7Sense Argitech AS – 7Sense Products AS – 7Sense Technologies AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare, samt 7Sense Products som eier produktene våre innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking. Virksomhetene er samlokalisert under felles administrasjon på Moloveien 14 i Horten. Vi kjøper produksjons-, lagrings- og distribusjonstjenester av underleverandører.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov., 2022
Utløper: 07 nov., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-15% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer

Samlet omsetning for selskapene 7Sense Technologies og 7Sense Products

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andel av vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige leverandører, og b) innkjøpssum vesentlige leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem, ved formel: b/a.

Energi

Energiforbruk

26% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

26% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Tjenestereiser

Vi inkluderer flyreiser, togreiser, bussreiser (langdistanse) og hurtigbåt. Taxi og kjøregodtgjørelse vises i egne grafer. Flyreiser rapportert i person-km eller CO2-utslipp inkluderes ikke i grafen.

Kjøregodtgjørelse for tjenestereiser

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Corona-situasjonen har i 2020 ført til stans i flyreiser og redusert kjøring generelt.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

15% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Alt avfall veies og registreres gjennom året.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-41% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Corona-situasjonen førte til stans i flyreiser og redusert kjøring generelt. Mer tilbrakt tid inne på kontor har også medført høyere strømforbruk til oppvarming av lokaler.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Økt fokus på valg av miljøsertifiserte leverandører
Avfall og ombruk
Økt bevistgjøring gjennom at alle ansatte har en uke hvar vor de er ansvarlige for registrering av avfall i henhold til miljøsertifiseringen
Energi
Rutine for å lukke alle kontordører utenom arbeidstid.
Transport
Fokus på å gjennomføre digitale møter fremfor fysiske reiser

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Viser forøvrig til Klima- og miljørapportens resultatmål.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal velge miljøsertifisert leverandør der dette er et mulig alternativ.
Energi: Tiltak
Senke romtemperatur 1 grad hos samtlige. Skru av varme på kontorer hvor ansatte er utleid i lengre perioder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Energieffektiv kjøring, ingen tomgangskjøring.
Avfall: Mål og restavfall
200 kg
Avfall: Mål og kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fortsette fokus på sortering og integrere nyansatte i ordningen