Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

7Sense Technologies AS - 7Sense Products AS

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

7Sense er ett privat eid konsern bestående av 7Sense Technologies som gjør konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare, samt 7Sense Products som eier produktene våre innenfor landbruk, inneklima og byggovervåking. Virksomhetene er samlokalisert under felles administrasjon på Moloveien 14 i Horten. Vi kjøper produksjons-, lagrings- og distribusjonstjenester av underleverandører.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 07 nov., 2019
Utløper: 07 nov., 2022

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-15% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Kommentarer til Systemindikatorer

Samlet omsetning for selskapene 7Sense Technologies og 7Sense Products

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

25% fra 2019

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

26% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

26% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Klimaregnskap

CO2 totalt

-41% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Corona-situasjonen førte til stans i flyreiser og redusert kjøring generelt. Mer tilbrakt tid inne på kontor har også medført høyere strømforbruk til oppvarming av lokaler.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

Drivstofforbruk, totalt

-34% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

CO2 utslipp fra flyreiser

Antall kjørte kilometer

-27% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

-9% fra 2019

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Matsvinn

15% fra 2019

Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt).

Sorteringsgrad

7% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Økt fokus på valg av miljøsertifiserte leverandører
Avfall
Økt bevistgjøring gjennom at alle ansatte har en uke hvar vor de er ansvarlige for registrering av avfall i henhold til miljøsertifiseringen
Energi
Rutine for å lukke alle kontordører utenom arbeidstid.
Transport
Fokus på å gjennomføre digitale møter fremfor fysiske reiser

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
I vår virksomhet skal det skapes et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for alle ansatte. Vi skal overholde myndighetskrav og egne krav som gjelder vår virksomhet. Vi skal også ta vare på virksomhetens bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke skade brukerne. Disse målene skal nås gjennom stadige forbedringer. Både ledelse og ansatte skal delta aktivt i forbedringsarbeidet.
Viser forøvrig til Klima- og miljørapportens resultatmål.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
12 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi skal velge miljøsertifisert leverandør der dette er et mulig alternativ.
Energi: Mål
300 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
Senke romtemperatur 1 grad hos samtlige. Skru av varme på kontorer hvor ansatte er utleid i lengre perioder.
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,5 liter pr.mil
Transport: Tiltak
Energieffektiv kjøring, ingen tomgangskjøring.
Avfall: Mål, Restavfall
200 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
85 %
Avfall: Tiltak
Fortsette fokus på sortering og integrere nyansatte i ordningen