Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Entek Sandefjord A/S

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Entek Sandefjord AS ble etablert 10/9-1985 og har over 25 års erfaring innen industriell ventilasjon og inneklima. Vi er en lokal ingeniør- og servicebedrift med ventilasjon og klima for det profesjonelle markedet i Vestfold og omegn som fokusområde. Industriell ventilasjon er vårt spesialfelt, og vi har en høy faglig kompetanse innen blant annet løsemiddel- og brannfarlig industri, laboratorier, støvsystemer og prosessavtrekk i ATEX områder.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker, Ventilasjons-, kulde- og varmepumpearbeid

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 06 jul., 2021
Utløper: 06 jul., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Uvanlig høy omsetning, bortimot dobbelt av normalen.

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

Kommentarer til Klimaregnskap

Feltet vil bli kommentaert fra og meste neste innlevering av rapporten.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Antall kjørte kilometer

Drivstofforbruk per mil

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Entek Sandefjord AS skal jobbe aktivt og målrettet for å velge klima- og miljøvennlige løsninger innenfor våre fagfelt:
• anbefale og levere energieffektive produkter med lavest mulig miljøpåvirkning.
• så langt praktisk mulig velge ventilasjonsaggregater med SFP faktor på under 1,5, samt varmegjenvinningsgrad på minimum 80 %.
• tilstrebe å prosjektere og levere kanalsystemer som gir lavest mulig trykkfall.
• tilstrebe at det som kuldemedium velges minimum R32 eller bedre i forhold til GWP når dette er mulig.
• prioritere anskaffelse og bruk av miljøvennlige og fossilfrie kjøretøyer.
• prioritere miljøsertifiserte leverandører.

Enteks ledelse har som mål å sørge for at alle sine ansatte har en trygg og sikker arbeidsplass. Dette skal sikres ved å arbeide aktivt med å følge opp HMS lovgivningen og ved å bruke internkontrollen aktivt. Videre skal lover og forskrifter følges slik at man forebygger skader og ulykker etter beste evne.


Målsetting:
Målsetning er å holde sykefravær på under 2%.


Årets 5 første måneder 2021 viser et sykefravær på akkurat 2 %. I fjor var sykefraværet på 0,5%.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
7 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Påvirke leverandører som ikke er miljøsertifiserte til å bli dette.
Energi: Mål
240 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Energistyring er gårdeiers ansvar. Vi har skiftet vifter på ventilasjonsaggregat til mer energivennlige typer, og vil også i løpet av 2021 utbedre / modernisere styring av ventilasjon.
Transport: Tiltak
Dette er vurdert til å være av liten betydning / lite omfang. Kjøringen avhenger av hvilke oppdrag vi til en hver tid har.
Avfall: Tiltak
Vi har liten påvirkningsmulighet på avfallsmengden. Hovedmengden av avfallet er brukte filter. Mengden av filteravfall avhenger til en hver tid av hvilke oppdrag vi har.
Regelmessig filterskifte er nødvendig/miljøvennlig både ut fra energieffektivitet og arbeidsmiljø.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Dette er vurdert til å være av liten betydning / lite omfang.
Annet
Aktuelle miljøtiltak fra idebank

Arbeidsmiljø

Gassflasker
Lagres trygt. Stående, sikret mot fall, adskilt fra tennkilder og luftig lager.
Fagbrev
Gi ansatte som ønsker muligheten for fagbrev innenfor aktuelt arbeidsområde.
Ryddig lager
Systematisk og oversiktlig lager for redskap og verktøy. Holdes ryddig.
Oppfølging av arbeidstakere
Fokus på langsiktig skadeforebyggende arbeid med tett oppfølging og tilpassing for sykemeldte og gravide.
Fysisk aktivitet/trening
Tilrettelegging for fysisk aktivitet/trening i og utenom arbeidstiden samt bevistgjøre helsegevinsten ved dette.
Belønning
Tilbakemeldinger, anerkjennelse og positiv oppmerksomhet for utført arbeid. Mulighet for utvikling og kompetansehevende tiltak.
Lederskap
Dyrk frem en kultur for rettferdig, støttende og bemyndigende lederskap.
Forutsigbarhet
Størst mulig grad av forutsigbarhet for ansatte. Viktig faktor som bidrar til trygghet og godt arbeidsmiljø.
Arbeidsmiljøguiden
Gjennomgang av arbeidsmiljøguiden fra Arbeidstilsynet.
Kartlegging av arbeidsmiljøet
Sett av tid til å kartlegge og forbedre arbeidsmiljøet.

Avfall

Deklarering av farlig avfall
Deklarere eget avfall på --- avfallsdeklarering.no ---
Kartlegging og lagring av farlig avfall
Kartlegge hva virksomheten har av farlig avfall og sørge for sikker lagring / oppbevaring.
Digitale signaturer
Inngå en avtale med leverandører om at dokumenter kan signeres elektronisk.
Vareinnkjøp
Prioritere vareinnkjøp i store forpakninger.
Elektroniske og digitale verktøy
Les og håndter dokumenter mest mulig elektronisk. Unngå unødige utskrifter.
Energi
Tilby energieffktive løsninger. Tilby kundene å installere energieffektive lys-, energi- og varmeløsninger.
Alternative oppvarmingskilder
Benytt miljøvennlige (fornybare) alternative oppvarmingskilder i bygget.
Innetemperatur
Sørg for at innetemperaturen er 21,5 grader ved normal brukstid, og juster ned temperaturen i helger og ferier.
Trekk
Kontroller for trekk fra vinduer og sett inn aktuelle tiltak som montering av tetningslister, etterisolering, utskifting av vinduer.
Varme og ventilasjon
Benytte tidsstyrt ventilasjons- og varmeanlegg og kontroller at anleggene senkes / slås av utenom arbeidstid.
Kjøling
Sørg for tidsstyrt kjøling og kontroller anleggets funksjoner og regulerer optimalt i forhold til varmeanlegget.
Ventilasjonsanlegg
Kontroller varmegjenvinner, driftstider og øvrige funksjoner. Vurder tiltak for høyere virkningsgrad og hastighetsregulering.
Romvarme
Sørg for at varmeanlegget har natt- og helgesenking som fungerer optimalt, og at varmekildene har forrigling mot åpne vinduer.
Energiattest
Planlegg å gjennomføre tiltak fra energiattesten i løpet av de neste 5 årene.
Energimåler
Installer en eller flere energimålere i lokalet/bygget, og kontroller energibruken jevnlig.
Oppfølging av energiforbruk
Etabler rutinemessig oppfølging av energiforbruket (EOS) ukentlig.
Innkjøp
Gaver
Velg bærekraftige gaver til ansatte. Ta miljø og sosiale aspekter ved valg av leverandør. Foretrekk opplevelser, mat, drikke og donasjoner.
Produktvalg
Velg produkter med god kvalitet og lang levetid. Reparer og vedlikehold produktene fremfor å kjøpe nytt.
Transport
Møter og konferanser
Ha møter og konferanser på video eller velg lokaler med gode kollektive transportmuligheter.
Miljøvennlig varetransport
Planlegg inn- og utgående varetransport på en miljøvennlig måte.
Valg av dekk
Ved innkjøp av nye dekk, velg dekk med lav rullemotstand, lang levetid og mest mulig miljøvennlige materialer.