%. Øvrige er 0,3% for Avfallsandelen og 0,4% for Energiandelen. Tiltak vurderes helhetlig for egen drift.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Hundefor produseres selv. Vi henter gratis slakteavtall på Hafjell Mat i Øyer og tar imot gamle/skada hester, purker etc som slaktes på kennel. Alt unntatt innhold tarmer og innhold vom kommer til nytte, Det meste kjøres gjennom ei stor kjøttkvern og det tilsettes olje og vitaminer - etter innsendte forprøver til Felleskjøpet v/Hallgeir Sterten.
Etablert rutiner for tettere oppfølging mht miljø med leverandører.
Andre leverandører fra siste år har blitt listet opp i Miljøkartleggingen hvor 32% er miljøsertifiserte. Ved nye innkjøpsrutiner og oppfordringer er målet å øke prosenten.
Avfall
Egen produksjon av bikkjemat betyr også ingen emballasje og mindre avfall. Vi lagrer kjøttet i plastbakker som vaskes og brukes om igjen.
Energi
Etablert rutiner for intern kommunikasjon om energiforbruk etc. Strømforbruk registreres og følges opp.
Transport
Vi har jobbet med Visit Lillehammer og Fremtid i våre hender om Sjusjøbussen og vil jobbe for at den kommer på plass igjen til vintersesongen 21/22 God informasjon om kollektivtilbud prioriteres. Kjøring på Pellestova reduserer transport for gjester der. Biler med hunder og ansatte til og fra kennel på kjøredager fylles opp slik at vi bruker færrest mulig kjøretøy.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
SJUSJØEN HUSKY TOURS har som mål å sikre en mest mulig miljøvennlig drift og å påvirke våre samarbeidspartnere til å sette fokus på sitt miljøarbeid.
Dette gjøres gjennom:
• å tenke miljø som en naturlig og integrert del av virksomheten.
• å tilfredsstille miljøkrav og reguleringer fra offentlige myndigheter.
• å identifisere og redusere mulige kilder til forurensning.
• å etterstrebe en effektiv bruk av energi og minimal bruk av forbruksmaterialer.
• å opprettholde et levende HMS- og miljøstyringssystem.
o Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Overordnede HMS-mål for Sjusjøen Husky Tours:
* Ingen skader på ansatte
* Ingen skader på gjester
* Ingen skader på hunder
* Intet branntilløp
* Intet arbeidsrelatert fravær
Viser til handlingsplan i klima-og miljørapporten.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
2021: Følge innkjøpsrutinen
Energi: Mål
33 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Det er ikke hensiktsmessig problemstillinger i ide-bank for energi all den tid vi ikke leier / eier oppvarmet areal.
Ved kjøpes av lokal leverandør.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,85 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Jobbe med Sjusjøbussen og informasjon til gjester om kollektiv reisemåte og rutetider tog, rutebuss og Sjusjøbussen.
Avfall: Mål, Kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Ødelagte seler utgjør endel av vårt restavfall (som er veldig lite). Vi tenker å sjekke om noen vil ha dem for reparasjon og videre bruk.
Vi har lagd en kildesorteringsinstruks og forbedret merking for avfall på kennel hvor det meste kildesorteres. Det blir også merkede avfallsdunker på kjørebasen til vinteren.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen definerte mål for 2021.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Ingen planlagte tiltak
Annet
Informasjon må på plass etter sertifiseringen som viser at MIljøfyrtårn er forankret i virksomheten:
Info til medarbeiderne: Årsrapport gjennomgås på første personalmøte etter 1.april. (se årshjul).
Info til leverandører: I møter
Info til samarbeidspartnere: Nettside, epost signatur og infomøter
Etter sertifisering: Plaketten, Ved lavvoen, inngangspartiet. (flest gjester)