Sanden pensjonat

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Tilbyr overnatting i 5 rom inkl. frokostservering. Helårsåpent. To eiere av AS'et, arbeider ca. 1 årsverk + 0,5 årsverk sommerhjelp. Har valgt bransjekrav "hotell" istedenfor "enkle overnattingssteder" pga. at de er eneste helårsåpne overnattingssted i kommunen, er forholdsmessig langt fremme på vern av det ytre miljø m.m. og mer relevante punkter i dette kravet. Er med i pilotprosjekt til til Innovasjon Norge vedr. bærekraftig utvikling "Prosjekt Berekraftig Reiseliv i Lærdal" - pilotene skal også være referansegruppe for utviklingen av kravlister på Miljøfyrtårnsertifisering av destinasjoner.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Enkle overnattingssteder, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 24 jan., 2022
Utløper: 24 jan., 2025

Systemindikatorer

Årlig omsetning

-5% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall gjestedøgn

-14% fra 2019

Kommentarer

Grunna pandemien var tal gjester lågare i 6 av 12 månader i 2020

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Andelen av innkjøpte miljømerkede/miljøsertifiserte varer og tjenester

Grafen er beregnet utifra innrapporterte tall på a) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester, og b) innkjøpssum vesentlige varer og tjenester som er miljømerkede eller tjenester fra leverandører som er miljøsertifiserte, ved formel: b/a.

Totale mengder årlig forbrukt papir

Antall økologiske matvarer i frokostbuffeten

Kommentarer

Vi driv også bruktbutikk, så sel produkt som ikkje er miljømerka. Men, dei er gjenbruk, og er ein del av sirkulærøkonomien.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-6% fra 2019

Kommentarer

Vi nyttar og litt vedfyring.

Transport

Drivstofforbruk, totalt

-31% fra 2019

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

1% fra 2019

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

-32% fra 2019

Kommentarer

Me har ikkje kjøpt noko dødsbu i 2020, heller ikkje henta inn varer til auksjon. Nokre utkøyringar av selde varer og innkjøp av brød og andre varer, i tilleg kjem pandeminedstenginga som ga lite køyring med bil.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

7% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Kommentarer

Vi komposterar alt matavfall

Vannforbruk

Vannforbruk

-21% fra 2019

Vannforbruk pr. gjestedøgn

-8% fra 2019

Kjemikalieforbruk

Kjemikalier til daglig renhold og vask

Såpe og sjampo på rommene

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-14% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Me avpassar innkjøp av matvarer, slik at svinnet blir så lite som mogeleg. Alt materiell og utstyr som kan kjøpast brukt, vert kjøpt brukt.
Avfall og ombruk
Vi komposterer alt organisk avfall sjølve, og det vert nytta som jordforbetring i hagen.
Energi
Installert fleire nye, meir effektive panelomnar med termostat.
Transport
Me har skifta til ein annan bruktbil, frå diesel til bensin som drivstoff.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sanden har ein "no-waste policy" når det gjeld matvarer og målet er å få svinnet ned enno meire. Sanden nyttar brukte tekstilar, møblar og anna utstyr i så stor grad som mogeleg. Målet for åra framover er å gjere det til ein del av kommunikasjonen vår til marknaden. Mål i HMT-arbeidet er å gje opplæring i gode arbeidsrutinar for å minske sjansen for belastningsskadar. Stor turn-over i arbeidstokken siste åra har gjort dette vanskelegare.
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
3 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
3 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Me vil søke å påverke leverandøren vår til å ha fleire økologiske produkt tilgjengeleg.
Energi: Tiltak
Isolere inngangsdør og tre kjellardører
Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil
0,9 liter pr.mil
Transport: Tiltak
På sikt endre til hybridbil eller elektrisk.
Avfall: Mål og restavfall
18 kg
Avfall: Mål og kildesortering
95 %
Avfall: Tiltak
Høgare grad av sortering og attvinning. Opplæring av personale (vanskeleg å finne leverandør).