Byggfester AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Byggfester AS ble etablert i 1999, og er en frittstående forhandler av festemateriell som skruer, betongstift mm. Vi lagerfører et stort sortiment til bransjer som taktekker, snekker, stålplateentreprenør og blikkenslager. Vår spesialitet er taktekkerbransjen, der vi har vært hovedleverandør i Møre- Midt-/ og Nord-Norge siden 1999. Vi leverer komplett program med Guardian festemateriell og tilhørende verktøy fra kvalitets-produsenten GUARDIAN BV (tidligere AFAST BV). Guardian festemateriell har Sintef teknisk godkjenning TG 2516 og Europeisk teknisk godkjenning ETA 08-/0285

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig, Handel

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 09 feb., 2021
Utløper: 09 feb., 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

31% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

13% fra 2019

Kommentarer

Noe usikkert da vi pr. i dag ikke får fakturagrunnlag fra huseier som viser faktisk energiforbruk. I dag er det a'konto og avregning i kr., ikke i kWh. Er tatt opp med huseier for fremtidige rapporter.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-96% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

20% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-96% fra 2019

Kommentarer

Kun vareleveranser sporadisk ut til kunder.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

24% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-5% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Økt innkjøpsmengde pr. innkjøpsordre for å få ned transportkost
Avfall og ombruk
Fokus på sortering, søker å redusere restavfall.
Energi
Forsøker å holde lagerport delvis åpen i stedet for helt åpen om høst/ vinter for å redusere oppvarming av lageret.

Handlingsplan

Transport: Tiltak
Ved egen vareleveranse i bynære strøk fortrinnsvis velge elbil. Leveranser utenbys velges transportør som har transportrute som passer til leveransen. Samordne leveranser slik at færrest mulig transportører involveres.
Avfall: Tiltak
Opprettholde dagens sorteringsrutiner, holde fokus på mindre restavfall.