Vauldalen Fjellhotell AS

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Hotell m/frokost

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 01 sep., 2021
Utløper: 01 sep., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-36% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-47% fra 2019

Antall gjestedøgn

-64% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Antall økologiske matvarer i frokostbuffeten

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-8% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

-80% fra 2019

Kjemikalieforbruk

Kjemikalier til daglig renhold og vask

Såpe og sjampo på rommene

-56% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-70% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Både innkjøp og forbruk har gått ned dette året, i hovedsak på grunn av mindre gjestedøgn og mindre aktivitet. Likevel er vi nøye på å kjøpe inn produkter og materialer vi kan stå for. Altså, så bærekraftig og ikke minst så lokal som mulig.
Avfall og ombruk
Vi har endelig fått bekreftet at vi får egne dunker for å sortere plast, matavfall, glass og metall, papp og papir og restavfall nå. Det betyr at vi også endrer strukturen inne på hotellet og får sortert enda mer.
Energi
Energi er en stor utfordring det jobbes kontinuerlig med, ønske er å få til bedre løsninger på sikt enn bare elektrisitet.
Transport
Vi får varelevering en gang i uken som har med alt fra drikke, mat og sengetøy. Nøye koordinert. Ellers planlegges det turer til Røros med avfall, eller andre ting så man får gjort så mye som mulig på en og samme tur.
Utslipp til luft og vann
Bevisst rundt dette og har lite utslipp.
Vannforbruk
Vi tenker på vannforbruket til tross for at vi ikke måler det, så er vi nøye med å ikke sløse.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Vi er svært nøye i alle ledd på å utnytte våre lokale ressurser(leverandører, naturen, kunnskap). Dette gjenspeiles i vår opplæring av ansatte, våre valg av produkter og våre satsingsområder videre for bærekraftig turisme. Konkrete mål er å få til en håndbok for ansatte og en håndbok for produktvalg som går inn på alle valg vi bevisst tar for å ta vare på klima og miljø, samt historie og kultur.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
30 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Gå igjennom samtlige produkter og finne den beste leverandøren på valgte produkt. Se på produksjon, emballasje og opprinnelsesland.
Energi: Tiltak
I forbindelse med opprusting av store deler av anlegget vurderes det nå både solcelle og jordvarme, i tillegg til en slags drivhuseffekt med store deler av bygget i glass.
Avfall: Tiltak
Fortsette med god planlegging så man kun trenger leveranse en gang i uken.
Annet
Vi ønsker å være med på den grønne bølgen og det jobbes kontinuerlig med tiltak som gjør at vi kan få mindre avfall. At vi får bedre kvalitet med tanke på bærekraft og miljø på produktene vi velger og grønne reiselivs aktiviteter.