Miles Oslo AS

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

IT- Utvikling og rådgivningstjenester

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 21 mar., 2022
Utløper: 21 mar., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

6% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

1% fra 2019

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-20% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-100% fra 2019

Transport

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

8% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-98% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Velger miljøvennlig der det er mulig
Avfall og ombruk
Dessverre blir ikke avfall fra vårt bygg kildesortert utover papir/papp. Har gitt beskjed til gårdeier om at vi ønsker at de skal bytte til et firma som også kildesorterer.
Energi
Moderne bygg med energibesparing der det er mulig. Lys og varme tilpasses etter bruk ved automatisering og tidsinnstilling.
Transport
Oppfordrer alle til offentlig transport
Utslipp til luft og vann
Null utslipp

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Bevisstgjøre alle på miljø og etterleve det i praksis.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
20 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
15 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Velge miljøvennlig hvis mulig
Energi: Tiltak
Opprettholde dagens lave nivå.
Transport: Tiltak
Oppfordre til å bruk kollektivtransport eller sykkel. Spesielt vanskelig i 2020 grunnet pandemi.
Avfall: Mål og restavfall
150 kg
Avfall: Mål og kildesortering
20 %
Avfall: Tiltak
Fortsette samarbeid med gårdeier om kildesortering.
Utslipp til luft og vann: Mål
Ingen utslipp fra oss.