RK Montasje as

Innrapportering for 2020

Logo

Beskrivelse av virksomheten:

Bransjekriterier og antall ansatte settes ved oppsartsamtale. Vår ekspertise Vi har spesialisert oss på støyskjerming av boliger. Med utskifting av vinduer og dører, isolering, ventilering og nye fasader sørger vi for at boligen får den lydisolering som kreves for et godt og fredelig liv. Uteplasser skal være til glede og nytelse uten generende støy. Vi etablerer frittstående støyskjermer i flere varianter og skjermer tilpasset eksisterende terrasser og uteplasser.

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Byggentreprenør, Felleskriterier, privat og statlig

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 mai, 2021
Utløper: 03 mai, 2024

Systemindikatorer

Årlig omsetning

Antall årsverk for rapporteringsåret

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020.

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

Kommentarer

Kopipapir og konvolutter skal ned i kg.
Dette gjøres ved økt digitalisering av rutiner og utskrifter til skjerm.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

Kommentarer

Fakturagrunnlag fra Hafslund

Transport

Drivstofforbruk, totalt

Forbruk av drivstoff rapportert i kg er omregnet til liter med følgende omregningsfaktorer: - Biogass: 0,717 kg/liter - Propan: 0,54 kg/liter - Naturgass: 0,74 kg/liter

Drivstofforbruk per mil

Mengde elektrisitet (kWh) til el-kjøretøy er ikke inkludert i drivstofforbruket. Derimot er antall kjørte kilometer med el- kjøretøy medberegnet. Ved økt bruk av el-kjøretøy vil altså drivstofforbruket pr.mil reduseres i grafen.

Antall kjørte kilometer

Kommentarer

Det er ikke brukt fly til transport.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Sorteringsgrad

Kommentarer

Innhentet fra rapport fra Ragn Sells.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Økt fokus på miljøvennlige materialer og forbruksrelaterte produkter.
Avfall og ombruk
Alt avfall skal sorteres. Farlig avfall skal deklareres før innlevering til godkjent avfallsmottak.
RK Montasje as har videreført avtale med Ragn Sells AS.
Energi
Lys slås av hver dag på kontorer. PC`er slås av.
Solskjerming er installert.
Transport
Flere gamle biler er solgt og ikke erstattet.
Ved nyinnkjøp skal el-biler foretrekkes.
Utslipp til luft og vann
Ingen .

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Sykefravær etterstrebes til under 2%
Systematisk arbeid med HMS
Videreføring av samarbeid med Bedriftshelsen
Avfallssortering til minimum 80%
Brukte tonerkassetter returneres leverandør
Papir skal reduseres
Miljøvennlige produkter skal foretrekkes
Ved nyanskaffelser av biler skal el-biler foretrekkes.
Samarbeidspartnere med miljøsertifisering skal foretrekkes
Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)
7 produkter
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
5 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Miljøvennlige produkter skal foretrekkes
Ved nyanskaffelser av biler skal el-biler foretrekkes.
Samarbeidspartnere med miljøsertifisering skal foretrekkes
Energi: Tiltak
Økt fokus på lys og varme
Transport: Tiltak
Innkjøp av el-bil skal foretrekkes
Avfall: Mål og restavfall
33000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
80 %
Avfall: Tiltak
Økt fokus på sortering
Utslipp til luft og vann: Mål
Utskifting av 1 -2 biler til elektrisk.
Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak
Utskifting av 1 -2 biler til elektrisk.