Advarsel! Du har en gammel nettleser!

Vi har laget dette nettstedet for nyere nettlesere. Oppgrader i dag og nettstedet vil straks fungere for deg.

Q Rådgivning

Årlig klima- og miljørapport for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felles kriterier, Leietaker

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 22 feb, 2019
Utløper: 22 feb, 2022

Systemindikatorer

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Energi

Energiforbruk

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer til Energi

Q rådgivning er leietaker og har ikke egen strømmåler. Strømforbruk er beregnet ut i fra standard verdier for strømforbruk for elektriske artikler i kontorlokale.

Klimaregnskap

CO2 totalt

-23% fra 2019

Kommentarer til Klimaregnskap

Det påpekes at årets verdier nødvendigvis ikke er representative på grunn av korona restriksjoner og hjemmekontor.

Transport og anleggsmaskiner

Flyreiser

NB! F.o.m. 2012-rapporten er registrering av flyreiser endret fra antall flytimer til antall flyreiser. Antall flyreiser rapporteres inn i 3 kategorier, og det er det som vises her.

CO2 utslipp fra flyreiser

Drivstofforbruk, totalt

-43% fra 2019

Drivstofforbruk per mil

4% fra 2019

Kommentarer til Transport og anleggsmaskiner

Antall kjørte kilometer med elbil i tjeneste: 7010 km (ikke inkludert over).
Antall flyreiser: 2

Avfall og ombruk

Avfall

Kildesortert avfall

Sorteringsgrad

-11% fra 2019

Kommentarer til Avfall og ombruk

Reduksjon i mengde sortert avfall sammenlignet med i 2019 pga. perioder med hjemmekontor.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp og materialbruk
Begrenset innkjøp utover kontorrekvisita. Har hatt fokus på valg av miljømerkede produkter.
Avfall
Fokus på riktig kildesortering.
Energi
- Alle lys på kontoret er slått av ved endt arbeidsdag
- ved ferie er det tatt en ekstra runde for å sjekke at alle PC-er er slått av
Transport
Mindre besøk hos kunder, møter er i den grad det har vært mulig gjennomført over teams.
Utslipp til luft og vann
Mindre kjøring (henger også sammen med korona restrikasjoner)

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Arbeidstakere i Q Rådgivning AS skal omtale hverandre, sin bedrift og sine kunder på samme måte som en ønsker at Q Rådgivning skal bli omtalt. Q Rådgivning er deg og meg! Q Rådgivning skal bistå sine oppdragsgivere med å finne den beste miljøvennlige løsningen for deres prosjekt. Vi skal være den foretrukne leverandør av brannkonsulent tjenester, med høyt miljøfokus.
- Q Rådgivning skal ha en rapporterende kultur - trygghet og tillit skal være stor i Q Rådgivning, alle ansatte har felles ansvar for sikkerheten og miljøet.
- Q Rådgivning skal ha en rettferdig kultur - inngripen fra kollega på atferd som kan forårsake sikkerhetstrusler skal ikke oppleves som personlig truende, da det gjøres motivert av omsorg og må forstås slik.
- Q Rådgivning skal ha en fleksibel kultur - som tilpasser seg endringer i organisasjon, regelverk og arbeidsintensitet uten at det går utover sikkerheten og kvaliteten i leveransen.
- Q Rådgivning skal ha en lærende kultur - det er menneskelig å feile, men våre kunnskaper og erfaringer skal settes i system slik at vi kan reagere rasjonelt på faresignaler.
- Q Rådgivning sine ansatte skal til enhver tid ha nødvendig og tilfredsstillende verneutstyr for bruk i sin arbeidshverdag.
- Q Rådgivning har null-visjon på ulykker og skader hvor Q rådgivnings intensjon er et alle ulykker kan forebygges.
- Q Rådgivning skal kontinuerlig bestrebe seg på å redusere sin miljøbelastning, utover myndighetskravene.
- Q Rådgivning vil aktivt bidra til en god samlet løsning, og oppfordrer til løsninger som tar hensyn til klima og miljø. Q Rådgivning skal overholde alle krav som stilles fra myndigheter, samt de krav vi har pålagt oss selv.
- Q Rådgivning skal ha et Miljøledelsessystem som gir gode retningslinjer for den daglige virksomheten. Vi skal kontinuerlig vedlikeholde og forbedre vårt miljøarbeid.

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
2 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Q Rådgivning har generelt svært lite innkjøp utover kontorrekvisita. Målet er å fortsette å ha fokus på valg av miljømerkede produkter, og sjekke miljøsertifisering ved valg av nye leverandører.
Energi: Mål
140 kWh per kvadratmeter
Energi: Tiltak
- Skru av/dvalemodus på alle PC-er ved endt arbeidsdag
- Fortsette å slukke alle lys ved endt arbeidsdag
- Ved ferie tas en ekstra runde for å slå av alle PC-er og printer
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,48 liter pr.mil
Transport: Tiltak
- Oppfordre til bruk av teams for å redusere behovet for transport
- bruke kollektiv transport, sykkel, gange i tilfeller det er mulig
Avfall: Mål, Restavfall
300 kg
Avfall: Mål, Kildesortering
60 %
Avfall: Tiltak
Begrense mengde restavfall, kildesortere alt som kan kildesorteres.
Utslipp til luft og vann: Mål
Redusere bilkjøring/flyresier sett ut i fra et normalt år (dette året er ikke representativt på grunn av korona restrikasjoner).
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Oppfordre til bruk av teams møter i situasjoner hvor det ikke er behov for befaringer på stedet.