Kongsskogen videregående skole

Innrapportering for 2020

Logo

Virksomheten sertifiseres etter følgende kriterier:

Felleskriterier (2016), Leietaker, Videregående skole / folkehøgskole

Sertifikat

Type: 3-årig
Utstedt: 03 nov., 2021
Utløper: 03 nov., 2024

Systemindikatorer

Årlige driftsutgifter (eksklusive avskrivninger)

Antall årsverk for rapporteringsåret

Antall elever og ansatte

-2% fra 2019

Innkjøp

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

Indikatoren blir fjernet fra og med rapporteringsåret 2021. Tidsserien slutter dermed med rapporteringsåret 2020. Indikatoren erstattes av "Andel av innkjøpsvolum fra leverandører med sertifisert miljøledelsessystem".

Totale mengder årlig forbrukt papir

-33% fra 2019

Kommentarer

Skolen har vært stengt i lengre perioder. Dette har redusert forbrukt papir.

Energi

Energiforbruk

Forbruk av drivstoff rapportert under stasjonær forbrenning er omregnet til kWh med følgende omregningsfaktorer: - Bensin: 9,028 kWh/liter - Diesel: 10,08 kWh/liter - Biobrensel: 4,5 kWh/kg - Fyringsolje: 10,08 kWh/liter - Biofyringsolje: 9,0 kWh/liter - Naturgass (LNG): 13,3 kWh/kg - Biogass: 14 kWh/kg - Propan (LPG): 12,8 kWh/kg Kilde: https://www.miljodirektoratet.no/ansvarsomrader/klima/for-myndigheter/kutte-utslipp-av-klimagasser/klima-og-energiplanlegging/tabeller-for-omregning-fra-energivarer-til-kwh/

Energiforbruk pr. kvadratmeter

-25% fra 2019

Kommentarer

Det siste året har en del elever vært hjemme på grunn av Koronapandemien. Dette har resultert i mindre bruk av lokaler. Bioenergi brukes av hele bygget, og vårt forbruk er beregnet ut fra den andelen skolen opptar.

Transport

Flyreiser

NB! F.o.m. 2021-rapporten regnes 1 flyreise som en reise 1 vei, og tidligere rapporterte reiser blir dermed ganget med 2. Flyreiser rapportert i person-km eller direkte i CO2-utslipp blir ikke med i denne grafen.

Klimagassutslipp fra flyreiser

Kommentarer

På grunn av Korona har det ikke vært noen reiser med fly dette året. Det er fortsatt minimalt med utbetaling til kilometergodtgjørelse, så det velger vi også i år å ikke rapportere på.

Avfall og ombruk

Totalt avfall

Avfallsmengder per avfallskategori

Avfall fordelt på antall elever og ansatte

Sorteringsgrad

3% fra 2019

Kommentarer

Vi har felles avfallsløsning med resten av leietakerne i bygget. Det er Ragde Eiendom AS som har avtale med Franzefoss om henting av avfall. Vår andel av avfallet er 18,3 %. Mengden pappemballasje, plastemballasje og farlig avfall er nedjustert ut fra estimat i forhold til andelen vår i bygget.

Klimaregnskap

Klimagassutslipp totalt

-26% fra 2019

Kommentar til klimaregnskapet

Skolen jobber hele tiden med å redusere forbruk av energi og minske avfall. Dette året har vært spesielt på grunn av pandemien som har gjort at flere elever har vært hjemme gjennom skoleåret. dette har medført mindre energiforbruk og også redusert avfall.

Gjennomførte tiltak

Innkjøp
Vi bruker den lokale innkjøpsveilederen og vurderer innkjøpene etter behov og etterspør miljømerkede produkter.
Avfall og ombruk
Vi prøver å redusere avfallsmengden. I år har det vært mindre tilstedeværelse på skolen og med det mindre avfall. Vi fortsetter med kildesortering. Skolen har ikke eget kildesorteringsanlegg.
Energi
Vi har installert tidsur på alle elektriske apparater på kjøkkenet. Vi passer på at lysene slås av på klasserom når de ikke er i bruk.
Transport
De fleste lærere bruker kollektivtransport, men i fobindelse med pandemien har flere brukt bil.

Handlingsplan

Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet
Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid er forankret som en naturlig og nødvendig del av Utdanningsetatens strategi. Formålet er å fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygge sykdom og skade. Skolens lokale HMS-mål må knyttes opp mot Utdanningsetatens strategiske kart, og sees i sammenheng med skolens HMS handlingsplaner og aktiviteter.
OVERORDNEDE MÅL
Arbeidsmiljø:
• arbeidstakerne skal ha et helsefremmende arbeids- og læringsmiljø
• arbeidstakerne skal være vernet mot psykiske og fysiske helseskader
• arbeidsgiverrepresentantene på alle administrative nivåer skal ha tilstrekkelig opplæring til å ivareta sitt HMS-ansvar
Brannsikkerhet:
• Liv, helse, miljø og materielle verdier skal være vernet mot brann og eksplosjon
EL-sikkerhet:
• Elektriske anlegg og elektrisk utstyr skal være utført, driftet og vedlikeholdt slik at det ikke medfører fare og ulykker
LOKALE HMS MÅL
Arbeidsmiljø:
• Læring, trivsel, tilhørighet og trygghet for alle ansatte
• Arbeidsplassen skal ha et trygt og godt arbeidsmiljø. Arbeidet skal preges av samarbeid og solidaritet
• Ved arbeidsplassen skal det være et utfordrende og stimulerende arbeidsmiljø for ansatte
• Ved arbeidsplassen samarbeider alle om å hjelpe hverandre
Brann/brannvern:
• Unngå brann gjennom gode rutiner for brannsikring
• Alle ansatte og elever skal være kjent med skolens branninstruks og vite hvordan de skal forholde seg ved brann eller ved varsel om brann
El-sikkerhet:
• Unngå fare for brann gjennom gode kartleggingsrutiner for bruk av elektrisk anlegg/utstyr.
• Alle ansatte og elever skal være kjent med rutinen for å melde avvik knyttet til feil og mangler ved det elektriske anlegget/utstyr
Miljøledelse / Miljøfyrtårn:
Skolens aktivitet skal ha minst mulig påvirkning på det ytre miljø, og verdiskaping skal gjøres med lavest mulig ressursbruk. Skolen har iverksatt kildesortering. Farlig avfall blir deklarert via avfallsdeklarering.no. Farlige kjemikalier er registrert og risikovurdert i elektronisk stoffkartotek.
Skolen har innført miljøledelse, og handlingsplan miljø er dokumentert i årlig klima- og miljørapport i Miljøfyrtårnportalen.
Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører
35 leverandører
Innkjøp og materialbruk: Tiltak
Skolen bruker den lokale innkjøpsveilederen og vurderer innkjøpene etter behov og etterspør miljømerkede produkter.
Energi: Tiltak
ENØK tiltak og energiforbruket følges i stor grad opp av Ragde Eiendom AS. Vi må forvente en økning i energiforbruk i forhold til de to siste årene da det har vært nedstengning av skolen i lengre perioder dette året.
Transport: Tiltak
De fleste læree og elever bruker kollektive transportmidler, alternativt sykler eller går de til skolen. Det har vært litt annerledes dette skoleåret. Vi oppfordrer til å følge opp diverse kampanjer som skal få elever og ansatte til mer bevegelse. Våren 2021 har vi laget lag på Sykle til jobben- aksjonen.
Avfall: Mål og restavfall
2000 kg
Avfall: Mål og kildesortering
40 %
Avfall: Tiltak
Skolen har ikke eget kildesorteringssystem.