Oslo Voksenopplæring Nydalen

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Spesialskole for voksne på grunnskolens område. Gir opplæring i grunnskolefag og grunnleggende ferdigheter etter opplæringslovens §4A2, samt norskopplæring etter læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 15 jun., 2022
Utløper: 15 jun., 2025

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

1% fra 2019

Antall årsverk for rapporteringsåret

-2% fra 2019

Antall elever og ansatte

Innkjøp

Antall økologiske volumprodukter

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-100% fra 2019

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-79% fra 2019

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

Vi inngikk i fjor en avtale med Bilkollektivet om leie av biler. Dette for å unngå at ansatte må ta egen bil til og fra jobb og for at de må parkere bilen sin i byen. Avtalen forlenges i år.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

31% fra 2019

Matsvinn og øvrig matavfall

-90% fra 2019

Matsvinn er den del av matavfallet som kunne vært spist, f.eks. matrester eller mat som har gått ut på dato. Diagrammet viser hvor mye matsvinn (mørkegrønt) dere har i forhold til øvrig matavfall (lysegrønt). Øvrig matavfall er mengde matavfall dere har rapportert fratrukket mengden av matsvinn.

Vannforbruk

Vannforbruk

-99% fra 2019

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-89% fra 2019

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi kjøper brukte møbler når dette er mulig. Blant annet kjøpte vi brukte kontorstoler istedenfor nye når vi investerte i dette i år.
Gjenbruk er viktig for oss.
Avfall og ombruk
Våre renholdere og vaktmester passer på kildesortering og vi sørger for å minimere restavfallet.
Transport
Vi har søkt om å få dekket investeringer i sykkelparkering og tilrettelegging for lading av elsykkel i kjelleren vår. VI har også søkt om støtte til garderobeskap og bedre dusjfasiliteter for å gjøre det enklere å velge sykkel til og fra jobb. Vi har inngått avtale med Bilkollektivet om leie av biler for å unngå at ansatte trenger å kjøre bil til og fra jobb når de trenger bil i forbindelse med arbeidet. Dette videreføres i 2021 som en prøveordning

Handlingsplan

Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Vi ønsker fortsatt å velge gjenbruk der dette er mulig. Istedenfor å kjøpe nye møbler ønsker vi å vurdere brukte møbler først
Transport: Tiltak
Fortsette prøveordning med Bilkollektivet. Legge til rette for sykling i jobbing og til og fra jobben for alle ansatte.
Annet
Vi kommer til å etablere en treningspark på skolens område i løpet av 2021 Denne vil komme både elever og ansatte til gode.